Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2717

2 - тези

626

3 - монографія

226

4 - навч. посіб.

129

5 - метод. рек.

86

6 - навч.-метод. посіб.

42

7 - метод. вказівки

28

8 - підручник

10

9 - кол. монографія

10

10 - словник

9

11 - монография

8

12 - альманах

8

13 - рецензія

8

14 - учеб. пособие

7

15 - метод. посіб.

6

16 - збірник

6

17 - конспект лекцій

5

18 - практикум

5

19 - автореферат

5

20 - курс лекцій

5

21 - дисертація

5

22 - метод. пособие

5

23 - зб. наук. пр.

3

24 - нарис

3

25 - доповідь

2

26 - анотація

2

27 - лаборат. практикум

2

28 - патент

2

29 - дослідження

2

30 - учеб.-метод. пособие

2

31 - аналіт. звіт

2

32 - практ. посіб.

1

33 - монографія (розділ)

1

34 - роб. зошит

1

35 - тлумачення

1

36 - навч. комплекс

1

37 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

38 - книга-альбом

1

39 - автореферат дис.

1

40 - звіт

1

41 - зб. лекцій

1

42 - метод. поради

1

43 - статті, рецензії, есеї

1

44 - енциклопедія

1

45 - програма

1

46 - курс лекций

1

47 - посібник

1

48 - атлас

1

49 - тестові завдання

1

50 - тези доповідей

1

51 - наук. доп.

1

52 - тести

1

53 - словник-довідник

1

54 - плани практ. занять

1

55 - нариси

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти АПК України у розвитку біопаливної індустрії Климчук О.В., Корнійчук О.В. Черкаси Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 травня 2022 р.). українська 2022 тези 1
Проведений аналітичний аналіз щодо встановлення специфіки формування сировинної бази та пріоритетів забезпечення конкурентоспроможного виробництва біопалива вказує на доцільність розширення посівних площ в межах науково обґрунтованих норм під кукурудзою на зерно, соєю, соняшником і ріпаком. Цукрові буряки, картопля та кукурудза на корм потребують збільшення рівнів продуктивності з одиниці площі, щоб забезпечити використання цих культур для виробництва біопалива


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Гуцуляк Наталія Петрівна ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ В ЗАСТОСУВАННІ СУЧАСНИХ HR – ТЕХНОЛОГІЙ Гуцуляк Н.П. Вінниця Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах : Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2020 тези 0 no file
Використання особливостей досліджень Теорії поколінь в контексті оптимізації HR – технологій підвищує конкурентноспроможність компанії на ринку праці. Компетентність та ефективність роботи HR - відділу не обмежується лише функціями кадрового планування, підбору, навчання, оцінки, адаптації та вивільнення персоналу. Знання певних характеристик Теорії поколінь мінімізує ціннісні протиріччя різних поколінь, оптимізує бізнес-процеси, допомагає грамотному застосовуванню сучасних HR – технологій. грамотне використання знань про Теорію поколінь дає можливість вийти на якісний рівень комунікації між працівниками в колективі, стейкхолдерами та ефективно впроваджувати сучасні HR – технології


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Гуцуляк Наталія Петрівна КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ Гуцуляк Н.П., Синиченко А.В. Вінниця Наукова думка сучасності і майбутнього : 34 Всеукр. практ.-пізнавальна конф українська 2020 тези 0
У статті розглянуто поняття та структуру конфліктологічної компетентності менеджера з персоналу. Проаналізовано зміст понять «конфліктна компетентність» та «конфліктологічна компетентність». Розглянуто проблему конфліктологічної компетентності менеджера з персоналу, як вирішального фактору у процесі управління конфліктами


