Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
332
Всього праць
4695
Завантажень
5
Зап. на цитування
589014

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1087
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Краковська Анжеліка Євгеніївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія держави і права, правова соціальна держава та функції держави, верховенство права, адміністративне право, адміністративне судочинство, адміністративна відповідальність
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0577-8909
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=eziHgN8AAAAJ&view_op=list_works
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214806222
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Anzelika_Anzhelika_Krakovska
Корп.ел.пошта: angel@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=117#search

Праці

Знайдено документів: 24
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Краковська Анжеліка Євгеніївна Еколого-економічний вимір безпеки. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union Краковська А.Є., Турченко О.Г. Miskolc немає українська 2020 монографія 200
Присвячена питанням еколого-економічного виміру безпеки. На початку ХХІ ст. трансформаційні процеси в системі міжнародних відносин призвели до виникнення нового комплексу проблем безпеки - загроз, викликів і ризиків нетрадиційного ряду, що відрізняються від традиційних, військово-стратегічних, загроз параметрами свого впливу на сучасні держави і транскордонним характером. Загрози безпеці ускладнилися, набули нового змісту і глобального масштабу, вони все більш і більш детермінуються структурними примусами транснаціонального характеру

2 Краковська Анжеліка Євгеніївна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Краковська А.Є., Турченко О.Г., Гринюк Р.Ф. та інші Вінниця немає українська 2019 монографія 182
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

3 Краковська Анжеліка Євгеніївна The peculiarities of legal protection of inventions in the area of biotechnologies: the european experience Anzhelika Krakovska, Vasyl Nastyuk, Maryna Utkina, Iryna Slovska, Roman Shapoval немає Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues англійська 2019 стаття 209
Автори дослідили особливості правового захисту винаходів у галузі біотехнологій на основі законодавства європейських країн та України. Вони визначили правову базу щодо правового захисту біотехнологій на міжнародному рівні. Визначили основи, що стосуються особливостей судового контролю та захисту біотехнологічних винаходів у європейських країнах (Німеччина, Великобританія, Франція та Італія) та вирішення цих питань на законодавчому рівні в Україні.

4 Краковська Анжеліка Євгеніївна Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) Краковська А.Є., Бобкова А.Г., Гринюк Р.Ф. та інші Вінниця немає українська 2018 монографія 171
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвику законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки).

5 Краковська Анжеліка Євгеніївна Обмеження права громадян на державну службу Краковська А.Є., Слободянюк В.О. Київ немає українська 2019 стаття 220
У статті розглянуто положення законодавства України та зарубіжних країн щодо практики реалізації конституційного права рівного доступу громадян до державної служби. Досліджено сучасне правове регулювання права громадян на державну службу, а також підстави для обмеження цього права, які визначені міжнародними договорами, конституціями та спеціальними законами про державну службу в Україні та деяких зарубіжних країнах.

6 Краковська Анжеліка Євгеніївна Проблемні питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб Краковська А.Є., Євтушенко Д.О. Ужгород Порівняльно-аналітичне право українська 2019 стаття 170
У статті проводиться аналіз чинного законодавства та наукових праць стосовно забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Виявлено проблемні питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Розроблено шляхи вирішення виявлених проблем.

7 Краковська Анжеліка Євгеніївна Принципи державної політики у сфері екологічного підприємництва Краковська А.Є. Київ немає українська 2019 стаття 188
Дослідження присвячене принципам державної політики у сфері екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття принципів як загальнотеоретичної категорії, принципи державного управління та державної політики. Окрему увагу приділено зарубіжному досвіду Республіки Казахстан та Російської федерації з питань державної політики та державного регулювання в галузі екологічного підприємництва («зеленої» економіки). В результаті запропоновано визначення поняття «принципи державної політики у сфері екологічного підприємництва» та їх перелік.

