Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Шпанько Ігор Васильович Каталіз піридинами реакцій фенілоксирана з N-ароїлбензолсульфонамідами I. В. Шпанько Вінниця Матеріали наук. конф. проф-виклад. складу, наук. прац. і здобув. наук. ступеня за підсумками наук.-дослід. роботи за період 2017–2018 рр. (м. Вінниця, 16–17 трав. 2019 р.) українська 2019 тези 0
Досліджено сумісний вплив структури (замісники Х, Y) і температури T на швидкість та активаційні параметри каталізованих X-заміщеними піридинами X-Py (X = 4-Et, H, 3- COOEt, 4-CN) реакцій фенілоксирана з Y-заміщеними N-ароїлбензолсульфонамідами


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Шпанько Ігор Васильович Combined effects of structure and temperature on kinetics and free activatioin energy of reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids Shpan'ko I.V. Вінниця Матеріали наук. конф. проф-виклад. складу, наук. прац. і здобув. наук. ступеня за підсумками наук.-дослід. роботи за період 2015–2016 рр. англійська 2017 тези 0
The combined effects of structure and temperature on the rate and free activation energy of reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and Y-substituted arenesulfonic acids (Y = 4-OCH3, 4-CH3, H, 4-Cl) in a mixture of dioxane with 1,2- dichloroethane (7:3, v/v) at 265, 281, and 298 K have been studied


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Шпанько Ігор Васильович Явление изопараметричности в реакциях транс-2,3-бис(3-бром-5-нитрофенил)оксирана c аренсульфоновыми кислотами Шпанько И. В., Садовая И. В. Великий Новгород Химическая термодинамика и кинетика: сб. док. VII междунар. науч. конф російська 2017 тези 0
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Січко Тетяна Василівна Applied modeling solutions of business processes of enterprises Sichko Т. V., Dovbnya К. М. Хмельницький Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль) англійська 2019 тези 0
It is suggested to consider visualization of business processes of the enterprise with the help of a such tool as MS Visio 2016, since modeling of business processes is essentially their formalized graphic description


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Січко Тетяна Василівна Мережевий підхід до аналізу фінансової системи Січко Т.В Вінниця Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації: тези доповідей українська 2016 тези 0
Розглянуто узагальнення підходів до аналізу структури фінансової системи та її вразливості до системного ризику ліквідності, висвітлення сучасних тенденцій в наукових дослідженнях топології банківських мереж


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Січко Тетяна Василівна Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В Львів Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року українська 2017 тези 0
В умовах ринку, який розвивається і здорової конкуренції пропонується використовувати процесний підхід управління. Основні його достоїнства - прозорість, орієнтованість всієї команди на позитивний результат і гнучкість системи управління


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Січко Тетяна Василівна Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В Вінниця Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф., українська 2017 тези 0
Оптимізація організаційних структур розглядається як приведення структури підприємства, його взаємодій з ринком та внутрішніх взаємодій в стан, що сприяє максимально ефективному досягненню цілей підприємства в рамках прийнятих стратегій


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Січко Тетяна Василівна Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.. немає ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція українська 2018 тези 0
Розглядається інтерактивне навчання як специфічна форма організації пізнавальної діяльності, що спрямована на створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Січко Тетяна Василівна Системний аналіз діяльності підприємства Т. В. Січко Вінниця немає українська 2018 тези 0 no file
Моделювання бізнес-процесів підприємства дозволяє виконувати системний аналіз його діяльності, виявляти недоліки в організації діяльності, а також створювати модель ідеального бізнес-процесу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Січко Тетяна Василівна Теоретико-графове моделювання економіко-географічного потенціалу підприємства Січко Т.В. Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 0
Теоретико-графове моделювання застосовується для підвищення ефективності управління будь-яким економічним об’єктом та є альтернативним підходом для рішення багатьох економічних задач. Теоретико-графове моделювання має перевагу, яка полягає в тому, що досліджувані структури представлені в наочній формі. Теоретико-графові моделі дають можливість не лише відображати структуру системи та зв’язки між її елементами, а й розв’язувати широкий діапазон економічних задач: задачі розподілу або перерозподілу ресурсів, які виникають в умовах їх обмеженості; логістичні задачі; задачі оптимізації економічних структур


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Січко Тетяна Василівна Applied modeling solutions of business processes of enterprises Sichko Т. V., Dovbnya К. М. Хмельницький Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль англійська 2019 тези 0
It is suggested to consider visualization of business processes of the enterprise with the help of a such tool as MS Visio 2016, since modeling of business processes is essentially their formalized graphic description


