Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4330
Завантажень
5
Зап. на цитування
526887

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 451
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Поповський Юрій Борисович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: програмування, електроніка, 3D-проектування, бази даних, педагогіка, економіка, електромобілі, смарт-аналітика.
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9446-5287
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=iJ5MIlEAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206723647
Web of Science:
Корп.ел.пошта: ju.popovskiy@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=135#search

Праці

Знайдено документів: 16
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Поповський Юрій Борисович ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Поповський, Ю.Б. немає немає українська 2018 стаття 164
У статті здійснено аналіз педагогічної проблеми підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин до професійного спілкування засобами навчальних тренінгів. Встановлено, що протягом останніх років все більша роль у підготовці економістів відводиться культурі професійного спілкування. Підсумовано результати проведених нами опитувань й резюмовано, що майбутні економісти та менеджери відчувають труднощі у спілкуванні вже під час виробничих практик: вони не завжди можуть чітко висловлювати і відстоювати свою думку, уникати конфліктних ситуацій з колегами чи працівниками, долати психологічні бар’єри міжособистісної взаємодії. Проаналізовано особливості застосування навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин до професійного спілкування

2 Поповський Юрій Борисович ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Поповський, Ю.Б. немає ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ українська 2018 стаття 155
У статті відображено загальну характеристику специфіки за- стосування тренінгових технологій у професійній підготовці май- бутніх фахівців міжнародних економічних відносин. Установлено, що тренінги спрямовані на розвиток у студентів у процесі взаємодії спіль- ного вирішення професійних проблемних ситуацій. Визначено ключові складові навчальних тренінгів, а саме інтерактивні методи навчання. Підсумовано, що в останні роки навчальні тренінги набувають нових форм шляхом використання кейс-методів, дидактичних ігор, іміта- цій, які відрізняються примусовою активізацією мислення (примусова активність). Проаналізовано поняття “пасивні”, “активні” та “ін- терактивні методи” для виявлення специфічних ознак навчальних тренінгів.

3 Поповський Юрій Борисович РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ WEB-РЕСУРСІВ Поповський, Ю.Б. Вацьківська, А.В. Вінниця ПраціXVIII Міжнародноїнауковоїконференціїстудентів,аспірантів тамолодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,сталеекономічнезростання” українська 2018 стаття 149
В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується зростанням обсягів зовнішньої заборгованості більшості країн світу. Обумовлене це зростання гострою нестачею власних фінансових ресурсів для здійснення внутрішніх інвестицій, необхідністю покриття дефіциту державних бюджетів, не завжди ефективним використанням позик і кредитів, порушенням термінів виконання боргових зобов'язань, а також дисбалансом поточних платіжних балансів. Тому ефективне управління державним зовнішнім боргом і його обслуговування є пріоритетними завданнями фінансової політики держави, важливою умовою стабільності його фінансової системи.

4 Поповський Юрій Борисович The marketing strategy for making optimal managerial Decisions by means of smart analytics Козловський, С.В. Шаульська, Л.В. Буркіна, Н.В. Поповський, Ю.Б. немає Innovative Marketing англійська 2018 стаття 156
The article presents a methodology for developing the marketing strategy for making optimal managerial solutions by means of smart analytics. Such issues as marketing strategy modeling methods; software products based on the integration of smart analyt- ics; optimal choice of electromobile and others have been considered. The main subject of the article is constructing an optimal decision-making model using a combination of classical statistical and mathematical methods and models, as well as modern infor- mation technologies, including methods of smart analytic

5 Поповський Юрій Борисович КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПИТУВАННЯ Поповський, Ю.Б. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету українська 2013 стаття 161
У статті розглянуто питання про використані у дослідженнях компоненти (мотиваційно-цільовий; когнітивний; організаційно-практичний; результативний), критерії (ціннісне ставленням до майбутньої професійної діяльності, рівень оволодіння, засвоєння й оперування студентами фаховою термінологією, наявність у студента інтегрованої сукупності умінь, знань та навичок, опанування студентами навчальних програм з фахових дисциплін) та показники готовності майбутніх економістів до професійної діяльності. Подано їх характеристику

6 Поповський Юрій Борисович ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІКИ Поповський, Ю.Б. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2016 стаття 162
Статтю присвячено дослідженню впровадження інноваційних підходів до розв’язування економічних задач за допомогою інформаційних систем, а саме: застосування комп’ютерних навчальних програм з графічним інтерфейсом, які позначають економічні процеси та їхні властивості у вигляді структурних схем. Розглядається ефективність якості отримання знань, графічно-текстового мислення при розв’язанні економічних задач. Робиться висновок про вплив на сучасному етапі інформаційних технологій на усі елементи навчального процесу, закріплення отриманих знань, розуміння економічних процесів, дослідження впливу вхідних даних до проміжних та поточних

7 Поповський Юрій Борисович АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Поповський, Ю.Б. немає  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ українська 2016 стаття 150
У статті розглянуто основні чинники виникнення та впровадження інновацій у навчальному закладі та діючих підприємствах. Визначено чинники інноваційного розвитку навчального закладу та розглянуто перелік компетенцій для досягнення конкурентоспроможності студентами освітнього закладу на ринку праці. Виокремлено категорії інновацій дослідниками та науковцями, визначено базові характеристики побудови інноваційного розвитку. За даними категоріями розглянуто класифікаційні ознаки інновацій технічних, економічних, організаційноюридичних у навчальних закладах та діючих підприємствах

