Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4340
Завантажень
5
Зап. на цитування
526990

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 461
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Стаднік Ірина Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: теорія держави і права верховенство права механізм правового регулювання ефективність правового регулювання права і свободи людини філософія права механізм правового регулювання господарських відносин ефективність правового регулювання господарських відносин
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8047-3697
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LoPPAPoAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: stadnik@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=166#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Стаднік Ірина Василівна Статика и динамика механизма хозяйственно-правового регулирования Стадник И. В. немає Право і суспільство російська 2016 стаття 131
Статтю присвячено аналізу структури механізму господарсько-правового регулювання, співвідношення та взаємодії його статичних і динамічних елементів. Обґрунтовується функціональне призначення структурних елементів механізму господарсько-правового регулювання, а також характер їх взаємодії в процесі впорядкування господарських відносин.

2 Стаднік Ірина Василівна Ефективність механізму господарсько-правового регулювання Стаднік І. В. немає Право і суспільство українська 2017 стаття 124
Статтю присвячено аналізу поняття та змісту ефективності механізму господарсько-правового регулювання. Обґрунтовується значення ефективності механізму господарсько-правового регулювання і як внутрішньої властивості самого механізму, і як результату його дії

3 Стаднік Ірина Василівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Краковська А.Є., Турченко О.Г., Гринюк Р.Ф. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 153
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

4 Стаднік Ірина Василівна Функціональна дієвість механізму правового регулювання господарських відносин Стаднік І. В. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 120
Стаття присвячена аналізу поняття та видів функцій механізму правового регулювання господарських відносин, що забезпечують його дієвість. Визначено поняття функцій механізму правового регулювання господарських відносин. Доводиться, що механізм правового регулювання господарських відносин виконує низку особливих функцій, зокрема ідеологічну, інтегративну, моделювання, трансляційну, перетворення

5 Стаднік Ірина Василівна Механізм дії права в сфері господарювання Стаднік І. В. немає Economic and Law Paradigm of Modern Society українська 2019 стаття 125
Статтю присвячено проблемам дії права в сфері господарювання. Виявлено неоднозначність визначення поняття та структури механізму дії права. На основі проведеного аналізу запропоновано визначення механізму дії права в сфері господарювання як системи засобів результативного впливу права на господарські відносини, опосередковану іншими неюридичними (насамперед, економічними, соціальними і психологічними) факторами і процесами, яка забезпечує досягнення цілей діяльності в сфері господарювання в конкретних історичних умовах.

6 Стаднік Ірина Василівна Права людини в контексті юридичного позитивізму Стаднік І.В., Бондар А.С немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 127
Стаття присвячена аналізу основних положень юридичного позитивізму, що розкривають його ставлення до прав і свобод людини. Визначено особливості основних видів юридичного позитивізму та їх єдність у визнанні вторинності прав людини стосовно держави. Доводиться, що правовий позитивізм на рівні правової ідеології підлягає викорененню, оскільки не визнає верховенства права, дорівнюючи його верховенству закону та заперечує об’єктивний характер прав людини як природних і невідчужуваних можливостей

7 Стаднік Ірина Василівна Верховенство права як ідеологічна парадигма цивілізованої держави Стаднік І.В., Краковська А.Є. немає Право і суспільство.№ 6. Ч. 1. українська 2020 стаття 150
Статтю присвячено дослідженню проблеми верховенства права як ідеологічної парадигми в контексті розбудови цивілізованої держави. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття парадигми та доводиться, що ідеологічна парадигма цивілізованої держави є ідеальною моделлю держави, яка формується на основі загального сприйняття членами суспільства базових цінностей і фундаментальних знань та визначає постановку цілей і вибір засобів їх досягнення, а також забезпечує можливість адекватного втілення її сутнісних характеристик у реальне життя

8 Стаднік Ірина Василівна Верховенство права як принцип забезпечення свободи людини Стаднік І.В., Тріпак Ю.Р. немає Юридичний науковий електронний журнал. № 4. українська 2021 стаття 61
Статтю присвячено дослідженню однієї з актуальних теоретико-правових проблем розбудови правової держави, а саме верховенству права як принципу забезпечення свободи людини. Авторами проаналізовано основні підходи до визначення змісту свободи людини та доведено, що вона являє собою можливість свідомого вияву людиною власної волі в умовах справедливої нормативної системи, яка забезпечує узгодження індивідуальних воль та правовий порядок у суспільстві. Автори акцентують на соціальній природі свободи та підкреслюють, що саме свобода людини є одним із головних критеріїв розмежування формального та змістовного підходів до розуміння верховенства права. Доводиться, що істинна свобода людини в суспільстві неможлива без встановлення відповідних меж на основі загальновідомого принципу: «Права і свободи однієї людини закінчуються там, де починаються права і свободи іншої людини».

9 Стаднік Ірина Василівна Право людини на здоров’я в умовах пандемії: окремі медико-правові аспекти Стаднік І. В., Стаднік Є. А. немає Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса, № 2 українська 2021 стаття 13
Статтю присвячено дослідженню окремих медико-правових аспектів права людини на здоров’я в умовах пандемії. Метою статті є узагальнення основних проблем у сфері забезпечення права людини на здоров’я в умовах пандемії, обґрунтування напрямів та засобів їхнього вирішення на основі використання комплексного медико-правового підходу. Уточнено поняття пандемії як екстремальної ситуації, що проявляється у значному та швидкому територіальному поширенні в світі (країни, континенти) спалаху небезпечного інфекційного захворювання, викликаного новим інфекційним агентом (або новим штамом вже відомого раніше)

10 Стаднік Ірина Василівна Верховенство права в умовах воєнного стану Стаднік І.В., Буравська А.А немає Юридичний науковий електронний журнал, № 9 українська 2022 стаття 15
Статтю присвячено дослідженню проблеми верховенства права в умовах воєнного стану. Проаналізовано основні підходи до визначення структурних елементів верховенства права та доводиться, що основними елементами системи верховенства права є: справедливе, публічне і незалежне правосуддя та безперешкодний доступ до нього; дотримання принципу законності та демократичності; прозорий доступ до політичної влади через вільні та чесні вибори; правовий характер влади; повага до прав людини; юридична визначеність; недискримінація та рівність перед законом; дотримання державою своїх зобов’язань як у межах міжнародного, так і національного права