Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2808

2 - тези

651

3 - монографія

228

4 - навч. посіб.

130

5 - метод. рек.

88

6 - навч.-метод. посіб.

43

7 - метод. вказівки

29

8 - підручник

10

9 - кол. монографія

10

10 - словник

9

11 - монография

8

12 - альманах

8

13 - рецензія

8

14 - учеб. пособие

7

15 - збірник

6

16 - метод. посіб.

6

17 - дисертація

5

18 - метод. пособие

5

19 - конспект лекцій

5

20 - практикум

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - дослідження

2

26 - учеб.-метод. пособие

2

27 - аналіт. звіт

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - енциклопедія

1

33 - програма

1

34 - курс лекций

1

35 - посібник

1

36 - атлас

1

37 - тестові завдання

1

38 - покажчик

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Климчук Олександр Васильович Організаційні напрями інтенсифікації використання рослинницької продукції на енергетичні цілі Климчук О.В., Корнійчук О.В Полтава Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування, присвячена пам’яті професора Г.П. Жемели: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 30 верес. 2022 р.). українська 2022 тези 6
В нинішніх умовах господарювання є невикористані резерви підвищення конкурентоспроможності галузі рослинництва як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях, що потребують незначних капіталовкладень, де основою виступає сівозмінний фактор. Цей елемент технології характеризується одним із найдавніших організаційних і агротехнічних заходів у галузі рослинництва, який не втратив своєї актуальності й на сучасному етапі розвитку


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Головенько Віта Віталіївна Густативна лексика та її місце в лексичній системі англійської мови Головенько В. В. Вінниця Зіставне вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур (м. Вінниця, 11–12 квіт. 2019 р. українська 2019 тези 8
Мета роботи полягає у виявленні лексико-семантичних особливостей ГЛ в англійській мові шляхом аналізу лексем на позначення смаку. Матеріалом дослідження слугують 154 лексеми на позначення смаку, отримані методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел англійської мови


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Юрковська Майя Миколаївна Прийоми створення комічного ефекту в креолізованих текстах англомовних анімаційних комедій на основі взаємодії вербальних та невербальних засобів Юрковська М.М. Острог Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81) українська 2022 тези 12
Подана стаття відбиває результати виконаного дослідження особливостей досягнення комічного ефекту у семіотично-неоднорідних текстах англомовних анімаційних комедій. Окрім мовної гри, яка забезпечується арсеналом різнорівневих лінгвостилістичних засобів і охоплює всі прошарки тексту, природно, що в текстах такого типу, важлива роль у досягненні комічного ефекту належить невербальним засобам у взаємодії з вербальними


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Юрковська Майя Миколаївна Основні принципи створення комічного ефекту в гетерогенних текстах англомовних анімаційних комедій на основі взаємодії вербальних та невербальних засобів Юрковська М.М. Полтава немає українська 2022 тези 8 no file
У тезах досліджено особливості досягнення комічного ефекту у семіотично-неоднорідних текстах англомовних анімаційних комедій


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Юрковська Майя Миколаївна Rhetoric Devices in Viktor Orban’s speech “You are condemning Hungary” of 11 September 2018 M. Yurkovska Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 (травень 2021р.) англійська 2021 тези 6
The article is the analysis of the rhetoric devices used in the passionate speech of the Hungarian Prime Minister Victor Orbán to the “Sargentini report” submitted to the European Parliament


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Юрковська Майя Миколаївна Мовностилістичні прийоми комічного в англомовній анімаційній комедії CARS Юрковська М.М. Вінниця Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (25 січня 2021 р.) українська 2021 тези 7
Розглянуто мовні явища, які обумовлюють гумор в сучасному анімаційному фільмі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Юрковська Майя Миколаївна ESP to international relations students using multimodal texts of films Юрковська М.М. Kyiv Collection of Articles, International Methodological Conference “New Conceptions of Teaching in Scope of Innovative Attainments of European Didactic Higher School”, October 30-31, 2017 англійська 2017 тези 10 no file
A creolized text is one of the main substantial units of teaching since it performs quite important educational, educative and developing roles. Visual images and sound accompaniment allow translating a greater quantity of meanings per unit time rather than texts because visual and audio information is perceived faster than the one represented in the homogenous text. Thus, modern teaching is impossible without reference to a variety of creolized texts which have already entered our classrooms and formed a constant part of teaching


