Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Шпанько Ігор Васильович Combined effects of structure and temperature on kinetics of reactions between 4-nitriphenyloxirane and arenesulfinic acids in dioxane I. V. Shpan'ko, I. V. Sadovaya. немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки англійська 2017 стаття 0
Вивчено вплив структури і температури на швидкість та вільну енергію активації реакцій 4-нітрофенілоксирану з Y-заміщеними аренсульфіновими кислотами YC6H4SO2H в діоксані при 298, 308 і 323 K. Проведено перехресний кореляційний аналіз результатів богатофакторного кінетичного експерименту. Встановлено, що завдяки неадитивності сумісних ефектів замісників Y і температури перехресна реакційна серія проявляє ізопара- метричні властивості, кількісними характеристиками яких є ізопараметричні точки щодо константи замісників Y (σYIP = 1.02; σYIP(G) = -0.58) та температури (T IP = 367 K; TIP(G) = 410 K


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Шпанько Ігор Васильович Isoparametricity phenomenon and kinetic enthalpy-entropy compensation effect: Experimental evidence obtained by investigating pyridine-catalyzed reactions of phenyloxirane with benzoic acids Shpan'ko I.V., Sadovaya I.V. немає Kinetics and Catalysis англійська 2014 стаття 0
The joint effect of structure and temperature on the rate and free activation energy of reactions between phenyloxirane and substituted benzoic acids catalyzed by substituted pyridines in acetonitrile has been investigated. A correlation analysis of the results of a multifactor kinetic experiment indicates the additivity of the joint effects of structural factors (substituents X in pyridines and substituents Y in benzoic acids) and of the effects of the substituents Y and temperature. Intensive interaction (nonadditivity) is observed between the effects of the substituents X and temperature


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Шпанько Ігор Васильович Isoparametricity and related phenomena in reactions of trans-2,3-diaryloxiranes with arenesulfonic acids Shpan'ko I.V., Sadovaya I.V. немає Arkivoc англійська 2019 стаття 0
This article is a continuation of a series of publications devoted to the systematic study of the still poorly investigated unique isoparametricity phenomenon in chemistry. Quantitative evidence for all variants of the second-order interaction structure-structure and structure-temperature types were obtained in the reactions between X-substituted trans-2,3-diaryloxiranes and Y-substituted arenesulfonic acids. Experimental evidence for the reality of isoparametric points with respect to the parameters of variable factors was obtained


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Шпанько Ігор Васильович Изоэнтальпийные каталитические эффекты пиридинов в реакциях фенилоксирана с n-ароилбензолсульфонамидами Шпанько И.В., Садовая И.В. немає Журнал общей химии російська 2019 стаття 0
В катализируемых Х-замещенными пиридинами реакциях фенилоксирана с Y-замещенными N -ароилбензолсульфонамидами установлен аддитивный характер совместного влияния структуры (заместители Х, Y) и температуры на скорость и свободную энергию активации. Перекрестная реакционная серия является изоэнтальпийной относительно эффектов структуры. Обсужден механизм каталитического процесса


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Шпанько Ігор Васильович Enthalpy-entropy compensation effect and other aspects of isoparametricity in reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids Shpan'ko I., Sadovaya I. немає Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis англійська 2018 стаття 0
Встановлено, що в результаті неадитивного впливу сумісних ефектів структури та температури на швидкість і вільну енергію активації реакцій транс-2,3-біс (3-бром-5-нітрофеніл)оксирану з Y-заміщеними аренсульфоновими кислотами YC6H4SO3H у суміші діоксану з 1,2-дихлоретаном (7: 3 / v: v) в температурному інтервалі т265 - 298 К, перехресна реакційна серія має ізопараметричні властивості. За температура експерименту265 К, близької до ізопараметричної температури 262 К (ізокінетична температура), вільна енергія активації та швидкість процесу розкриття оксиранового кільця не залежать від структури замісників Y внаслідок ентальпійно-ентропійного компенсаційного ефекту. У ізопараметричній точці відносно константи замісника Y (σY = 0,20), ентропія активації дорівнює нулю, тому вільна енергія активації не залежить від температури


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Шпанько Ігор Васильович Перекрестные эффекты структуры и температуры в реакциях транс-2,3-диарилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами Шпанько И. В, Садовая И. В. немає Журнал физической химии російська 2017 стаття 0
Досліджено перехресний вплив структури реагентів і температури на швидкість та активаційні параметри реакцій симетрично Х-заміщених транс-2,3-діарилоксиранів з Y-заміщеними аренсульфоновими кислотами в інтервалі температур 265-298 К. Реалізована в експерименті температура 265 К, за якої швидкість і вільна енергія активації процесу розкриття транс-2,3-біс(3-бром-5-нітрофеніл)оксирана практично не залежать від замісника Y. При переході через ізопараметричні точки за замісником Y змінюється вплив температури на вільну енергію активації реакцій оксиранів, в яких X = 4-NO2 i 3-Br-5-NO2