8 Краковська Анжеліка Євгеніївна Адміністративна відповідальність та адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності Краковська А.Є. Київ немає українська 2020 тези 201
В роботі акцентовано увагу на питання адміністративної відповідальності в сфері інтелектуальної власності за Кодексом України про адміністративні правопорушення, які до цього часу не були предметом дослідження вчених-адміністративістів. Деякі особливості окремих осіб чи деякі склади адміністративних правопорушень в цій сфері висвітлюються вченими на рівні коментування, дещо фрагментарно, залежно від об’єкта адміністративного правопорушення. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває дослідження юридичного змісту складу статей КУпАП, норми якого передбачають адміністративну відповідальність фізичних осіб за адміністративні

9 Краковська Анжеліка Євгеніївна Law of the European Union: a Textbook for Master Students Biriukov P.N., Tuliakov V.A., Grynyuk R.F., Turchenko O.G., Krakovska A.E. et. Voronezh немає англійська 2016 навч. посіб. 224
Посібник присвячений питанням: Основи ЄС (історія ЄС; мета та принципи ЄС; компетенція ЄС; співробітництво в ЄС; членство в ЄС); Введення в право ЄС (джерела права ЄС; нормотворчість в ЄС; принципи права ЄС; преюдиція та попередні судові рішення в праві ЄС; право ЄС та міжнародне право; взаємодія права ЄС та національного права держав-членів; виконання права ЄС); Інституційна структура ЄС (інститути ЄС; судова система ЄС; органи ЄС; взаємодія між ЄС та державами-членами); Громадянство ЄС (правовий статус особи в ЄС; захист прав людини в ЄС; Шенгенське право ЄС); чотири ринкові свободи ЄС; Корпоративне право ЄС; Право конкуренції ЄС тощо

10 Краковська Анжеліка Євгеніївна Поняття та зміст адміністративних послуг Краковська, А.Є. Колотуха, К.А. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 136
У статті виявлено теоретичну та практичну проблему тлумачення і розуміння визначення «адміністративних послуг». Здійснено порівняльний аналіз існуючих підходів науковців до дефініції такого поняття. Встановлено, що у європейських країнах, використовується інший термінологічний апарат послуг, що надаються органами влади, це – «public service», дослідженопідходи до визначення змісту такого поняття. Розроблено власне наукове визначення терміну «адміністративні послуги», обґрунтовано пропозиції щодо закріплення такого визначення у Законі України «Про адміністративні послуги»

11 Краковська Анжеліка Євгеніївна Верховенство права як ідеологічна парадигма цивілізованої держави Краковська, А.Є. Стаднік, І.В. немає Право і суспільство українська 2020 стаття 144
The article is dedicated to the study of the problem of the rule of law as an ideological paradigm in the context of building a civilized state. The main approaches to define the concept of paradigm are analyzed and it is proved that the ideological paradigm of a civilized state is the ideal model of a state, is formed on the basis of society members’ general perception of basic values and fundamental knowledge and determines goals setting and choices of means to achieve them, as well as provides adequate implementation of its essential characteristics into real life.

12 Краковська Анжеліка Євгеніївна The Independence of Judges as a Criterion for Assessing the Efficiency of Court Activities In the Conditions of the Reform of the Judicial System of Ukraine Anzhelika Krakovska, Oleh Prudyvus, Viktor Koshchynets, Oleksandr Basai, Nataliia Nestor немає Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues англійська 2020 стаття 98
The independence of judges as a criterion for assessing the effectiveness of judges in the conditions of reforming the judicial system of Ukraine is considered in the article. It is established that the principle of independence of judges from any interference in the process of adjudication is enshrined in international and Ukrainian normative legal acts,. The principle of independence is multifaceted and involves the adoption of various means for its implementation. It is established that the formation of an adequate level of independence of judges is important for sending fair proceedings and creating the conditions for citizens to restore confidence in the judicial system.

13 Краковська Анжеліка Євгеніївна Адміністративна процедура призначення деяких голів ЦОВВ зі спеціальним статусом Краковська, А.Є. Київ Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.). українська 2021 тези 79
На сьогодні існує багато адміністративних процедур. Однією з них є адміністративна процедура призначення на посаду очільників центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), зокрема голів ЦОВВ зі спеціальним статусом, яка закріплена чинним законодавством України. Однак, станом на сьогодні деякі з них не відповідають Конституції України, існують колізії, а відповідні закони України так і не були приведені у відповідність до Основного закону України. У науковій літературі після прийняття змін до Конституції України це питання залишається малодослідженим, а також не вирішеним на практиці

14 Краковська Анжеліка Євгеніївна Правове забезпечення соціальної функції сучасної держави та стан поточного соціального законодавства Краковська, А. Є. Київ ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Соціальні права та їх захист адміністративним судом» українська 2020 тези 98
Питання, пов’язані із соціальною правовою державою, соціальною функцією держави, станом соціального законодавства та захистом соціальних прав – були, є, і залишаються не до кінця дослідженими як в теоретичному аспекті, так і в практичному та правозастосовчому, а тому є актуальними на сьогодні. В роботі звернуто увагу на розвиток теорії соціальної держави та значення соціальної функції держави в різних контекстах, зазначено ще одну важливу групу причин і факторів, що впливають на реалізацію соціальної функції держави – це специфіка правової системи перехідної держави та її вплив на реалізацію соціальної функції

15 Краковська Анжеліка Євгеніївна Екологічне підприємництво, мета та принципи державної політики у цій сфері Краковська, А. Є. Тернопіль Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб.матер.Міжнародн.наук.-практ.конф., м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 р.: у двох томах. Т.1. Ч.1. українська 2020 тези 101 no file
На сьогодні в Україні відсутнє комплексне законодавче регулювання екологічного підприємництва, яке є необхідною умовою його запровадження. Не розпорошуючи увагу на аналіз всієї концепції екологічного підприємництва, в роботі зосереджено увагу на формулюванні мети та принципів екологічного підприємництва для визначення змісту державної політики у цій сфері

16 Краковська Анжеліка Євгеніївна ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ ТА ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ: КОЛІЗІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ Краковська А.Є. немає Аналітично-порівняльне правознавство українська 2021 стаття 94
У статті досліджено процедуру призначення на посаду голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна України. Наголошено, що сьогодні існує багато адміністративних процедур. Однією з них є процедура призначення на посаду очільників центральних органів виконавчої влади, зокрема голів ЦОВВ зі спеціальним статусом. Дана процедура закріплена чинним законодавством України, а саме Конституцією України, загальним законом України «Про центральні органи виконавчої влади», спеціальними законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про Фонд державного майна України» та ін

17 Краковська Анжеліка Євгеніївна Цифровізація адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку Краковська А.Є., Бабик Максим Ужгород Науковий вісник Ужгородського національного університету Українська 2022 стаття 44
Стаття присвячена з’ясуванню та дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку цифровізації адміністративних послуг в Україні як однієї з основних складників формування сервісної держави. У статті визначено, що основною ідеєю цифровізації державних послуг є забезпечення населення якісними послугами адміністративного характеру в електронній формі. Дано визначення електронної адміністративної послуги. В процесі дослідження розглянуто та проаналізовано погляди вчених-юристів щодо сучасного стану інтеграції адміністративних послуг в цифрове середовище. Акцентовано увагу на чинниках, які актуалізують процес удосконалення рівня цифровізації адміністративних послуг в Україні; досліджено чинники, які сприяють переходу держави на електронні адміністративні послуги; акцентовано, що наслідком цифровізаційних процесів є формування сервісної держави, тобто держави, основною функцією якої є захист інтересів та задоволення потреб громадян шляхом їх обслуговування. Зроблено висновок, що наразі укр

18 Краковська Анжеліка Євгеніївна Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей. Краковська Анжеліка, Прокопова Анна Ужгород Аналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання. Українська 2022 стаття 47
Статтю присвячено дослідженню адміністра- тивної відповідальності, передбаченої за пору- шення правил щодо карантину людей на території України. Висвітлено питання вивчення історично- го становлення адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину в цілому, та карантину людей зокрема. Досліджено зако- нодавчі акти, які регулюють відносини у сфе- рі захисту населення від інфекційних хвороб та охорони здоров’я на території України. Особливу увагу приділено статті 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про ад- міністративні правопорушення. Проаналізовано зміни, яких зазнала дана стаття за змістом та під- відомчістю даної категорії справ про адміністра- тивні правопорушення; статистичні дані та прак- тику розгляду судами справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених статтею 44-3 КУ- пАП у сучасних умовах. Зроблено висновок, що запровадження статті 44-3 КУпАП містить і пози- тивні, і негативн

19 Краковська Анжеліка Євгеніївна ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВИХ ПОСЛУГ У ВОЄННИЙ ЧАС Краковська Анжеліка, Євтушенко Дарина Кривий Ріг Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану» Українська 2022 тези 44
Публікується за матеріалами Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану», який відбувся 29 квітня 2022 року у Донецькому державному університеті внутрішніх справ (м. Кривий Ріг). Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти й наукових установ, здобувачів вищої освіти юридичного і правоохоронного напрямів, а також на тих, хто цікавиться питаннями забезпечення публічної безпеки і порядку; застосування кримінального, адміністративного та трудового законодавства; законодавчого регулювання військових і територіальних формувань, реалізації прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану.