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Стрюк Наталя Василівна Зооморфна метафора у написах на одязі українською та англійською мовами Стрюк Н. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр.: у 2-х т. Т. 2 українська 2021 тези 7
У поданому дослідженні метафора потрактовується як продукт мови, мислення, комунікації та культури, як фігура мови, в якій слово або фраза, які буквально позначають певний клас об'єктів чи понять, вживаються для позначення іншого на основі їх подібності або асоціації. Тваринний світ – популярне джерело метафор. У зооморфних метафорах у написах на одязі, люди, їх поведінка, почуття та емоції розуміються з точки зору тваринного світу, їх особливостей та характеристик.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Стрюк Наталя Василівна Вербалізація концепту КИЇВ в українських написах на одязі Стрюк Н. В. Вінниця Граматичні читання – ХI: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф.ї 13–14 трав. 2021 р. українська 2021 тези 5
Принти на одязі відображають категоризацію довкілля та репрезентують частину індивідуальної картини світу власника. За допомогою написів на одязі відбувається уточнення ознак концептів, важливих для певної культури, та популяризація системи цінностей. Мета розвідки – окреслити тематичні особливості вербалізації концепту КИЇВ в українських написах на одязі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Стрюк Наталя Василівна Основні тенденції вивчення написів на одязі в сучасній лінгвістичній науці Стрюк Н. В. Вінниця Актуальні питання вивчення германських, романських і слов'янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов: матеріали Всеукр. наук.ї конф.(25 січ. 2021 р.). українська 2021 тези 9
Пропоноване дослідження має на меті розглянути основні тенденції вивчення написів на одязі в сучасній мовознавчій науці


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Залужна Ольга Олексіївна Лексико-семантичні та функційні особливості вживання оцінної лексики для створення образів персонажів у сучасній художній літературі (на матеріалі роману Б. Брукса «Боні та Клайд: історія кохання») Залужна О. О. ,Кривенька А. Полтава Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 25 травня 2022 р.). українська 2022 тези 7
Особливе місце в мові художнього тексту відводиться категорії оцінки, оскільки вона пов’язана з проявом суб’єктивного початку в мові, яке супроводжує пізнання об’єктивної дійсності та є одним із складних і спірних напрямів сучасного наукового дослідження, який привертає увагу лінгвістів, філософів, психологів та ін. Категорія оцінки є універсальною для будь-якої мови, оскільки в будь-якому суспільстві існують такі поняття, як «добре» і «погано». Оцінність є одним із видів модальності, тобто функціонально-семантичною категорією, яка виражає різні види відношення висловлення до дійсності. Засоби оцінки представлені на всіх рівнях мови


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Патріарх Вікторія Олександрівна ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕРМІНА ФЕМІНІТИВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ Патріарх В.О. Харків Аргументи сучасної філології. Образ жінки: «Жіноче», «Феміністське», «Фемінне». Матеріали до другої Міжнар. наук. конф.ї Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. 7-8 квіт. 2022 р. українська 2022 тези 9
Актуальність цього дослідження полягає в тому, що хвиля фемінізму в Україні почала активізуватися з 90-х років ХХ ст. та охопила не лише соціологічний, юридично-правовий, але й культурологічний та літературний напрями, значно зачепивши і сферу мовознавства. Сучасна лінгвістика переживає так званий «гендерний бум». Наголосімо, що «лінгвістична гендерологія вивчає взаємозв’язок біологічної статі людини з її культурною ідентичністю, психологічними особливостями й різними видами поведінки, насамперед мовленнєвої, тому й першочерговими завданнями лінгвогендерології є дослідження особливостей відображення статі в мові…».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Литвиненко Роман Олександрович Культури бабинська і лолінська: до проблеми контактів Литвиненко Р. О. Луганськ Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України : матеріали ІІ Луганської міжнародної історико-археологічної конференції українська 2005 тези 11
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Орєхов Михайло Олегович Криптовалюта як інструмент розвитку міжнародного фінансового ринку Орєхов М. О. Київ Регулювання та перспективи ринку криптоактивів»: збірник матеріалів : всеукр. наук. форум українська 2018 тези 16
Метою роботи є дослідження сучасних тенденцій розвитку криптовалют на міжнародному рівні


