Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
587103

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Костенко Юлія Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: актуальні питання фінансового права, адміністрування податків та зборів, правове регулювання податкового контролю
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-003-4079-694Х
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SKkY8HAAAAAJ&view_op=list_w
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: kostenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=116#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Костенко Юлія Олександрівна Деякі аспекти визначення правової природи відносин у сфері податкового контролю Костенко, Ю.О. Петренко, Г.О. Київ Наука і правоохорона, № 3, Ч. ІІ українська 2015 стаття 7
В статті досліджено наукові підходи щодо визначення предмета податково-правового регулювання; виділено особливості майнових та організаційних податкових правовідносин; визначено місце відносин, які виникають при здійсненні податкового контролю в предметі податково-правового регулювання.

2 Костенко Юлія Олександрівна Правове регулювання податкових консультацій Гринюк Р. Ф., Краковська А. Є., Турченко О.Г. Костенко Ю. О. Вінниця Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права українська 2019 монографія 6
Присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історикоправового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

3 Костенко Юлія Олександрівна Гарантії не притягнення до відповідальності осіб, які мають намір скористається одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних їм активів Рядінська В.О., Костенко Ю.О. немає Правова позиція, № 2 українська 2022 стаття 3
У статті досліджені гарантії не притягнення до відповідальності осіб, які мають намір скористається одно- разовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних їм активів. Розглянуто сутність одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

4 Костенко Юлія Олександрівна Адміністративна процедура надання дозволу на роботу для іноземців у Польші Рядінська В.О., Костенко Ю.О. немає Правничий часопис Донецького національного універсиету імені Василя Стуса. № 1 українська 2022 стаття 3
У статті досліджено застосування адміністративної процедури надання дозволу на роботу для іноземців у Польщі. Акцентовано, що правове регулювання відносин у сфері працевлаштування іноземців у Польщі врегульовується законом, у якому закріплюється правовий статус іноземців, та низкою інших нормативно-правових актів, норми яких впливають на врегулювання цього статусу, в т.ч. підзаконними актами, розробленими відповідними міністерствами та відомствами, на які покладаються функції з безпосереднього надання дозволу на проживання та роботу іноземних громадян; дозвіл на роботу надається виключно за умови легального перебування іноземця в країні, а процедура його надання відмінна залежно від категорії іноземців

5 Костенко Юлія Олександрівна Організаційно-правові аспекти внутрішнього аудиту в державному секторі економіки Рядінська В.О., Костенко Ю.О., Петренко Г.О. немає Юридичний науковий електронний журнал. № 7 українська 2020 стаття 5
Статтю присвячено дослідженню організаційно-правових аспектів, що мають місце у сфері державного фінансового контролю, зокрема внутрішнього аудиту. Виділено чотири рівні системи побудови нормативно-правових актів щодо внутрішнього аудиту в державному секторі економіки

6 Костенко Юлія Олександрівна Determining gifts received as public discounts on goods, services, wins, prises Riadinska V., Kostenko Y. немає European Reforms Bulletin. № 3 англійська 2020 стаття 4 no file
Метою статті є дослідження фізичної підготовки як складової службової підготовки працівників Національної поліції України, висвітлення проблемних питань, що виникають у процесі підготовки поліцейських та можливих шляхів покращення їх рівня у процесі службової діяльності.

7 Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти організації державного пробірного контролю в Україні Костенко, Ю.О. немає Юридичний науковий електронний журнал. № 3 українська 2019 стаття 4
У статті здійснено аналіз стану правового регулювання організації державного пробірного контролю в Україні. Виділено низку проблем, пов’язаних із розпочатою у 2014 році адміністративною реформою і ліквідацією Державної пробірної служби України; охарактери- зовано діючу систему органів контролю у сфері регулювання операцій із дорогоцінними металами та камінням. Особлива увага приділена питанню реалізації повноважень Міністерством фінансів України та покладенням на нього функції про- бірного контролю

