Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4126
Завантажень
5
Зап. на цитування
494078

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1004
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 525
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 716
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 404
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 178
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 340
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 244
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Орєхова Тетяна Вікторівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: світове господарство і міжнародні економічні відносини, глобальний економічний розвиток, проблеми сталого розвитку, транснаціоналізація економічних систем, цифрова економіка (дигіталізація)
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3650-5935?lang=ru
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jGqqEcIAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: t.oriekhova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=147#search

Праці

Знайдено документів: 18
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Орєхова Тетяна Вікторівна Глобальні виклики розвитку економіки України Орєхова Т.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 160
У роботі проаналізовано глобальні ризики розвитку людства. На основі зробленого аналізу виокремлено десять головних загроз та запропоновано шляхи їхнього вирішення

2 Орєхова Тетяна Вікторівна Структурні зрушення у зовнішньоекономічній діяльності України Орєхова Т.В., Сидорова А.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 146
У роботі проаналізовано динаміку показників зовнішньої торгівлі України у періоді 2008 – 2015 рр.. Визначено основні країни-партнери в зовнішньоекономічних зв’язках України. Проаналізовано структурні зрушення у складі основних статей товарного експорту України у періоді 2008 – 2015 рр.

3 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище Орєхова Т.В., Іванов А.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 142
Працю присвячено питанням впливу транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище. Досліджено сучасні тенденції злиттів і поглинань на світовому ринку та його вплив на структурні зміни в глобальній економіці.

4 Орєхова Тетяна Вікторівна Імперативи взаємовпливу інвестування та процесу транскордонних злиттів і поглинань Орєхова Т.В., Іванов А.В. Киъв немає українська 2017 стаття 162
Статтю присвячено дослідженню питань взаємного впливу інвестиційної політики країн та транскордонних злиттів і поглинань. Досліджено сучасні тенденції злиттів і поглинань на світовому ринку та його вплив на структурні зміни в глобальній економіці

5 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки Орєхова Т.В., Іщук Ю.А. Дныпро Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара українська 2017 стаття 222
Визначено сутність та висвітлено критерії, яким відповідають глобальні проблеми сучасності. Розглянуто та проаналізовано основні глобальні проблеми, виявлено їх вплив на розвиток світової економіки. Запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем та ризиків, зокрема визначена роль міжнародних інституцій в їх оцінці та дослідженні

6 Орєхова Тетяна Вікторівна Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки Орєхова Т.В., Тертичний Я.С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2017 стаття 153
Працю присвячено питанням впливу розвитку інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій на трансформації, які відбуваються в міжнародних виробничих системах. Досліджено сучасні технологічні напрями розвитку цифрової економіки

7 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні Орєхова Т.В., Дубель М.В. Вінниця Економіка і організація управління українська 2018 стаття 161
Працю присвячено питання розвитку електронної комерції в Україні. Виявлено, які напрямки електронної комерції найшвидше розвиваються в економічному просторі нашої країни. Досліджено тенденції зміни обсягу продажів через інтернет за різними категоріями товарів та послуг продовж періоду з 2013 по 2017 роки

8 Орєхова Тетяна Вікторівна Детермінанти формування конкурентної політики країн Орєхова Т.В., Іванов А.В. Вінниця Економіка і організація управління українська 2018 стаття 166
У праці розглянуто формування теоретичних та методологічних підходів до дослідження основних детермінант конкурентної політики країн. Обґрунтовано методичні засади розробки конкурентної політики на підставі визначення мети правового та економічного захисту ринку.

9 Орєхова Тетяна Вікторівна Current trends of electronic commercial development in the world markets Орєхова Т.В., Тертичний Я.С Свиштов немає англійська 2019 стаття 151
У роботі розглядаються особливості розвитку електронної комерції в сучасній світовій економіці. У статті визначено п’ять основних особливостей електронної комерції - реклама, демонстрація товару, транзакції, післяпродажне обслуговування, довгострокові відносини з клієнтами

10 Орєхова Тетяна Вікторівна Циркулярна економіка як глобальний імператив Орєхова Т.В. немає Журнал європейської економіки українська 2019 стаття 244
У роботі концептуалізовано ідею циркулярної економіки як основи еколого-економічної політики державно-приватного партнерства. Виокремлено ключові чинники циркулярної економіки

11 Орєхова Тетяна Вікторівна Циркулярна економіка як глобальний імператив Орєхова Т.В. , Марценюк О.В., Якимова Н.С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2019 стаття 251
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу.

12 Орєхова Тетяна Вікторівна Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі Орєхова Т.В., Дубель М.В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 153
У роботі проаналізовано розвиток електронної торгівлі в світі. У роботі запропоновано використання кластерного аналізу на основі даних та класифікації країн по регіонах організацією ЮНКТАД. Доведено, що розвиток цифрових платформ запропоновано як однин із кроків зі знищення «цифрового розриву» між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються

13 Орєхова Тетяна Вікторівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Орєхова Т.В., Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Видавництво Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики українська 2020 стаття 253
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави і розроблення практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. Акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття і підтримки галузі на національному, регіональному і глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму

14 Орєхова Тетяна Вікторівна Modern challenges in development of global economic system Орєхова Т.В. Свиштов немає українська 2016 наук. доп. 165
У роботі аналізуються сучасні виклики світової економічної системи

15 Орєхова Тетяна Вікторівна Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у вінницькій області Орєхова, Т.В. Марценюк, О.В. Якимова, Н.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 155
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу. В ході дослідження було виявлено, що всі експерти підтримують необхідність інноваційного розвитку і намагаються постійно розвиватися в цьому напрямку за допомогою введення автоматизованих процесів виробництва, запровадження інноваційних послуг, цифровізації внутрішніх процесів, впровадження ІТ-інновацій в процеси комунікацій з клієнтами. За результатами проведеного дослідження встановлено, що серед загальних рекомендацій щодо покращення умов ведення бізнесу з боку місцевих органів

16 Орєхова Тетяна Вікторівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 134
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

17 Орєхова Тетяна Вікторівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т. В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 134
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

18 Орєхова Тетяна Вікторівна Міжнародний бізнес Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Козловський, С.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 126
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів