Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585897

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Попов Володимир Юрійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філософських наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: філософія, логіка, історія філософії, релігієзнавство, філософія науки, метафізика
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3097-7974
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nWtPfQYAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: volodimir.popov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=142#search

Праці

Знайдено документів: 21
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Попов Володимир Юрійович Жан-Поль Сартр і Україна Попов В. Ю. немає Практична філософія українська 2020 стаття 192
Стаття присвячена феноменологічно-дескриптивному та філософсько-аналітичному розгляду впливу ідей екзистенціалізму Ж.-П. Сартра на загальну духовну атмосферу України та української діаспори в 50- 70-ті роки ХХ ст. і через неї на філософсько-літературні її прояви. Зокрема наводяться свідчення особистих комунікацій французького філософа з українськими митцями та філософами в 1964 році. Досліджено вплив його ідей на формування Київської антропологічної школи в філософії («червоний екзистенціалізм»).

2 Попов Володимир Юрійович Weltanschauung. 12 нарисів з історії концепту «світогляд» Попов В. Ю. Вінниця немає українська 2019 монографія 201
Монографія присвячена історії концепту «світогляд» на тлі світового культурного та історико-філософського процесу. Монографія пропонується викладачам та науковцям: філософам, політологам, психологам тощо, а також стане в нагоді всім, хто цікавиться філософією та проблемами світоглядного знання

3 Попов Володимир Юрійович Інформатизація, глобалізація і мультикультуризація як чинники формування постмодерної ідентичності Попов В. Ю., Попова О. В. немає Філсофські обрії українська 2019 стаття 238
Динаміка постмодерної ідентичності визначається трьома взаємопов’язаними соціальними процесами: інформатизацією, глобалізацією і мультикультуризацією. Ці світові процеси ще не є завершеними, їх сутність залишається невизначеною. Такою ж незавершеною та фраг- ментарною є і постмодерна ідентичність, тим більше, що вона не має націленості

4 Попов Володимир Юрійович Специфіка православної ідентичності в контексті становлення ПЦУ Попов В. Ю. немає Практична філософія українська 2019 стаття 258
Статтю присвячено дослідженню особливостей православної ідентичності та її динаміки в світлі формування ПЦУ. В роботі здійснюється аналіз головних складових релігійної ідентичності, конфесіональним різновидом якої є православна. Виявлено місце православної ідентичності в системі ідентифікацій сучасного українця. Вказано на складнощі формування ПЦУ, які пов’язані з особливостями православної ідентичності

5 Попов Володимир Юрійович Доктрина «християнського світогляду» в сучасному неокальвінізмі Попов В. Ю. немає Докса українська 2018 стаття 206
В статті розглядаються основи доктрини «християнського (біблійного) світогляду, що теоретично обґрунтовуються неокальвіністською теологією. Зокрема піддаються аналізу роботи Кайпера, Волтерса, Ногля та інших реформатських теологів. Наводяться також критичні застереження щодо цієї доктрини та її використання в системі освіти

6 Попов Володимир Юрійович Соціальна ідентичність: теоретичні засади та історичні метаморфози Попов В. Ю., Попова О. В. немає Saarbrücken українська 2018 монографія 206
В книзі експліковано феномен соціальної ідентичності як діалектичної єдності тотожності та самості, idem та ipse. В роботі виокремлені головні парадигми розуміння ідентичності та визначено її смислове поле в межах цих парадигм. Авторами пропонується власне визначення та надається класифікація соціальних ідентичностей. Розглядаються головні теорії ідентичності в західній та вітчизняній філософії та психології. Встановлюється тісний зв’язок цієї категорії з категорією самосвідомості в контексті історико-філософської думки

7 Попов Володимир Юрійович Філософія: Попов В. Ю. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 176
Посібник містить програму курсу «Філософія», тексти лекцій, плани семінарських занять, індивідуальні завдання та орієнтовний перелік питань до іспиту. Посібник пропонується студентам всіх спеціальностей

8 Попов Володимир Юрійович Weltanschauung vs Lebenswelt: філософська суперечка Дільтея та Гуссерля Попов В. Ю., Попова О. В. немає Філософія і політологія в контексті сучасної культури українська 2017 стаття 196
Автори здійснюють реконструкцію філософської дискусії В. Дільтея та Е. Гуссерля про сутність світогляду, з урахуванням їх методологічних підходів до розуміння природи раціональності. Встановлюється концептуальні розбіжності та спільні риси двох концептів «Weltanschauung» та «Lebenswelt», висунутих філософами, та їх намагання пов’язати людську суб’єктивність з її життєвим світом.

9 Попов Володимир Юрійович Концепт «світогляд» в українському дискурсі Попов В. Ю. Warszawa : Lwów : Kijów немає українська 2017 монографія 184
В розділі монографії розглядається походження та транформації поняття «світогляд» в українському культурному полі. Вказується, що філософія в українській думці іноді розглядалася як раціоналізований продукт світогляду. Аналізуються також альтернативні версії: світогляд як ідеологія (в комуністичній або націоналістичній варіаціях) або сукупність ціннісних переконань певної особи або групи людей.

