Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679458

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Амелічева Лілія Петрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: доцент
Сфера діяльності: трудове право; право соціального забезпечення
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра цивільного права і процесу
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0526-5393
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kv-HwNAAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: amelicheva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=131#search

Праці

Знайдено документів: 32
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Амелічева Лілія Петрівна Теоретико-прикладна платформа гідної праці в науці трудового права Амелічева Л. П. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. українська 2020 стаття 179
У статті дістала подальшого розвитку теоретико-прикладна платформа гідної праці. Розроблено класифікацію характеристик (критеріїв, складників) гідної праці. За змістом і характером вони поділені на загальні і додаткові.

2 Амелічева Лілія Петрівна Юридична відповідальність роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності під впливом концепції гідної праці. Амелічева Л. П. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 188
Стаття присвячена проблематиці правового регулювання юридичної відповідальності роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності в умовах запровадження концепції гідної праці, а також розробці пропозицій щодо його удосконаленн

3 Амелічева Лілія Петрівна Правове забезпечення професійної освіти і навчання працівників в умовах кризи гідної праці та «озеленення» економіки Амелічева Л. П. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 176
Стаття присвячена проблематиці правового забезпечення професійної освіти і навчання працівників в умовах кризи гідної праці та «озеленення» економіки. Аргументовано, що сьогодні модернізацію і реформування професійної освіти і навчання громадян України необхідно здійснювати, переймаючи успішний досвід Європейського Союзу в цьому питанн

4 Амелічева Лілія Петрівна Напрями вдосконалення законодавства про працю, що регулює трудові відносини, пов’язані з творчістю, в умовах дефіциту гідної праці Амелічева Л. П. немає Юридичний бюлетен українська 2019 стаття 184
Статтю присвячено поняттю «трудові відносини, пов’язані з творчістю», характеристиці їх видів, аналізу законодавчих актів про працю, що регулюють трудові відносини, пов’язані з творчістю працівників, в умовах дефіциту гідної праці, а також визначенню напрямів удосконалення законодавства, що регулює зазначені відносин

5 Амелічева Лілія Петрівна Правове регулювання творчої компоненти гідної праці за трудовим законодавством Амелічева Л. П. немає Право і суспільство українська 2020 стаття 195
У статті визначено характерні ознаки змісту правового поняття «творча праця» в науці трудового права, проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносин у сфері творчої праці. Автором з’ясовано, що у спеціальній юридичній літературі зміст поняття «творча праця» («творча діяльність») досліджувався за методологією трудового права недостатньою мірою

6 Амелічева Лілія Петрівна Гарантії реалізації права на соціальний захист працівників* в контексті євроінтеграції та ідеї гідної праці Амелічева Л. П. немає Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденці українська 2020 стаття 240
Метою статті є викладення змісту та вдосконалення класифікації теперішніх гарантій реалізації права працівників на соціальний захист за методологією трудового права, виявлення проблем щодо встановлення нових законодавчих гарантій і розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює відносини, тісно пов’язані з трудовими у сфері права на соціальний захист працівників у контексті євроінтеграції та ідеї гідної праці

7 Амелічева Лілія Петрівна Trends in legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a moving force of sustainable development Svitlana Vyshnovetska, Liliya Amelicheva, Viktor Olefir, Galyna Ierko and Ganna Petrenko немає Humanities & Social Sciences Reviews англійська 2020 стаття 202
The purpose of the article is to identify trends in the legal regulation of social protection at the global, regional and national levels in the process of achieving decent work and sustainable development. It is proved that it is advisable to apply a synergistic approach to identifying and defining trends in the legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a driver of sustainable development

8 Амелічева Лілія Петрівна Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки Україн С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук, Амнелічева Л. П. Вінниця немає українська 2018 монографія 162
Монографія присвячена дослідженню концептуальних основ збереження та розвитку трудового потенціалу України в контексті соціальної безпеки. Здійснено аналіз теорії соціальної безпеки в сучасний період та її нормативні основи, визначено правові та ідеологічні засади розвитку трудового потенціалу Україн

9 Амелічева Лілія Петрівна Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення Амелічева Л. П. Вінниця немає українська 2020 монографія 175
У монографії досліджено теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці. Проаналізовано правову природу гідної праці та її компонентів, визначено їхні істотно-суттєві ознаки, здійснено аналіз ретроспективи правового феномену гідної праці у світі, в Європі та на території України. Здійснено кла-сифікацію етапів формування та становлення права на гідну працю, починаючи з «античності» і закінчуючи сьогоденням.