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Шпанько Ігор Васильович Феномен изопараметричности в реакциях транс-2,3-диарилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами. Механическая интепретация Шпанько И. В, Садовая И. В. немає Журнал физической химии російська 2016 стаття 0
Неаддитивні ефекти замісників Х і Y, проявляються в реакціях симетрично Х-заміщених транс-2,3-диарилоксиранів з Y-заміщеними аренсульфокислотами. Експериментально досягнута ізопараметрична точка: близько до точки τXIP = 4,73 для замісника Х швидкість розкриттям оксиранового кільця транс-2,3-біс (3-бром-5-нітрофеніл) оксирану (τX = 4,38) практично не залежить від замісників Y (ρYX = 0,10 ± 0,05). Результати перехресного кореляційного аналізу кінетичних даних застосовуються до інтерпретації механізму вивчених реакцій


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Шпанько Ігор Васильович Компенсационный эффект в реакциях транс-4.4r- динитростильбеноксида с аренсульфоновыми кислотами Шпанько И. В, Садовая И. В. немає Журнал физической химии російська 2016 стаття 0
Вивчено вплив структури і температури на швидкість і вільну енергію активації реакцій між оксидом транс-4,4-динітростільбену і Y-заміщених арилсульфокислот YC6H4SO3H в суміші діоксану з 1,2-діхлоретаном (7: 3 об / об ) при 265, 281 і 298 К. Встановлено, що в результаті неаддитивності спільного впливу замісників Y і температури на швидкість процесу відкриття оксиранового кільця, перехресна реакційна серія проявляє ізопараметричні властивості - ентальпійно-ентропії компенсації. Це дозволяє експериментально визначити ізопараметричні точки константи замісника Y (σYIP = 0,52). Демонструється можливість використання ізопараметричних точок в якості механістичних кількісних критеріїв


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Смоктій Кирило Вікторович Полумарковская модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений Иванченко, О.В. Смоктий, К.В. Вінниця Вісник Донецького національного університету, серія А "Природничі науки" російська 2015 стаття 0
Одна из тенденций развития современных информационных центров проявляется в их стремлении трансформировать традиционно предоставляемые сервисы в сферу облачных вычислений. С этой целью большая часть облачных провайдерских информационных центров старается увеличивать количество физических машин, что приводит к резкому снижению сервисного времени простоя. Однако, с ростом числа физических машин усложняется процедура оценки уровня надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, снижается ее точность, повышается сложность процессов оптимального управления. Предлагается решить эту проблему путем построения полумарковской модели надежности инфраструктуры, которая, в отличие от известных, учитывает предысторию и многофункциональный характер построения облачной инфраструктуры


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Смоктій Кирило Вікторович ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ Січко, Т.В. Смоктій, К.В. Ткачук, А.О. немає Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”) українська 2019 стаття 0
Розроблено односторінковий веб-додаток для обчислення структурно-топологічних характеристик систем, які впливають на різноманітні аспекти розвитку суспільства. Наведено програмну реалізацію алгоритмів обчислень структурно-топологічних характеристик систем, представлено стартовий інтерфейс розробленого додатка. Роботу додатка продемонстровано на прикладі розрахунку структурно-топологічних характеристик організаційної структури компанії, яка розробляє ігри. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення розробленого веб-додатка


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Смоктій Кирило Вікторович АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Дніпропетровськ Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки українська 2015 стаття 0
Розглянуто актуальність використання в інформаційному просторі підприємства спеціального програмного забезпечення і його окремих компонентів, що забезпечують організацію спільної роботи співробітників в інтернеті, систему єдиного пошуку інформації в корпоративних документах і інформаційних системах, створення ефективно функціонуючих веб-порталів, інтерфейсів для введення, відображення та аналізу інформації. Досліджено архітектурні рішення при створенні корпоративного інформаційного простору з використанням програмного забезпечення Sharepoint компанії Microsoft, розглянуто їхні особливості при розміщенні відповідних компонентів як на локальному, так і хмарному сервері, сформульовані рекомендації з вибору шаблону розміщення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Січко Тетяна Василівна Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network Tetiana V. Sichko; Leonid I. Timchenko; Natalia I. Kokriatskaia; Sergii V. Pavlov; Dmytro S. Stepaniuk; Igor D. Ivasyuk; Róża Dzierżak; Saltanat Amirgaliyeva немає International Society for Optics and Photonics англійська 2019 стаття 0
The article is considering building of the method of prediction of indicators of biomedical images. There was considered structure of the system that have to solve the problem of processing parameters of biomedical images. There was considered the constructing of such system using a parallel-hierarchical network as well