10 Попов Володимир Юрійович Мировоззрение или миросозерцание: исторические метаморфозы Попов В. Ю. Вінниця Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки російська 2016 стаття 161
У статті розкриваються ґенеза та подальше використання та тлумачення термінів «світогляд (мировоззрение)» та «світоспоглядання (миросозерцание)» у контексті динаміки російської гуманітаристики, філософії та літературної критики. Встановлюється співвідношення їхніх змістів в історичній динаміці. Визначаються докорінні вербально-змістовні метаморфози їхньої інтерпретації в російській філософії та радянській ідеології.

11 Попов Володимир Юрійович Від єресі до догми: передісторія категорії «світогляд» Попов В. Ю. Вінниця Вісник Донецького національного університету українська 2015 стаття 165
У статті розкриваються особливості тлумачення термінів «єресь (ἀϊρεσις)» та «догма (δογμα)» у контексті динаміки європейської філософсько-теологічної думки у епоху пізньої античності та початку середньовіччя. Встановлюється співвідношення їх змістів з категорією «світогляд». Визначаються докорінні вербально-змістовні метаморфози їх інтерпретації в давньогрецькій філософії та вченнях отців церкви.

12 Попов Володимир Юрійович Народження концепту «Weltanschauung» Попов В. Ю. Київ Університетська кафедра українська 2016 стаття 172
Стаття присвячена створенню концепту «Weltanschauung» (світогляд) в трансцендентальній естетиці І. Канта, в ній простежуються значущі контексти його генезису і інтерпретація цього поняття в рамках кантівської філософії

13 Попов Володимир Юрійович The concept «Sinn des Lebens» in philosophy and psychology Popov V., Popova O. немає Anthropological Measurements of Philosophical Research англійська 2020 стаття 177
The paper considered the explication of the concept of "meaning of life" within the framework of Western philosophy and psychology of the twentieth and early twentieth centuries. On the basis of this, the role of this concept in contemporary theoretical discussions and psychological and psychotherapeutic practices is understood. The concept of "Sinn des Lebens" originated in the philosophy of the German Romantics and gained philosophical significance only in the works of Schopenhauer

14 Попов Володимир Юрійович Соціально-колективні та індивідуальні виміри поняття «світогляд» Попов В. Ю., Попова О. В. Острог Людина і культура українська 2019 монографія 246
В розділі монографії аналізуються різні підходи до визначення поняття "світогляд" (Different approaches to defining the concept of «worldview-as-map» are analyzed)

15 Попов Володимир Юрійович Weltkriegsphilosophie і філософська антропологія Макса Шелера Попов В. Ю., Попова О. В. Дніпро Антропологічні виміри філософських досліджень українська 2019 стаття 269
Дослідження спрямоване на осмислення філософcько-публіцистичної спадщини М. Шелера 1914-1919 років. "Філософія війни" розглядається як середня ланка між феноменологічним та антропологічним етапами його філософської еволюції. Теоретико-методологічною основою дослідження є філософський спадок Макса Шелера, а також роботи вітчизняних та західних дослідників, присвячені цьому питанню.

16 Попов Володимир Юрійович Analytical anthropology of Peter Hacker Popov V. Popova O. Dnipro Anthropological Measurements of Philosophical Research. № 20. англійська 2021 стаття 9
У роботі розглядається специфіка антропологічного вчення сучасного британського філософа Пітера Гакера з урахуванням контексту аналітичної філософії в рамках Оксфордської школи "буденної мови".

17 Попов Володимир Юрійович Επιστημη – science – wissenschaft: до проблеми культурно-філософської визначеності поняття «наука» Попов В.Ю.Попова О.В. Одеса Актуальні проблеми філософії та соціології, № 32 українська 2021 стаття 6
В роботі здійснено аналіз ґенези та інтерпретацій поняття «наука» в давньогрецькій, латинській, французькій, британській та німецькій культурно-філософських традиціях

18 Попов Володимир Юрійович Соціально-філософські погляди Василя Стуса Попов В.Ю. ,Котець Я.Ю. Львів Вісник Львівського університету. Серія філософські-політологічні студії. 2022. Вип. 41 українська 2022 стаття 7
В статті проаналізовано творчий спадок В. Стуса, спогади його однодумців та опонентів щодо політичних переконань та філософських поглядів поета. На цій підставі стверджується, що Стус з самого початку своєї творчості виборював українські національні ідеали, вставав на захист духовних засад українства та прав української мови в часи панування радянської ідеології

19 Попов Володимир Юрійович Концепт смаку: ґенеза та історичні трансформації Попов В.Ю.,Труфанова А. О. Львів Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, вип.29 українська 2022 стаття 10
У статті досліджується походження та культурно-історичні трансформації концепту «смак», висвітлено роль концепту «смаку» у становленні європейської культурологічної та естетичної думки

20 Попов Володимир Юрійович Біля джерел наукового світогляду: Cosmotheoria і Weltanschauung Попов В. Ю. Пловдив Идеи. Философско списание, №1(19)-2(20) українська 2022 стаття 9
У статті розглядається історія виникнення наукового світогляду під час наукової революції ХVI- ХVII сторіч. Показані головні джерела цього світогляду, які знайшли відображення у концепті "сosmotheoria"

21 Попов Володимир Юрійович Війна і істина Попов В. Ю. Львів Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. Вип. 44 українська 2022 стаття 9
Стаття є міркуваннями про співвідношення війни та істини, діалектичну суперечність ролі війни як царини хитрощі й свідомої омани і засобу перевірки справжності та ствердження особливого «режиму істини». У статті досліджується сутність концепту «постправда» і його роль у формуванні сучасного епістемологічного поля