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Гуцуляк Наталія Петрівна СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ Гуцуляк Н.П. Вінниця Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : збірник Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 0
У статті висвітлено сучасні методи підбору персоналу, їх характеристика та доцільність використання; розглянуто найбільш поширені інноваційні методи пошуку персоналу; проаналізовано особливості рекрутингу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Гуцуляк Наталія Петрівна ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ Гуцуляк Н.П., Шаульська Л.В. Вінниця Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : збірник ХVII Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів та мол. вчених українська 2017 тези 0 no file
Характерною рисою нової економіки є спрямованість на поширення інструментів інноваційного розвитку та масштабне використання його результатів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Климчук Олександр Васильович Світовий досвід державного та регіонального управління процесами енергозбереження Климчук О. В. Запоріжжя Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІIІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 р українська 2022 тези 0
Виникнення у світі енергетичних криз стало стимулом до прийняття та реалізації національних і регіональних програм із енергозбереження. У суспільному виробництві це зумовило запровадження комплексних напрямів ресурсозбереження, які базувалися на економному використанні ресурсної бази паливно-енергетичних ресурсів, упровадженні маловідходних або взагалі безвідходних технологій виробництва, а також переходу до споживання відновлюваних енергоносіїв


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Данильчук Оксана Миколаївна ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ: АНАЛІЗ, ПРОЦЕС, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Данильчук О. М. Вінниця ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ V Міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЯ ТА СОЦІУМ» Українська 2020 тези 4
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» висвітлено аспекти наукових досліджень за різними напрямами характеристик сучасного суспільного устрою та його переорієнтацією на інформаційні пріоритети, а також складними завданнями в документно-інформаційній сфері, які постали через пандемію. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, які займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Климчук Олександр Васильович Управлінські засади становлення біопаливного виробництва в АПК України. Климчук О. В. Полтава Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2022 р українська 2022 тези 5
Сучасні виклики вимагають перегляду стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу держави, впровадження інноваційних розробок з використання біопалива та широке застосування існуючої і спеціально вирощеної біомаси. Ці процеси дають змогу знизити залежність України від імпортованих енергоносіїв, а також, поряд з екологічною рівновагою агроекосистеми, забезпечують скорочення питомого споживання викопних енергоресурсів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Климчук Олександр Васильович Державне управління у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалива Климчук О. В. Вінниця Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні V Міжнар.наук.-практ. конф. українська 2022 тези 7
Досліджено сучасні процеси державного управління у формуванні економіко-енергетичної безпеки енергетично залежних країн та запропоновано інноваційні підходи до конкурентоспроможного виробництва біопалива на засадах кластеризації


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Литвиненко Роман Олександрович Пам’ятки Харківщини в системі культурного кола Бабине Литвиненко Р. О. Харків Проблеми історії та археології України : Тези доповідей ХІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, листопад 2020) українська 2020 тези 11
Терени Харківщини входили до складу величезної культурної області Бабине, що у фіналі середньої бронзи охоплювала обшири Степу, Лісостепу й південного Полісся між Волгою та Карпатами. Попри те, що накопичення бабинських старожитностей, зокрема й на Харківщині, триває вже понад сторіччя, цей регіон є одним з найменш насичених виявленими пам’ятками цього періоду


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Литвиненко Роман Олександрович КУРГАННІ КУЛЬТУРИ БРОНЗОВОГО ВІКУ ПІВНІЧНОГО НАДЧОРНОМОР’Я: ПОТЕНЦІАЛ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р. українська 2019 тези 34
У збірнику представлено наукові матеріали, що включені до програми Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Україна у світовому історичному просторі». В ньому висвітлюються різні аспекти української історії та культури як складової всесвітньої історії, актуальні проблеми міжнародних відносин


