Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679398

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Нестеренко Алла Станіславівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: фінансове право; фінансова система Україні; судова бухгалтерія; банківське право України; податкове право України; місцеві фінанси в Україні; організаційно-правові засади фінансового контролю в Україні
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: немає
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yT6GGDcAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: a.nesterenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=157#search

Праці

Знайдено документів: 12
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Нестеренко Алла Станіславівна Судова бухгалтерія А.С. Нестеренко, С.В. Березовська Одеса немає українська 2016 навч. посіб. 182
У посібнику розкрито питання щодо: сутності судової бухгалтерії як навчальної дисципліни, теоретичних основ економічної експертизи, її підготовки, проведення та оформлення; організації бухгалтерського обліку на підприємстві; правового регулювання, порядку організації та ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; особливостей оформлення та здійснення експертного дослідження окремих фінансово-господарських операцій; дослідження бухгалтерських та інших документів під час розслідування та розкриття економічних злочинів.

2 Нестеренко Алла Станіславівна Публічно-правові засади державної політики в України: проблеми теорії і правового регулювання А.С. Нестеренко; В.І. Ігнатенко; Г.Й. Пузанова [та ін..] Одеса немає українська 2018 монографія 173
При регулюванні приватних та публічних відносин, у тому числі й фінансових, держава використовує (і має застосовувати) різні методи регулювання: цивільно-правові норми при регулюванні приватних суспільних відносин та владні приписи при регулюванні публічних суспільних відносин. Тим самим допускається різний ступень державного втручання в ті чи інші відносини. Саме тому класики фінансового права С. Іловайський, Г. Тіктін, П. Годме та інші робили наголос на тому, що предметом фінансового права є не всі фінанси, а лише фінанси «всіх видів примусових союзів» або «публічні фінанси», залишаючи поза предметом фінансового права приватні фінансові відносини – фінанси приватних власників

3 Нестеренко Алла Станіславівна Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти А.С. Нестеренко та ін. Одеса немає українська 2017 монографія 169
У статті наводяться проблемні питання щодо створення комунального банку, а саме: це розмір статутного капіталу; порядок його формування; участь представників територіальної громади у формуванні статутного капіталу. А також, законодавче визначення «комунального банку» і його місце як спеціалізованої фінансово-кредитної установи в банківській системі України

4 Нестеренко Алла Станіславівна Публічне і приватне право як основа юридичної централізації і децентралізації в фінансовому праві Нестеренко А. С. немає Юридичний вісник МГУ. Серія: Юриспруденція українська 2016 стаття 186
У статті мова йде про публічні та приватні фінанси та їх розмежування у фінансовому праві. А також про їх взаємозв’язок та взаємодію щодо формування та розвитку фінансової системи держави. Поділ права на приватне і публічне має свою історію, яку можна розглядати з кількох точок зору

5 Нестеренко Алла Станіславівна Механізм функціонування фінансової системи України: поняття та його складові Нестеренко А. С. немає Європейські Перспективи українська 2016 стаття 193
У статі проводиться дослідження у визначенні складових механізму функціонування фінансової системи України та їх взаємозв’язків. Так основними складовими елементами механізму функціонування фінансової системи слід вважати: суб’єкт механізму функціонування системи (держава в особі органів державної влади); об’єкт механізму функціонування системи (фінансові відносини щодо формування, розподілу та використання фондів грошових коштів); методи механізму функціонування системи (засоби за допомогою яких здійснюється функціонування фінансової системи)

6 Нестеренко Алла Станіславівна Принципи організації і функціонування податкової системи України А.С. Нестеренко; О.Р. Барін немає Молодий вчений українська 2016 стаття 201
У статті мова йде про визначення принципів організації і функціонування податкової системи України. Співвставляючи думки сучасних вчених звертається увага, що такі категорії як «принципи оподаткування», «принципи податкової системи» та «принципи податкового права» деякі вчені не розмежовують

7 Нестеренко Алла Станіславівна Взаємозв’язок приватно-правових та публічно-правових відносин у функціонуванні фінансової системи держави Нестеренко А. С. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 178
У статті мова йде про взаємозв’язок публічно-правових та приватно-правових відносин у фінансовому праві взагалі та фінансової системі держави зокрема. Кордони між публічним і приватним правом ніколи не були однозначно певними і постійно змінювалися. Розкривається питання щодо критерію розмежування публічного та приватного у праві. Звертається увага, що об’єктом регулюючого впливу фінансового права України на нинішньому етапі виступає вся фінансова система країни, а не лише її державний сектор, в тому числі корпоративні та приватні фінансові ресурси, що націлені відтворюватись у розширеному режимі, завдяки взаємозв’язку, взаємодії та взаємній залежності з власне державними фінансами.

8 Нестеренко Алла Станіславівна Проблеми у визначенні правового статусу комунального банку в банківській системі України Нестеренко А. С. немає немає українська 2019 стаття 202
У статті наводяться проблемні питання щодо створення комунального банку, а саме: це розмір статутного капіталу; порядок його формування; участь представників територіальної громади у формуванні статутного капіталу. А також, законодавче визначення «комунального банку» і його місце як спеціалізованої фінансово-кредитної установи в банківській системі України

9 Нестеренко Алла Станіславівна ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ І ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ Нестеренко, А.С. Запоріжжя ПРАВОВЕ ЖИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ українська 2020 стаття 234
немає

10 Нестеренко Алла Станіславівна ПРИВАТНО-ПРАВОВІ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ КОМПОНЕНТИ (СКЛАДОВІ МОМЕНТИ) У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ Нестеренко, А.С. та ін. Одеса немає українська 2016 монографія 199
Монографія містить дослідження проблем теорії і правового регулювання публічно-правових засад державної політики. З використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджені актуальні теоретичні проблеми конституційного, адміністративного та фінансового права, сформульовані перспективи подальшого оновлення та вдосконалення національного законодавства

11 Нестеренко Алла Станіславівна ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Нестеренко, А.С. Київ П’ЯТІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ українська 2020 стаття 156
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «П’яті Таврійські юридичні наукові читання», яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 15–16 травня 2020 р.

12 Нестеренко Алла Станіславівна ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ МОМЕНТИ Нестеренко, А.С. Харків ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: матеріали конф. українська 2020 стаття 164
немає