Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Іваненко Лариса Михайлівна Маркетинг Іваненко Л.М., Боєнко О.Ю. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 1 no file
У навчальному посібнику відповідно до робочої навчальної програми освітньої компоненти «Маркетинг» розглянуто теоретичні, практичні та методичні основи маркетингу – сучасної концепції управління діяльністю компаній. Лаконічно і доступно викладено найважливіші аспекти теорії маркетингу й розвитку світової маркетингової думки, надано характеристику базовим категоріям маркетингової діяльності. Особливу увагу приділено аналізу ринкових можливостей фірми, функціонуванню комплексу маркетингу, використанню маркетингового інструментарію у різних сферах практичного господарювання компанії. Розкрито взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами та еволюцію літерних концепцій комплексу маркетингу, надано рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Гевлич Іван Геннадійович Бухгалтерська справа Гевлич, Л. Л. Гевлич, І. Г. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 3
Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Бухгалтерська справа», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів за ОПП «Облік та оподатку-вання» СО «Бакалавр». Містить конспект лекцій, питання, тести, завдання для само-перевірки, список рекомендованих джерел, необхідну нормативну та довідкову літературу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Гевлич Лариса Леонідівна БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА Гевлич, Л. Л. Гевлич, І. Г. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 1
Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Бухгалтерська справа», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів за ОПП «Облік та оподатку-вання» СО «Бакалавр». Містить конспект лекцій, питання, тести, завдання для само-перевірки, список рекомендованих джерел, необхідну нормативну та довідкову літературу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Гевлич Лариса Леонідівна Облік у бюджетних установах Гевлич, Л. Л. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 1
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Облік у бюджетних установах». Посібник містить конспект лекцій, питання, тести, завдання для самоперевірки, список рекомендованих джерел


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Волкова Валерія Валеріївна Місцеві фінанси Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 3
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисциплі-ни «Місцеві фінанси», відповідає змісту 8 тем та сприяє вивченню й формуванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння щодо стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, фор-мування дохідної бази місцевих бюджетів, системи видатків місцевих бюджетів, фінан-сового вирівнювання та бюджетного регулювання, бюджетного процесу на місцевому рівні, організації фінансової діяльності підприємств місцевого господарства, фінансів підприємств комунальної власності, фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу, управління місцевими фінансами в Україні, світового досвіду організації місцевих фінансі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Волкова Неля Іванівна Місцеві фінанси. Волкова, В. В. Волкова, Н. І. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 4
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисциплі-ни «Місцеві фінанси», відповідає змісту 8 тем та сприяє вивченню й формуванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння щодо стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, фор-мування дохідної бази місцевих бюджетів, системи видатків місцевих бюджетів, фінан-сового вирівнювання та бюджетного регулювання, бюджетного процесу на місцевому рівні, організації фінансової діяльності підприємств місцевого господарства, фінансів підприємств комунальної власності, фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу, управління місцевими фінансами в Україні, світового досвіду організації місцевих фінансі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Волкова Неля Іванівна Гроші і кредит Волкова, В. В. Волкова, Н. І. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 3
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисцип-ліни «Гроші і кредит», відповідає змісту 12 тем та сприяє вивченню й формуванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння щодо функціонування грошово-кредитних відносин. У кожній темі є глосарій, методичні вказівки для вивчення, лек-ційний матеріал, питання для самоперевірки, тестові завдання практичного та теоре-тичного змісту.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Волкова Валерія Валеріївна ГРОШІ І КРЕДИТ В. В. Волкова Н. І. Волкова Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 4
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисцип-ліни «Гроші і кредит», відповідає змісту 12 тем та сприяє вивченню й формуванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння щодо функціонування грошово-кредитних відносин. У кожній темі є глосарій, методичні вказівки для вивчення, лек-ційний матеріал, питання для самоперевірки, тестові завдання практичного та теоре-тичного змісту.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Моісєєв Юрій Олексійович Біржове право Моісєєв Ю. О., Бобкова А. Г. Київ немає українська 2005 навч. посіб. 5
В інфраструктурі сучасної ринкової економіки особливе місце займають біржі, серед яких товарні біржі виконують власну важливу функцію. Функціонування і опар них бірж сприяє формуванню конкурентного середовища, розвитку вільного ринку товарів, мінімізації втручання держави в заготівельно-збутові процеси, підвищенню ефективності господарювання п цілому багатьох суб'єктів господарювання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Приседський Юрій Георгійович Пакет програм для проведення статистичної обробки результатів біологічних експериментів Приседський Ю.Г. Донецьк немає українська 2005 навч. посіб. 3 no file
У навчальному посібнику наводяться основні теоретичні положення деяких методів статистичної обробки результатів експериментів (дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, одно факторний та багатофакторний регресійний аналіз), а також опис та правила роботи з пакетом прикладних програм для статистичної обробки результатів біологічних експериментів, розробленим на кафедрі фізіології рослин Донецького національного університету