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Климчук Олександр Васильович Державні процеси формування економіко-енергетичної незалежності України на різних рівнях управління Климчук О.В. Хмельницький Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2022 тези 30
Регулювання біопаливної індустрії треба розглядати через призму оптимізації виробництва, пошуку найвигідніших сфер підприємництва та раціонального маневрування грошовими потоками. Для досягнення стабільного виробництва біопалива потрібно розробити ефективну стратегію подальшого розвитку енергетичної галузі, де за рахунок компетентного управління буде досягатись висока економічна ефективність у сфері біоенергетики й створяться оптимальні співвідношення як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Державна підтримка виробництва біопалива має полягати також у наданні пільг і стимулюванні інвестицій, що спрямовуються в розвиток різних секторів біоенергетики, зокрема шляхом укладання відповідних міжнародних угод.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Залужна Ольга Олексіївна Інструментальні дієслова у сфері кулінарії (на матеріалі англійської та української мов). Залужна О. О., Мокра Т. Рівне Проблеми лінгвістичної семантики: VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (19 листопада 2021 року) : збірник матеріалів українська 2021 тези 28
Мета роботи передбачає аналіз структури та семантики інструментальних дієслів (ІД) на матеріалі англійської та української мов, базуючись на їхній приналежності до одного з шести способів обробки сировини та готової продукції в кулінарії. Досягнення мети стає можливим за умови виконання наступних завдань: вивчити структурні та семантичні особливості інструментальних дієслів, на підставі проведеного аналізу укласти класифікацію та провести кількісний аналіз емпіричного матеріалу з метою встановлення продуктивності виділених груп


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Залужна Ольга Олексіївна Естетична та етична оцінки в дитячому літературному дискурсі (на матеріалі серії романів О. Дерманського «Чудове чудовисько» та Дж. Стронґа «Ракета на чотирьох лапах») Залужна О., Скрипник А. Вінниця Література для дітей та юнацтва в Україні: 1991-2021 рр. (24-25 червня 2021 р.) : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. українська 2021 тези 31
Оцінка міститься у комунікативних ситуаціях, де відбувається зіткнення суб’єкта пізнання з об’єктивним світом. Оцінка як лінгвістична категорія в мові реалізується за допомогою різних засобів – морфологічних, лексичних та синтаксичних, узагальненого упередженого та неупередженого ставлення до конкретних подій, процесів, явищ, фактів та ін. Уже з раннього віку у дитини розвивається відчуття прекрасного, перші естетичні смаки, інтереси, уміння розуміти, а щоб розуміти, треба навчитися сприймати, відчувати і цінувати твори мистецтва. Перші естетичні переживання дитини пов'язані із задоволенням, яке доставляють їй якості предмету – його колір, форма і т.ін.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Залужна Ольга Олексіївна Multimodal Dimensions of Color Nominations in Modern Makeup Advertising Discourse Zaluzhna O Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.) англійська 2021 тези 33
Color terms has multiple times been investigated covering a scope of linguistics domains, such as psycholinguistics, semiotics, semasiology, phraseology, cognitive linguistics, etc. (see for example He Hu & Li Jie, 2019). The topic has been thoroughly scrutinized and substantial conclusions concerning cultural, psychological, conceptual and many other aspects of their functioning have been arrived at (see for example MacNeill, 1972). The present paper brings in focus multimodal approach to the study of the color domain which has not yet been addressed in linguistics, color nominations in modern makeup discourse in particular, which defines the novelty of the paper


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Залужна Ольга Олексіївна Соціолінгвістичні і паралінгвістичні аспекти англійськомовного рекламного слогану Залужна О. О., Ходанович А. Є. Київ Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. У 2 ч. Ч. 1 українська 2021 тези 31
Рекламний слоган є однією зі складових цілісного комерційного повідомлення, яке має форму лаконічної фрази для реклами товару та максимально легко запам’ятовується. Серед аспектів дослідження комерційного гасла чільне місце посідають їхні комунікативно-прагматичні особливості і зокрема способи ефективної реалізації комунікативного акту. Вагомий вплив на зазначений аспект здійснюють соціолінгвістичні і паралінгвістичні фактори англійськомовних рекламних слоганів. Соціолінгвістику визначають як наукову дисципліну, яка функціонує на межі мовознавства, соціології та соціальної психології і охоплює питання соціальних функцій мови, механізмів впливу соціальних факторів на мову, а також взаємодії соціальних параметрів і мовних засобів, серед яких зокрема гендер, вік, приналежність до певної соціальної групи, професія тощо


