Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
342
Всього праць
5890
Завантажень
5
Зап. на цитування
1111472

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 92
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1359
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 669
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 1037
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 648
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 209
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 647
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 334
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Міхайліна Тетяна Вікторівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теорія держави та права, інформаційне право, кримінальне право, кримінологія, право інтелектуальної власності
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1129-2470
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rbjJP2YAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: mihaylina@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=119#search

Праці

Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Міхайліна Тетяна Вікторівна Системні якості правової реальності та місце в ній правосвідомості Міхайліна Т.В. немає Підприємництво, господарство і право українська 2017 стаття 286
Статтю присвячено аналізу правової реальності з позиції теорії систем та виявленню місця та ролі в ній правосвідомості. Обгрунтовано, що поряд із загальновизнаними елементами правової системи необ-хідно враховувати правосвідомість, яку неможливо повністю включити у базові компоненти, як і повністю вивести за їх межі. Але за рахунок такого специфічного положення правосвідомість забезпечує постійний взаємозв’язок усіх елементів правової системи

2 Міхайліна Тетяна Вікторівна Концептуалізація форм правової активності Міхайліна Т.В. немає Юридичний вісник українська 2016 стаття 278
Статтю присвячено правовій активності як найвищій формі правосвідомості. За допомогою порівняльного аналізу виявлено подібні та відмінні риси різних типів правової активності

3 Міхайліна Тетяна Вікторівна Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи Міхайліна Т.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 224
Монографію присвячено дослідженню шляхів реформування правової системи з викори-станням інтегративного потенціалу правосвідомості. Актуальність теми обумовлено кризови-ми явищами в українському суспільстві та пошуком шляхів позитивних трансформацій пра-вової реальності

4 Міхайліна Тетяна Вікторівна The spread of shadow norms beyond state legal system: challenges of a globalized society Mikhailina T., Grunyuk R. немає European journal of transformation studies англійська 2020 стаття 264
Статтю присвячено тіньовим регуляторам суспільних відносин та їх функціонуванню у глобалізованому суспільстві. Розглядаються загальні характеристики тіньових норм („тіньового права”) та специфіка їх розуміння і поширення у різних правових системах.

5 Міхайліна Тетяна Вікторівна Shadow norms as a threat to national and international security: social and legal aspects of counteraction Mikhailina T. немає Public security and public order англійська 2020 стаття 222
Статтю присвячено тіньовим нормам як загрозі для сталого економічного розвитку. Проаналізовано типи тіньових регуляторів відповідно до ступеня їхньої шкідливості. Пропонуються шляхи скорочення сегменту тіньових норм у регулюванні різних сфер суспільного життя

6 Міхайліна Тетяна Вікторівна Роль соціального підприємництва у побудові соціальної держави Міхайліна Т., Гоцуляк Ю., Гель А. Ужгород Вісник УжНУ.Серія ПРАВО, № 72. Ч.2. українська 2022 стаття 52
Метою наукової статті є аналіз сутності соціального підприємництва та його ролі у побудові соціальної держави. У результаті дослідження заперечується теза про те, що будь-яка держава є соціальною за своєю сутністю. Хоча соціальна політика може реалізовуватися різними методами, а існування різних моделей соціальної держави є визнаним фактом, проте різними методами та шляхами цілком може формуватися сутність держави, яка в цілому відповідатиме її соціальному спрямуванню

7 Міхайліна Тетяна Вікторівна Ідеї свободи та власності як вихідних принципів формування правових відносин у вченні Г. Гегеля Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В. Вінниця Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. №2 українська 2022 стаття 115
У статті досліджено розуміння Г. Гегеля свободи та власності як онтологічно-правових категорій, розкрито їх фундаментальний зміст для становлення правової суб’єктності людини. Авторами висвітлюється позиція щодо невід’ємності свободи та власності як атрибутів правового буття, а також логічний зв’язок. Власність розглядається як первісне сприйняття суб’єктом світу речей і розмежування власного та чужого буття, що утверджує у правовідносинах принцип приватності та індивідуальності