20 Краковська Анжеліка Євгеніївна ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ» В РОЗРІЗІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ Краковська, А.Є. Євтушенко, Д.О. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал, № 11 українська 2022 стаття 12
Стаття присвячена аналізу Закону України «Про очищення влади», в розрізі дотримання прав публічних службовців. Виявлено два основних підходи до люстрації. Проаналізовано досвід Естонії та Латвії стосовно цього явища, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Полях та інші проти України». Виявлено, що Закон України «Про очищення влади» порушує права державних службовців, адже не вимагає будь-якого доведення індивідуальної вини, а застосовується до широкого кола осіб. Проаналізовано законопроєкт № 3326 від 13.04.2020 року, яким передбачається внесення змін до Закон України «Про очищення влади».

21 Краковська Анжеліка Євгеніївна Викладання адміністративного права та адміністративного судочинства: досвід ДонНУ імені Василя Стуса і виклики сьогодення Краковська А. Вінниця Еволюція адміністративної юстиції: 20 років самостійності: матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 8 лип. 2022 р.). українська 2022 тези 14
Робота присвячена досвіду ДонНУ імені Василя Стуса щодо викладання адміністративного права та адміністративного судочинства на юридичному факультеті. Зазначено, що адміністративне право та адміністративне судочинство, як освітні компоненти, мають велике значення для формування правників. І саме сьогодні, підчас пандемії, воєнного стану, оновлення Стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру» – наповнення цих дисциплін, виокремлення окремих компонентів (службового права, адміністративної процедури, адміністративного деліктного права) та безпосередньо викладання адміністративного права та адміністративного судочинства мають велике значення для формування сучасних правників як на бакалаврському рівні вищої освіти, так і на магістерському рівні

22 Краковська Анжеліка Євгеніївна Порушення прав публічних службовців та закон України «Про очищення влади» Краковська, Анжеліка Євтушенко, Дарина Харків Гарантії та забезпечення прав людини в Україні: становлення, розвиток та перспективи: збірник тез доповідей українська 2022 тези 17
Робота присвячена окремим аспектам порушення прав публічних службовців та Закону України «Про очищення влади». Зазначено, що у 2014 р. в Україні почався процес люстрації, який актуальний і сьогодні. В ході цього виникло питання щодо того, чи не порушує Закон України «Про очищення влади» (на основі якого проводиться люстрація) права публічних службовців. Зроблено висновок, що Україна повинна внести зміни у ті положення Закону України «Про очищення влади», які порушують права людини

23 Краковська Анжеліка Євгеніївна Види моделей публічної служби Краковська Анжеліка Пазевич Тетяна Одеса Права людини в період збройних конфліктів : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (18 лист. 2022 р.) українська 2022 тези 11
В роботі розглянуті види можелей публічої служби в деяких країнах ЄС. Зазначено, що із урахуванням останніх змін, воєнного стану, отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, досліджуючи питання права громадян України на публічну службу, варто звернути увагу на реформи країн-членів ЄС у сфері публічної служби, дослідити існуючі види моделей публічної служби та визначити доцільність запозичення позитивного іноземного досвіду для України

24 Краковська Анжеліка Євгеніївна Правові засади державного управління епідеміологічним наглядом в Україні Краковська А. Є. Гладких Ф. В. Харків Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.конф. українська 2022 тези 14
В роботі розглянуто правові засади державного управління епідеміологічним наглядом в Україні. Зазначено, що багаторічний аналіз захворюваності на інфекційні хвороби в Україні свідчить про тенденцію до її зниження, проте епідемічна ситуація з інфекційних хвороб в країні залишається нестабільною. За інформацією МОЗ станом на 01.01.2021 р. в Україні зареєстровано 1064479 випадки захворювання на COVID19, з них 18680 випадків – летальні. За індексом Bloomberg Україна віднесена до країн з низьким рівнем здоров’я населення