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Орєхов Михайло Олегович Трансформації фінансових систем в умовах глобальної діджиталізації. Орєхов М. О. Київ Сучасні проблеми економіки : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф українська 2016 тези 12 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Орєхов Михайло Олегович Вплив цифрових технологій на сферу міжнародних фінансів Орєхов М. О. Київ Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин : матеріали наук.-практ. конф українська 2019 тези 9
Роль ІКТ у сучасних умовах має величезне значення у сфері фінансів країни. Миттєві грошові перекази між банками різних країн світу, телекомунікаційні системи розрахунків, що функціонують на глобальному рівні (наприклад, системи SWIFT та TARGET) та відслідковують рух коштів, функціонування електронних бірж, банківських установ, різних фондів – все це забезпечується відповідною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Орєхов Михайло Олегович Переваги цифрових фінансів для глобального інклюзивного розвитку Орєхов М. О. Вінниця Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : праці XX Всеукр. наук. конф. студ., асп. та мол. вчених (23–24 квітня 2020 р., м. Вінниця). Т. 1 українська 2020 тези 13 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Орєхов Михайло Олегович Формування глобальних тенденцій інклюзивного розвитку економіки під впливом цифрових технологій Орєхов М. О. Київ Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: збірник матеріалів українська 2020 тези 12 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Орєхов Михайло Олегович Вплив діджитальних фінансів на інклюзивний розвиток країн Орєхов М. О. Вінниця Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці XX Міжнар. наук. конф. студ, асп. та мол. вчених (24–25 листопада 2020 р., м. Вінниця). Т. 2 українська 2020 тези 11 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Климчук Олександр Васильович Сучасні тенденції державного управління інноваційною діяльністю в Україні Климчук О.В Київ Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку: тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну, м. Київ, 10 черв. 2022 р українська 2022 тези 11
В Україні потрібно здійснювати акцент на інноваційний напрям розвитку, тому що наукові знання й досвід та їхнє комерційне використання є фундаментом сталого економічного зростання. Економічна мотивація й широка здатність інновацій до поширення в інші галузі виступає головним вектором для підприємців у напрямі постійного інноваційного пошуку. Цей процес прискорює темпи розвитку науково-технічного прогресу та сприяє зростанню ефективності виробництва у всіх сферах діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Климчук Олександр Васильович Публічне управління в сфері формування енергетичної безпеки України у повоєнний період Климчук О.В. Київ-Вінниця Збірник матеріалів «круглого столу» «Політичні, правові та організаційні проблеми діяльності органів публічної влади та публічних службовців у воєнний та повоєнний періоди»». 23 червня 2022 р українська 2022 тези 15
Процес формування економіко-енергетичної безпеки України в повоєнний період має здійснюватися на трьох основних рівнях: макро-, мезо- та мікрорівні. На макрорівні потрібно забезпечити загальносистемну зміну національного енергоспоживання, збільшуючи частку використання відновлюваних джерел енергії, зокрема біопалива


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Климчук Олександр Васильович Розвиток біопаливної індустрії – складова підсистема формування зеленої економіки Климчук О.В Київ Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення [Електронний ресурс]: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 11 травня 2022 р.) у 2-х ч. Ч. 2 українська 2022 тези 14
Не вкладаючи кошти у розвиток інноваційних технологій, не розвиваючи енергозберігаюче й енергоефективне промислове виробництво та біопаливну індустрію, Україна консервує технологічну відсталість і втрачає свій шанс увійти до європейської спільноти на рівноправних умовах. Очевидним стає створення нової, екологічно безпечної галузі енергетики – біопаливної індустрії, що сприятиме розгортанню процесів диверсифікації енергоносіїв, зміцненню енергетичної і екологічної безпеки держави та формуванню національної зеленої економіки у контексті європейської інтеграції


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Краковська Анжеліка Євгеніївна ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВИХ ПОСЛУГ У ВОЄННИЙ ЧАС Краковська Анжеліка, Євтушенко Дарина Кривий Ріг : Донецький державний університет внутрішніх справ Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану» Українська 2022 тези 24
Публікується за матеріалами Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану», який відбувся 29 квітня 2022 року у Донецькому державному університеті внутрішніх справ (м. Кривий Ріг). Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти й наукових установ, здобувачів вищої освіти юридичного і правоохоронного напрямів, а також на тих, хто цікавиться питаннями забезпечення публічної безпеки і порядку; застосування кримінального, адміністративного та трудового законодавства; законодавчого регулювання військових і територіальних формувань, реалізації прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Мікуліч Любов Олександрівна Порівняльний аналіз деяких морфометричних показників сортів Ipomoea purpurea L. в умовах м. Вінниця Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Вінниця Актуальні питання розвитку біології та екології. матеріали Мжнар. наук.-практ. конф. ( 3- 7 жовтня 2016., м. Вінниця українська 2016 тези 24 no file
The morphometric characteristics of Ipomoea purpurea L. (4 sort) studied. The varieties with red rim was identified. The varieties with a maximum period of flowering was established


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Мікуліч Любов Олександрівна Перспективність використання Ipomoea purpurea (L.) Roth в зовнішньому озелененні Вінниці Мікуліч Л.О. Умань немає українська 2022 тези 25 no file
Використання вертикального озеленення набуває все більшої популярності в озеленені приватних територій. На території міста Вінниця вертикальне озеленення використовується епізодично. Основне призначення вертикального озеленення є декорування непривабливих споруд, неприглядних ділянок, парканів, фасадів будинків та нежитлових приміщень, що є важливим для благоустрою приватних та міських територій, а рідше – декорування арок, балконів, затінення веранд та терас. Задля цього використовують однорічні ліани, серед яких варто звернути увагу на Ipomoea purpurea (L.) Roth