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Січко Тетяна Василівна Аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій СППР аудиту Нескородєва Т.В., Січко Т.В. Київ Тези доповідей сьомої міжнародної науково практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти українська 2020 тези 0
Здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи пітримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Тарадіна Галина Вікторівна Дослідження In silico шляхів адаптації еритроцитів в умовах енергетичного і окисного стресу Тарадіна, Г.В. Доценко, О.І. Воронич, М.В. Київ ХІІІ Міжнар. конф. по приклад. біофізиці, біоніці та біокібернетиці українська 2018 тези 1
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Тарадіна Галина Вікторівна Молекулярий механізм в'язкоеластичних властивостей активного м'язу: роль розподілу концентрацій поперечних містків в просторі їх деформацій Міщенко, А.М. Тарадіна, Г.В. немає ХІІІ Міжнар. конф. по приклад. біофізиці, біоніці та біокібернетиці українська 2018 тези 1
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Вєтров Олег Станіславович Узагальнений метод побудови фундаментальних розв’язків деяких задач математичної фізики Вєтров, Олег Львів Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2020» українська 2020 тези 1
A generalized method for constructing fundamental solutions is considered. Some examples of mathematical physics problems are implemented


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Вєтров Олег Станіславович НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТАН ТОНКОЇ ІЗОТРОПНОЇ ОБОЛОНКИ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Вєтров, Олег немає Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. пр. українська 2019 тези 1
The problem of the action on a thin isotropic shell of the complex shape local load is considered. The problem is investigated by using the method of fundamental solutions


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Вєтров Олег Станіславович НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НЕСТАЦІОНАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Вєтров, Олег Шевченко, Володимир немає Cучасні проблеми механіки та математики: зб. наук. пр. українська 2019 тези 1
The problem of the action on a thin isotropic shell of the complex shape local load is considered. The problem is investigated by using the method of fundamental solutions


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Вєтров Олег Станіславович ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ВИПАДКОВОГО ЛАТИНСЬКОГО КВАДРАТУ Акопян, А.С. Вєтров, О.С. Довбня, К.М. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 0
Латинський квадрат порядку n – це квадратна таблиця n/n , складена з n будь-яких елементів таким чином, що кожний елемент повторюється в кожному рядку і кожному стовпці лише один раз. Елементами латинського квадрату можуть бути числа (букви, картинки тощо), але в алгоритмічному сенсі варто розглядати лише випадок числового заповнення таблиці, розуміючи латинський квадрат як квадратну матрицю із вказаною властивістю


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Вєтров Олег Станіславович Деякі особливості аналітичних обчислень за допомогою систем комп’ютерної алгебри Василенко, В.Ю. Вєтров, О.С. Шевченко, В.П. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 0
При вирішенні прикладних математичних задач, сучасній обсяг даних вимагає застосування комп’ютерних обчислень, як числових, так і аналітичних. Такі системи комп’ютерної алгебри, як Maple та Wolfram Mathematica, допомагають дослідникам не витрачати зайвий час на процес технічних символьних розрахунків, а зосередитись на вирішенні самої проблеми. Окрім основних алгебраїчних перетворень, велику частину символьних обчислень припадає на аналітичне інтегрування та розв’язок диференційних рівнянь. Реалізація зазначених операцій у системах на кшталт Maple та Wolfram Mathematica значною мірою базуються на методах теорії спеціальних функцій


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Вєтров Олег Станіславович КОМП’ЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОРЕКЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА Вєтров, О.С. Довбня, К.М. Ливицька, Д.О. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 0
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Римар Павло Володимирович Розробка мобільного додатку «Шахи» для платформи Android Антонов, Ю.С. Римар, П.В. Зорич, С.Д. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 0
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Римар Павло Володимирович Про деякі проблеми автоматизації діяльності студентської ради Антонов, Ю.С. Казьонна, Д.В. Римар, П.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 0
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Римар Павло Володимирович Розробка інтернет-магазину з використанням CMS «WORDPRESS» Римар, П.В. Войтко, Б.С Херсон Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць українська 2019 тези 0
Робота присвячена розробці інтернет-магазину з використанням CMS WORDPRESS


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Вєтров Олег Станіславович МАНІПУЛЯТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА О.С. Вєтров, П.В. Римар Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 0
Робота присвячена дослідженню безпеки процедури голосування з точки зору можливості маніпуляції підбиття підсумків результатів колективного вибору


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Римар Павло Володимирович Маніпулятивність системи голосування методом Борда О.С. Вєтров, П.В. Римар Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 0
Робота присвячена дослідженню безпеки процедури голосування з точки зору можливості маніпуляції підбиття підсумків результатів колективного вибору