10 Амелічева Лілія Петрівна Соціальний діалог як механізм підтримки проєвропейських трудоправових реформ в Україні у світлі концепції гідної праці Амелічева Л. П., Синчук С. М. немає Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса українська 2021 стаття 92
У статті досліджено проблематику посилення соціального діалогу як механізму підтримки проєвропейських трудоправових реформ в Україні у світлі концепції гідної праці

11 Амелічева Лілія Петрівна Деякі проблеми формування та розвитку юридичної клінічної науки у світлі людиноцентризму та правового аутопоезису Амелічева Л. П., Руденко Л.Д. немає Правова позиція українська 2021 стаття 103
У статті проаналізовано передумови формування та розвитку юридичної клінічної науки (клінічного права), надана загальнотеоретична характеристика у авторському баченні цієї науки та її основних методологічних елементів (предмета, об’єкта, метода, функцій), базуючись на інструментарії правового аутопоезису у світлі людиноцентризм

12 Амелічева Лілія Петрівна Implementation of constitutional human rights and social guarantees of security in the context of digitalization Amelicheva, L., Martyniuk, O., Pyroha, I., Qaracayev, C., & Myroshnychenko, V. немає Amazonia Investiga англійська 2021 стаття 96
Автором проаналізовано рівень дотримання конституційних прав людини в умовах цифровізації, розглянуто позитивний та негативний вплив технологічних досягнень на приватне життя людини, досліджено шляхи захисту основоположних прав людини в умовах глобальної цифровізації

13 Амелічева Лілія Петрівна Антикорупційний комплаєнс у трудових відносинах у світлі цифровізації та досягнення сталого розвитку: економіко-правове дослідження Амелічева Л. П. немає Економіка промисловості українська 2021 стаття 112
У статті уточнюється зміст одного з основних елементів комплаєнсу у трудових відносинах – антикорупційного комплаєнсу – з використанням синергетичного підходу, що характеризується поєднанням наук трудового права й економіки праці, а також висвітлюється проблематика регулювання цих відносин у сфері праці у світлі цифровізації України та досягнення сталого розвитку

14 Амелічева Лілія Петрівна Приватно-правове регулювання гідної праці Амелічева Л. П. Київ Кухня трудових прав: нариси про важливі інгредієнти українська 202. стаття 146
У статті розглянуто роль колективних договорів, галузевих і територіальних угод учасників соціального діалогу в сфері реалізації концепції гідної праці

15 Амелічева Лілія Петрівна Право працівника на поважне ставлення до його честі та гідності у вимірі гідної праці Амелічева Л. П. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» українська 2019 стаття 81
Стаття присвячена уточненню понять честі та гідності працівника в науці трудового права, висвітленню значення цих понять в аспекті суб’єктивного права на поважне ставлення до честі і гідності працівника, розробленню і обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення забезпечення реалізації вказаного права у вимірі гідної праці

16 Амелічева Лілія Петрівна Деякі проблеми забезпечення реалізації права працівника на ділову репутацію в умовах кризи гідної праці Амелічева Л. П. немає Прикарпатський юридичний вісник українська 2019 стаття 88
У статті уточнено зміст понять «ділова репутація», «право працівника на ділову репутацію» в умовах кри-зи гідної праці, виявлено деякі проблеми забезпечення реалізації зазначеного права за чинним законодавством про працю, розроблені пропозиції щодо його вдосконалення