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Січко Тетяна Василівна Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2016 стаття 0
Розглянуто застосування інформаційних технологій в моделюванні бізнес-процесів підприємства, які засновуються на рішеннях фірми Computer Associates, а саме: CASE-засіб верхнього рівня AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1), MS Excel та MS Project. Докладно розглянуто такі методи моделювання бізнес-процесів, як функціональний, діаграма Ганта та IDEF0. Аналіз та моделювання бізнес-процесів проілюструвано на прикладі підприємства «Концерн Хлібпром», наведено контекстну діаграму і діаграму декомпозиції першого рівня. Спільне використання засобів функціонального моделювання та управління проектами дозволяє комплексно вирішити завдання з реорганізації підприємства та впровадження інформаційних систем, включаючи аналіз, реорганізацію функцій і управління проектом, створеним на основі реорганізованих бізнес-процесів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Січко Тетяна Василівна Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2016 стаття 0
Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Січко Тетяна Василівна Аналіз використання ресурсного потенціалу ґрунтів Вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. немає СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Грунтознавство українська 2017 стаття 0
Представлено наукове обґрунтування аналізу урожайності та використання ресурсного потенціалу ґрунтів в умовах Вінницької області. Здійснено аналіз використання ресурсу ґрунтів на прикладі озимої пшениці, яка займає найбільшу посівну площу в області. Пропонується розглядати показник урожайності як результат рівня господарювання з врахуванням потенціалу родючості ґрунтів. Пропонується спосіб оцінки рівня врожайності, який враховує два показники: урожайність з 1 гектара і бал родючості ґрунту. Він характеризує рівень використання ресурсу землі і коштів безпосередньо у конкретному господарстві в конкретних ґрунтових умовах. Знаючи бал землі, визначають яку кількість продукції одержали на 1 бал землі (балогектар)


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Січко Тетяна Василівна Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. Вінниця Техніка, енергетика, транспорт АПК українська 2018 стаття 0
Розглянуто інтегровану систему обробки статистичних даних України (Систему), як елемент науково-дослідної роботи у ННВК Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі. Розглянуто призначення Системи, її основні завдання та принципи роботи. Досліджено структуру системи, що реалізована у формі автоматизованих робочих місць. Кожне автоматизоване робоче місце відповідає за виконання конкретних завдань дослідження та працює на відповідному рівні організаційної структури. Наведено короткий опис кожного із автоматизованих робочих місць у відповідності до рівня організаційної структури


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Січко Тетяна Василівна Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємств Січко Т.В., Попадинець Н.П. немає АгроСвіт українська 2018 стаття 0
У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано методику визначення економічної ефективності заходів енергозбереження, що поширюються на всі підприємства й організації. У роботі розраховано економічну ефективність проведення енергозберігаючих заходів з метою вибору найкращого з декількох можливих варіантів. Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства, яка дозволить об'єктивно та комплексно проаналізувати ефективність енергозбереження з врахуванням специфіки діяльності підприємства.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Січко Тетяна Василівна Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. немає Ефективна економіка українська 2018 стаття 0
У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємстві за умов ресурсного обмеження. Розв’язано дві задачі оптимального розподілу робіт між працівниками. Перша задача – знаходження оптимального розподілу погодинних робіт між працівниками. Також було розв’язано задачу оптимального розподілу робіт між працівниками. Для розв’язання задач було застосовано візуальне середовище «Графоаналізатор 3.0». В середовищі «Графоаналізатор» було застосовано алгоритми «Пошуку найкоротшого шляху» та «Визначення максимального потоку». Запропоновані способи оптимізації дають можливість покращити і оптимізувати роботу з персоналом і роботу підприємства в цілому


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Січко Тетяна Василівна Розробка веб-додатку туристичної фірми Т. В. Січко, Б.О. Юрчук Хмельницький ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ серія: Технічні науки українська 2018 стаття 0
Під час розробки проекту було реалізовано веб-додаток для туристичної фірми. Метою проекту є розробка веб-додатку для туристичної фірми із застосуванням сучасних методологій і технологій. Актуальність проекту полягає в його адаптації до людей з обмеженими можливостями. Розробка відбувалась повністю на стеку JavaScript технологій. За основу взято нові стандарти мов програмування та розмітки, такі як HTML5, CSS3, ES6(ECMAScript 2015). Розробка серверної частини побудована на технологіях JavaScript, зокрема використана платформа Node.js. Для роботи з великим об’ємом інформації було підключено базу даних. З огляду на стек проекту, було обрано базу типу noSQL. Проект доведено до фінальної стадії розробки та реалізовано повний купівельний цикл. Описано особливості проекту та перспективи для подальшого вдосконалення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Січко Тетяна Василівна Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством О. М. Шушура, К. М. Довбня, Т. В. Січко немає Зв'язок українська 2018 стаття 0
Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнеспроцеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Січко Тетяна Василівна Прикладні аспекти розрахунку структурно-топологічних характеристик систем Т. В. Січко, К.В. Смоктій А.О. Ткачук Дніпро Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”) українська 2019 стаття 0
Розроблено односторінковий веб-додаток для обчислення структурно-топологічниххарактеристик систем, які впливають на різноманітні аспекти розвитку суспільства. Наведено програмну реалізацію алгоритмів обчислень структурно-топологічних характеристик систем, представлено стартовий інтерфейс розробленого додатка. Роботу додатка продемонстровано на прикладі розрахунку структурно-топологічних характеристик організаційної структури компанії, яка розробляє ігри. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення розробленого веб-додатка


