Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679492

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Вєтров Олег Станіславович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: механіка, комп’ютерні науки
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5125-9632
Google scholar: немає
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=55190703000&zone
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.vietrov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=154#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Вєтров Олег Станіславович МАНІПУЛЯТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА О.С. Вєтров, П.В. Римар Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 232
Робота присвячена дослідженню безпеки процедури голосування з точки зору можливості маніпуляції підбиття підсумків результатів колективного вибору

2 Вєтров Олег Станіславович КОМП’ЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОРЕКЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА Вєтров, О.С. Довбня, К.М. Ливицька, Д.О. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 151
Одним із найуживаніших на практиці методів голосування є метод Борда. На сьогодні метод Борда – це не один, а ціла група методів, що мають єдину ідейну основу, і розрізняються у певних деталях реалізації. Метод Борда – це система голосування з єдиним переможцем, у якій кожен виборець ранжує список кандидатів в порядку переваги, тобто метод Борда відноситься класу систем преференціального голосування (як і, наприклад, метод Кондорсе).

3 Вєтров Олег Станіславович Деякі особливості аналітичних обчислень за допомогою систем комп’ютерної алгебри Василенко, В.Ю. Вєтров, О.С. Шевченко, В.П. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 166
При вирішенні прикладних математичних задач, сучасній обсяг даних вимагає застосування комп’ютерних обчислень, як числових, так і аналітичних. Такі системи комп’ютерної алгебри, як Maple та Wolfram Mathematica, допомагають дослідникам не витрачати зайвий час на процес технічних символьних розрахунків, а зосередитись на вирішенні самої проблеми. Окрім основних алгебраїчних перетворень, велику частину символьних обчислень припадає на аналітичне інтегрування та розв’язок диференційних рівнянь. Реалізація зазначених операцій у системах на кшталт Maple та Wolfram Mathematica значною мірою базуються на методах теорії спеціальних функцій

4 Вєтров Олег Станіславович ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ВИПАДКОВОГО ЛАТИНСЬКОГО КВАДРАТУ Акопян, А.С. Вєтров, О.С. Довбня, К.М. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 163
Латинський квадрат порядку n – це квадратна таблиця n/n , складена з n будь-яких елементів таким чином, що кожний елемент повторюється в кожному рядку і кожному стовпці лише один раз. Елементами латинського квадрату можуть бути числа (букви, картинки тощо), але в алгоритмічному сенсі варто розглядати лише випадок числового заповнення таблиці, розуміючи латинський квадрат як квадратну матрицю із вказаною властивістю

5 Вєтров Олег Станіславович НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НЕСТАЦІОНАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Вєтров, Олег Шевченко, Володимир немає Cучасні проблеми механіки та математики: зб. наук. пр. українська 2018 тези 162
Розглядається модель нескінченної тонкої пластини, виготовленої з анізотропного матеріалу. Досліджується пружно-деформований стан тонкостінного об’єкту, що перебуває під дією нестаціонарного локального навантаження складної форми

6 Вєтров Олег Станіславович НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКОЇ ІЗОТРОПНОЇ ОБОЛОНКИ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Вєтров, Олег немає Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. пр. українська 2019 тези 148
The problem of the action on a thin isotropic shell of the complex shape local load is considered. The problem is investigated by using the method of fundamental solutions

7 Вєтров Олег Станіславович Узагальнений метод побудови фундаментальних розв’язків деяких задач математичної фізики Вєтров, Олег Львів Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2020» українська 2020 тези 148
A generalized method for constructing fundamental solutions is considered. Some examples of mathematical physics problems are implemented

8 Вєтров Олег Станіславович Новий алгоритм побудови фундаментального розв’язку двовимірного рівняння С.Л. Соболєва Вєтров О., Мальгота А., Шевченко В Львів Конференція молодих учених "Підстригачівські читання-2021", Львів, 26-28 травня 2021 р українська 2021 тези 97
Робота є продовженням досліджень авторів [1-2], присвячених розвитку методології побудови фундаментальних розв’язків динамічних рівнянь теорії тонких пологих оболонок. Описаний метод базується на використанні інтегральних перетворень Фур’є-Лапласа та знаходженні в аналітичному вигляді невласних інтегралів від спеціальних функцій, використовуючи для цього підхід О.І. Марічева