17 Амелічева Лілія Петрівна Право на гідну працю трудових мігрантів в умовах глобалізації Амелічева Л. П. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 105
Стаття присвячена дослідженню змісту поняття «право на гідну працю трудових мігрантів», виявленню деяких проблем правового регулювання права на гідну працю трудових мігрантів за міжнародними стандартами праці та національним трудовим законодавством і пошуку шляхів їх вирішення

18 Амелічева Лілія Петрівна Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері гідної праці Амелічева Л. П. немає Порівняльно-аналітичне право українська 2019 стаття 159
Стаття присвячена висвітленню за методологією трудового права одного зі стовпіву сфері гідної праці – заборони дискримінації працівників, вивченню найбільш поширених і нових форм і видів дискримінації в зазначеній сфері, виявленню проблем правового регу- лювання захисту від них і розробленню деяких пропозицій щодо вдосконалення антидискримінаційного законодавства у сфері праці

19 Амелічева Лілія Петрівна До питання про гідну працю працівників, що здійснюють трудову діяльність в населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні Амелічева Л. П. немає Науковий вісник публічного та приватного права українська 2019 стаття 87
У статті висвітлюється проблематика правового забезпечення гідної праці (усіх її компонентів за методологією трудового права) працівників, що працюють у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні

20 Амелічева Лілія Петрівна ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ГІДНОЇ ПРАЦІ У СВІТЛІ АНТРОПОСЕМІОТИКИ ПРАВА Амелічева Л. П. немає Economic and Law Paradigm of Modern Society українська 2019 стаття 84
Стаття присвячена проблематиці правового забезпечення вимірювання та оцінки гідної праці в Україні у світлі антропосеміотики права

21 Амелічева Лілія Петрівна Правове регулювання справедливої зайнятості та гідної праці трудових мігрантів, постраждалих внаслідок конфліктів і лих Амелічева Л. П. немає Порівняльно-аналітичне право українська 2019 стаття 82
Стаття присвячена аналізу загальнотеоретичних засад трудової міграції як відносно нового поняття в трудовому праві, виявленню деяких проблем правового регулювання справедливої зайнятості та гідної праці трудових мігрантів, які постраждали від конфліктів і лих

22 Амелічева Лілія Петрівна Заборона дискримінації за ознаками «гендерна ідентичность» та «сексуальна орієнтація» у світлі теорії прав людини та концепції гідної праці Амелічева Л. П. немає Часопис цивілістики українська 2020 стаття 118
У статті висвітлюються правові засади заборони дискримінації за ознаками «гендерна ідентичність» та «сексуальна орієнтація» в суспільно-трудових відносинах

23 Амелічева Лілія Петрівна Гідна праця: теоретико-правовий погляд на проблему її регулювання Амелічева Л. П. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 81
Стаття присвячена характеристиці гідної праці в сучасних умовах розвитку України. Автором аналізуються норми внутрішньодержавного законодавства про працю й актів договірного характеру, що регулюють відносини у сфері гідної праці, й безпосередньо стосуються централізованого, локального (колективнодоговірного) методів регулювання зазначених відносин

24 Амелічева Лілія Петрівна Сутнісно-змістовна характеристика права на гідну працю Амелічева Л. П. немає Economic and Law Paradigm of Modern Society українська 2019 стаття 87
Стаття присвячена характеристиці права на гідну працю як категорії понятійного апарату трудового права.