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Тарадіна Галина Вікторівна Deterministic approximation of stochastic spatially explicit model of actin-myosin interaction in discrete filament lattice Mishchenko, A.M. Dotsenko, O.I. Taradina, G.V. немає Gen. Physiol. Biophys англійська 2018 стаття 1
One of commonly used approaches of biophysical modeling of muscle contractile apparatus is spatially explicit discrete lattice models in Monte Carlo simulation. Such models allow to reproduce structural features and actin-myosin interaction in the muscle contractile system more accurately. Limitation of such models is their low computational efficiency and stochasticity under certain circumstances. This work introduces deterministic approximation of stochastic model that considers a pair of rigid contractile filaments interaction. Approximation background is discreetness of spacing between cross-bridges and binding sites. Due to this property cross-bridges can be divided into discrete groups with the same strain, and considered statistically using the set of ordinary differential equations


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Тарадіна Галина Вікторівна Enzyme protection systems of erythrocytes in conditions of ascorbate recirculation and oxidative loading Dotsenko, O.I. Taradina, G.V. Voronych, M.V. немає Regulatory Mechanisms in Biosystems англійська 2018 стаття 1
Vitamin C was shown to partially protect red blood cells from oxidative changes during storage by noticeable reduction of mechanical fragility and hemolysis. In order to maintain the content of ascorbate in the reconstituted form in plasma, the latter is involved in a number of oxidative-reducing processes within red blood cells. This work is a continuation of studies of the effects of ascorbate on the metabolic processes that maintain the viability of red blood cells. Human red blood cells were incubated for five hours at 25 ºC in the oxidizing media system 1 – 1.0 · 10–4 M ascorbic acid (AscH), 5 · 10–6 M Cu2+, Na-phosphate buffer (0.015 M, pH 7.4), 0.15 M NaCl, and system 2, that contained o-phenanthroline at a concentration of 1.0 · 10–4 M in addition to the components of system 1 medium. For these cells, the changes in the content of reduced glutathione, glutathione enzyme activity, and the state of the membrane electron transport NADH: ferricyanide reductase were determined in ti


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Тарадіна Галина Вікторівна Роль структури саркомеру в синхронізації роботи поперечних містків: теоретичний аналіз східчастих змін довжини у просторово розподіленій стохастичній моделі Міщенко, А.М. Тарадіна, Г.В. Львів Вісник Львівського університету. Серія біологічна українська 2017 стаття 0
Низка фізіологічних властивостей м’яза реалізується завдяки взаємозв’язку структури та функції. Однак багато аспектів цих взаємовідносин залишаються нез’ясованими. Приклад такого зв’язку – це стрибкоподібні зміни довжини саркоме- рів. У рамках просторово розподіленої стохастичної моделі півсаркомеру були від- творені стрибкоподібні зміни його довжини в ізотонічному режимі. Статистика схо- динок у траєкторії зміни довжини, яка була отримана в моделі, подібна до такої, що спостерігається в експерименті. Проаналізовано молекулярний механізм формування сходинок. Сходинки, що спостерігаються у траєкторії, є проявом синхронної роботи поперечних містків півсаркомеру. В основі механізму, що синхронізує роботу окремих поперечних містків, лежать обмеження, які накладає структура ґратки півсаркомеру на взаємодію міозину з актином


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Ротштейн Олександр Петрович Selection of Human Working Condition Based on Fuzzy Perfection Alexander Rotshtein немає Journal of Computer and Systems Sciences International 57 англійська 2018 стаття 0
A method for selecting the working conditions affecting the probability of human errors is proposed. The problem is reduced to comparing alternative scenarios each of which determines a set of concrete working conditions. The method is based on the idea of evaluating each working condition by the criterion of fuzzy perfection, i.e., the degree of proximity to a certain perfect condition, and on an integral evaluation of the scenario as a whole by intersecting fuzzy perfection sets of individual conditions. Fuzzy perfection membership functions, an algorithm for comparing alternative scenarios, and an example illustrating a comparison of the different working conditions of the crew of a vehicle are considered