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Залужна Ольга Олексіївна YouTube Discourse as a New Dimension of the Linguistic Research Zaluzhna Olha Кам’янець-Подільський Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : матеріали ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18-19 березня 2021 року) англійська 2021 тези 31
Over the past decade YouTube has become an international means of communication (both oral and written) which, though being multifaceted and rather intricate to categorise linguistically, is undoubtedly characterised by specific rules and regulations of the language use, employing a range of communication strategies peculiar only to it. The variety of the topics covered, instant reflection of the latest trends in spoken and written forms of the language, possibility to observe the language in its close immediate correlation with paralinguistic means of communication (body language, facial expression, tone and pitch, graphic means in written forms of YouTube communication, etc.) make it a valuable source for the topical present-day linguistic research


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Залужна Ольга Олексіївна On the Grammar of Inducement Utterances in English-Speaking Media Discourse (Based on Headlines in the Guardian On-Line Version) Zaluzhna Olha Вінниця Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов (25 січня 2021 р.) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. англійська 2021 тези 30
Inducement is an essential element of human speech in general and each language in particular which is predetermined by the fact that motivating for an action is an indispensable important part of human communication. This type of speech act is acknowledged to be the language universal found in all the languages of the world and all types of texts (the term which in this realm viewed in its broader meaning as a communication system (either spoken or written) in a given communicative context irrespective of its length). The study of inducement utterances proves to be highly productive in terms of discourse analysis approach


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Залужна Ольга Олексіївна The Emerging Power of YouTube as a Source for the Sociolinguistic Research Zaluzhna O. O. Seattle International Scientific Integration ‘2020. Conference Proceedings. Series “SWorld US Conference Proceedings”. November 9-10, 2020 англійська 2020 тези 32
Sociolinguistics being largely an empirical based branch of linguistics is in constant search of reliable and easily available sources of empiric material. In its turn, YouTube has become one of the most influential platforms which allows to share not only video materials (with oral speech patterns) but also opens possibilities for informal instant written communication. The present paper explores potential applications of YouTube as a source of empiric material in a sociolinguistic research offering possible directions for further linguistic studies. Key words: language, sociolinguistics, YouTube, discourse, empiric material, natural human speech, verbal communication, non-verbal communication


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Кримова Марія Олександрівна DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL POTENTIAL IN THE CONTEXT OF REGULATION OF BEHAVIORAL MODELS OF LABOR MARKET ACTORS IN THE NEW ECONOMY Krymova M., Yakymova N. Riga Priority Development Fields of the European Research Area: Conference Proceedings of International Scientific Conference. September 25, 2020, Riga англійська 2020 тези 27
Under modern conditions the development of the effective system of educational potential formation with the effective implementation of sustainable development principles will foster development of a contemporary regulatory framework, allows to promptly update and develop mechanisms and instruments of identification of current and future needs of the labour market, which, in its turn, will ensure a high level of competitiveness of the economy and opportunities for innovative development of society


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Кримова Марія Олександрівна Гуманітарні цінності для розвитку українського суспільства Кримова М. О. Переяслав Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали 27 міжнародної науково-практичної інтернет конференції українська 2020 тези 20 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Кримова Марія Олександрівна Досвід створення галузевих та кваліфікаційних рад закордонна та вітчизняна практика Кримова М. О. Тернопіль Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. : Матеріали Міжнародної науково-практична конференції молодих вчених українська 2016 тези 20 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Кримова Марія Олександрівна Сучасні тенденції ринку праці України Кримова М.О., Якимова Н.С. Кіровоград Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф, 10-11 черв. 2016 р. м. Кіровоград українська 2016 тези 25
Метою дослідження є дослідження сучасних тенденцій ринку праці України.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Кримова Марія Олександрівна Молодіжний ринок праці його особливості та ключові проблеми Кримова М. О. Тернопіль Економічний та соціальний розвиток України в XXІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: зб. тез доп. українська 2014 тези 20 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Кримова Марія Олександрівна Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді на ринку праці Кримова М. О. Донецьк Молодь. Професійна орієнтація. Проблеми працевлаштування та кар’єрного зростання : матеріали наук.-практ. конф. українська 2013 тези 24 no file
немає