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Гевлич Лариса Леонідівна МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ ГЕВЛИЧ, Л. Л. ГЕВЛИЧ, І. Г. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 2
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту» є формування знань і навичок прийняття управлінських рішень на основі звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності і перевіреної за міжнародними стандартами аудиту.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Гевлич Лариса Леонідівна АУДИТ ТА БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА Гевлич, Л. Л. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 4
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Аудит та бухгалтерська експертиза», яка включена в навчальний план освітньої програми «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр». Посібник містить конспект лекцій, питання та тести для самоперевірки, список рекомендованих джерел


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Гевлич Іван Геннадійович МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту» є формування знань і навичок прийняття управлінських рішень на основі звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності і перевіреної за міжнародними стандартами аудиту.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Бей Ганна Вадимівна Аудит персоналу Бей Г. В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 25
У посібнику докладно розглянуто теоретичні основи аудиту персоналу та методологію його проведення, складові елементи здійснення аудиту персоналу: аналіз трудових показників та ресурсів праці, аудит робочих місць, розвитку, найму і звільнення персоналу, аудит вина-город, умов праці, безпеки і здоров’я. Особливу увагу в посібнику приділено аудиту роботи служб управління персоналом


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Данильчук Оксана Миколаївна СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ Данильчук О. М. Вінниця немає Українська 2020 навч. посіб. 39
У посібнику в стислій формі наведено теоретичний матеріал шкільного курсу математики (означення, формули, теореми). Розглянуто основні методи дослідження і багато уваги приділено розв’язуванню систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Кожен пункт супроводжується достатньою кількістю прикладів, до яких наведено відповіді. Призначений для слухачів підготовчих курсів інституту доуніверситетської підготовки та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, а також для підготовки до занять з дисциплін: «Методика викладання математики», «Методика викладання інформатики», «Практикум з розв’язування задач»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Радіо Сергій Вікторович ЗАРЯДОВИЙ ТРАНСПОРТ У КВАНТОВИХ МЕРЕЖАХ Білоголовський, М. О. Житлухіна, О. С. Радіо, С. В. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 40
У посібнику систематизовано базові методи передачі через твердотільні мережі квантової інформації, яка міститься в стані квантового носія. Наведено стислий огляд фундаментальних понять квантової теорії, які становлять основу таких процесів, викладено методику конкретних математичних розрахунків імовірності зарядового транспорту крізь квантові мережі з металевих дротів та представлено її застосування на прикладі двох нових квантових пристроїв. Наприкінці посібника запропоновано низку теоретичних питань для самостійної роботи студентів. Посібник рекомендується студентам фізичних і радіофізичних факультетів (ОС «Бакалавр» спеціальностей 104 Фізика та астрономія, 125 Кібербезпека, 172 Телекому-нікації та радіотехніка), докторантам і викладачам закладів вищої освіти IV рівня акре-дитації, а також дослідникам академічних інститутів, що працюють в галузі фізичних наук (квантова фізика, радіофізика, фізика твердого тіла), інформаційних технологій та електроніки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Лукаш Галина Павлівна Документна лінгвістика та редагування документів Лукаш Г.П., Чередник Л.А. Полтава немає українська 2020 навч. посіб. 92 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Барибін Олексій Ігорович Управління ризиками інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 57 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Барибін Олексій Ігорович Стандартизація та сертифікація в галузі інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 55 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Зелінська Оксана Владиславівна Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М., Бурєнніков Ю.Ю. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 70
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економікоматематичнемоделювання у відповідності до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економікоматематичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, тести та перелік питань для контролю


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Трегубов Олександр Сергійович Економіка підприємства Трегубов О. С. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 60 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Трегубов Олександр Сергійович Економіка підприємства. Комплексний державний екзамен Трегубов О. С. та ін. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 60 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Трегубов Олександр Сергійович Організація виробництва Краснова В.В., Трегубов О.С.. Давліанідзе Я.С. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 58 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2017 навч. посіб. 78 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Потапова Надія Анатоліївна Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 87
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичне моделювання, який включає основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу та моделей для аналізу типових економічних ситуацій, перелік питань для контролю