8 Поповський Юрій Борисович КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Поповський, Ю.Б. немає Молодий вчений українська 2015 стаття 150
У статті розглядаються питання впровадження критеріїв ефективності застосування Smart-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх економістів. Визначено ряд критеріїв, які позитивно впливають на розвиток професійно-спрямованої мотивації майбутніх економістів, оптимізують процес оцінювання. Забезпечують готовність викладачів до застосування автоматизованої систем

9 Поповський Юрій Борисович CUSTOMER CLASSIFICATION AND DECISION MAKING IN THE DIGITAL ECONOMY BASED ON SCORING MODELS Lavrov, Ruslan Burkina, Natalia Popovskyi, Yurii Vitvitskyi, Serhii Korniichuk, Oleksandr Kozlovskyi, Serhii немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 161
The article presents how cluster models works to create customer classification and to make managerial decision for saving clients and founding new target auditory. The objective of research is to find out the relevant techniques for building scoring models in different fields. The main hypothesis of research was checking the quantity of scoring models in different fields. It was applied k-nearest neighbors support vector method for decision making in the digital economy based on scoring models. In order to realize the principle of customer classification and revealing the client categories with risk of leaving the company it was created the client’s classification model. Moreover, risk issue was shown on the example of fraud dynamic. It was researched different categories of fraud and pointed out their features. According the results of the building models it was proposed some recommendation about decision making in the risk situation. The model shows how to save existing clients and

10 Поповський Юрій Борисович Technological platforms as an instrument of innovative development of educational establishments Поповський, Ю.Б. немає Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); англійська 2018 тези 131
Creative people are always the force of scientific achievements. We carry out the research of attempts and results with the hope to get a desirable result in direction of our work designing certain character of event, processes, physical phenomena and algorithms. Modern technologies allow to design different phenomenon that gives the possibility to observe virtual events on a screen of the monitor or on a structural layout in turn

11 Поповський Юрій Борисович Інновації в освітніх закладах: фактори і інструменти розвитку процесів високо-технологічних послуг Yu.В. Popovsky немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 135
Визначено поняття «високотехнологічних послуг» у сучасному ринку та закладах освіти, критерії розвитку та впливу на виникнення інновацій. Досліджено вплив особистих характеристик студентів на впровадження інноваційних підходів в навчальному процесі, а саме: визначення ефективність якості отримання знань, мислення при розв’язанні економічних задач та факторів впливу до розвитку творчості. Робиться висновок про вплив на сучасному етапі інформаційних технологій на усі елементи навчального процесу, закріплення отриманих знань, розуміння економічних процесів, дослідження впливу вхідних даних до проміжних та поточних творчих процесів

12 Поповський Юрій Борисович Управління процесами реструктуризації в освітньому середовищі Yu. Popovskyi немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 131
У роботі проаналізовано теоретичні основи управління процесами реструктуризації в освітньому середовищі. Охарактеризовано поняття «реструктуризації», «видів реструктуризації», «інформаційна технологій», «інновацій у інформаційних середовищах», розкрито сутність поєднання та взаємодії реструктуризації та інформаційних інноваційних технологій. Охарактеризовано структурні складові процесів реструктуризації у освітніх середовищах на основі можливостей обчислювальних систем з технічних, економічних та інших точок зору та обґрунтовано використання сучасних науково-технічних засобів і методів реструктуризацій.

13 Поповський Юрій Борисович ECONOMIC SCIENCES POVERTY IN UKRAINE AND IN THE WORLD: CLUSTERING OF COUNTRIES BY GLOBAL INDICES Burkina Natalia, Furman Taras, Popovskyi Yurii Munich The 8 th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (March 14-16, 2021) англійська 2021 стаття 135
немає

14 Поповський Юрій Борисович Using MS Power BI Tools in the University Management System to Deepen the Value Proposition L. Shaulska, L. Yurchyshena and Y. Popovskyi IEEE 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) англійська 2021 стаття 89
The article explores the possibility of using MS Power BI tools at the level of university management to justify and ensure the correctness of management decisions on the formation of value proposition. The definition of the concept of the university’s value proposition is offered. The factors of influence on correctness of decisions on forming the value proposition: external and internal, behavioral and effective, the factors of direct and indirect influence are identified and systematized according to a set of features. MS Power BI toolkit is tested by means of BigData, the algorithms of quantitative influence of factors with defining the data fields are described. The algorithms for applying records to data models based on statistical and analytical indicators have been developed, which is the basis for building DashBoard as a tool for visualizing management decisions to justify valuable proposals

15 Поповський Юрій Борисович Identifying trends in the development of higher education of Ukraine by visual analytics N. Burkina, Y. Popovskyi немає Економіка і організація управління англійська 2022 стаття 37
The article analyzes the development trends of higher education institutions of Ukraine, scientific priorities of profile specialties and the principles and criteria of their rating by specialty are substantiated. Taking into account the changes in the economy in the direction of digitalization, a retrospective analysis of the labor market was conducted. The priorities of entrants in choosing modern specialties are outlined.

16 Поповський Юрій Борисович Інструменти діджіталізації дистрибуції Поповський Ю. Б. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 34
У статі проаналізовано та виконано аналіз і систематизовано існуючі підходи щодо визначення сутності та змісту розподілу (дистрибуції) та товароруху засобами сучасних інформаційних технологій. Розглянуто методологію інструментаріїв організації каналів, через які готові товари та послуги переміщуються з місць їхнього виготовлення до місць призначення. Деталізовано поняття діджіталізації, інформаційних систем, які використовуються для автоматизації ефективності дистрибуції