8 Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти розмежування адміністративної та фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства Костенко, Ю.О. немає Науковий вісник публічного та приватного права. № 2. українська 2019 стаття 4
У статті розглянуто чинну систему відповідальності за порушення законодав- ства у сфері податків і зборів як складну правову конструкцію, що містить три са- мостійних види юридичної відповідальності: фінансову, адміністративну та кримі- нальну. Уточнено, що головне призначення відповідальності полягає в державному примусі до реального виконання податкових обов’язків зобов’язаними суб’єктами

9 Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти характеристики правової природи контрольних відносин в адміністративній сфері Костенко Ю.О., Рядінська В.О немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. № 49 українська 2021 стаття 7
У статті досліджено окремі аспекти харак- теристики правової природи контрольних правовідносин в адміністративній сфері. Проаналізовані наукові підходи до визначення категорії «контроль», зокрема, як: елемента державного управління чи функції управління; виду зво- ротного зв’язку; стадії управлінського циклу; способу забезпечення законності чи метода (форми) управлінської діяльності

10 Костенко Юлія Олександрівна Recent Trends in Organization of Supreme Audit Institutions in Ukraine and Poland Valeriia Riadinska, Alla Nesterenko, Yuliia Kostenko, Ella Derkach немає European Journal of Tranformation Studies. Vol. 8. No. 2 англійська 2020 стаття 5
This paper presents an overview of the recent developments in organizing a system of state financial control, as well as policy issues concerning functioning the supreme audit institutions (SAI) in the Republic of Poland and Ukraine. The authors highlight the evolution of the framework within cooperation on auditing between Ukraine and the Republic of Poland in the field of public financial control (audit). The paper is aimed at investigating current practice of organizing supreme audit control in the Republic of Poland and in determining recent trends in developing the cooperation between the States in public financial control area

11 Костенко Юлія Олександрівна STATE LEGAL FORMS OF INTERACTION WITH DEBT OBLIGATIONS AND STATE LOSSES Olga O. Dmytryk, Yuliia O. Kostenko, Anton O. Monaienko, Valeriia O. Riadinska, Oksana V. Soldatenko немає Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume XI. Issue 2 англійська 2020 стаття 5
Regulation of financial relations in the state is first and foremost based on an understanding of the allowed extent of freedom of financial transactions. In this regard, of relevance becomes the understanding of what is a limitation or expansion of the freedom of economic thought. The novelty of the study is determined by the fact that financial obligations ultimately become the tasks of state financial regulation

12 Костенко Юлія Олександрівна THE RIGHT TO HEALTH: UKRAINE'S INTERNATIONAL OBLIGATIONS AND FINANCIAL ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF REFORMING THE NATIONAL HEALTHCARE SYSTEM Deshko, L., Kostenko, Y., Koval, I., Mikhailina, T., Oliinyk, O. немає Georgian Med News Jul-Aug; англійська 2020 стаття 6
The article explores the issue of the human right to health as a fundamental one in a democratic society, international norms and standards, international obligations of Ukraine, as well as the financial activities of public authorities in the context of radical reform of the health care system in Ukraine.

13 Костенко Юлія Олександрівна Щодо співвідношення понять «подарунок» та «дарунок» Рядінська В.О., Костенко Ю.О. немає Правові горизонти. № 18 українська 2019 стаття 8
У статті проаналізовано співвідношення понять «подарунок» та «дарунок» як категорій сучасного законодавства України. Зазначено, що хоча етимологічне значення слів «подарунок» та «дарунок» є тотожним, законодавець використовує ці поняття як різні категорії; в нормативних актах або надає їм нетотожне визначення або оперує обома цими категоріями як синонімами. Порівнюючи ознаки дарунку та подарунку, визначено, що подарунок може бути наданий як безоплатно, так і платно, проте за ціною, нижчою мінімальної ринкової