25 Амелічева Лілія Петрівна Парадигма правового регулирования достойного труда как концептуальное направление развития трудового права в условиях глобализации и неолиберализма Амеличева Л. П. немає Трудовое и социальное право російська 2019 стаття 85
Статья посвящена теоретическим аспектам правового регулирования достойного труда в условиях глобализации и неолиберализма. Исследуется проблематика становления и развития парадигмы правового регулирования достойного труда в трудовом праве. С использованием методологии теории и философии трудового права раскрыто понятие научно-практической парадигмы правового регулирования достойного труда. На основе анализа международных стандартов труда, научно-теоретических исследований дана характеристика составляющих формирующейся парадигмы

26 Амелічева Лілія Петрівна Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики Амелічева Л. П. та ін. Вінниця Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики українська 2020 монографія 97
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам захисту прав та інтересів учасників майнових відносин. Проаналізовано поняття захисту прав, механізму захисту прав, види способів захисту прав та інтересів, стандарти та процесуальні гарантії судового захисту майнових прав та інтересів. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавства України про захист майнових прав і інтересів. Узагальнено висновки Верховного Суду щодо застосування норм права у контексті забезпечення правової визначеності у цивільних відносинах

27 Амелічева Лілія Петрівна Забезпечення та захист права на належні безпечні і здорові умови праці у світлі міжнародних та європейських трудових стандартів Амелічева Л. П., Турченко О.Г. Львів Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Вип. 35 українська 2022 стаття 33
Метою статті є уточнення змісту поняття «право на належні безпечні і здорові умови праці» за міжнародними та європейськими трудовими стандартами, виявлення деяких проблем недостатньої ефективності механізмів забезпечення та захисту права на належні безпечні і здорові умови праці, поновлення порушеного права як в Україні, так і в світі у світлі зазначених стандартів, підсилення ролі юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці в нашій державі та розробка пропозицій щодо удосконалення правового регулювання захисту вказаного права на міжнародному та національному рівнях.

28 Амелічева Лілія Петрівна Деякі проблеми правового регулювання соціальної реабілітації дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів Амелічева Л. П. немає Академічні візії українська 2022 стаття 42
Статтю присвячено виявленню деяких проблем правового регулювання соціальної реабілітації дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та розробці пропозицій щодо удосконалення соціально‐захисного законодавства і нормативно‐правових актів про охорону праці

29 Амелічева Лілія Петрівна Legal framework for regulating the right to labor migrants Venediktov V., Zapara S., Amelicheva L., Kravchenko I., Horbachova K., Romanenko E. немає AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research англійська 2022 стаття 40
The article describes the modern international legal framework for the universal and regional regulation of the status of migrant workers, shows scientific approaches to regulating certain types of labor migration and analyzes the forms of interstate cooperation in this area. The author studied the special components of the existing international legal mechanisms for managing labor migration in the context of the activities of interstate integration associations, analyzed challenges and suggested some outlines

30 Амелічева Лілія Петрівна Адміністративні суди як правозахисний інструмент у сфері соціального захисту в умовах воєнного стану Амелічева Л. П. немає Наукові записки Львівського університету бізнесу та права українська 2022 стаття 38
Статтю присвячено розробці шляхів посилення правозахисного характеру розгляду адміністративними судами спорів з приводу реалізації публічної політики у сфері соціального захисту в Україні в умовах воєнного стану

31 Амелічева Лілія Петрівна Гендерна ідентичність особи як об’єкт прав людини на особисте життя та на гідні умови праці. Амелічева Л. П. немає Наукові записки Львівського університету бізнесу та права українська 2021 стаття 66
Статтю присвячено вивченню соціально-правового феномена гендерної ідентичності людини крізь призму теорій прав людини та гідної праці, а також виявленню проблем легітимації визначення гендерної ідентичності у чинному національному законодавстві.

32 Амелічева Лілія Петрівна Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки Амелічева Л. П. та ін. Київ немає українська 2022 монографія 34
У монографії наведено теоретичні засади дослідження впливу цифровізації економіки та сталого розвитку на соціально-трудову сферу. Визначено методологічні підходи до оцінювання ризиків у цій сфері, обумовлених цифровізацією економіки. Обґрунтовано концептуальні підходи до виявлення перспектив розвитку цифрових компетентностей працівників і напрямів розвитку системи управління персоналом організації в умовах цифрової трансформації економіки. Розкрито концептуальні засади та стратегічні напрями посилення інформаційної безпеки у трудовій сфері при цифровізації економіки