Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Смоктій Кирило Вікторович Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications Oleg Ivanchenkо, Vyacheslav Kharchenko, Borys Moroz, Leonid Kabak, Ivan Blindyuk, Kyrylo Smoktii Берлін немає англійська 2019 монографія 0
This paper addresses a stochastic approach based on Semi-Markov Process modeling in order to determine availability level and energy performance for Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud. It is generally agreed today that Cloud Service Providers try to offer diverse IT services, using large number of physical machines (PMs). It really is created serious energy performance issue for cloud computing systems. In this situation we also propose to use information of Technical and Information State Control System in order to improve monitoring process for IaaS Cloud


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Реутова Марія Андріївна Драматургія Юрія Косача: текст, контекст, інтертекст Марія Реутова Вінниця немає українська 2019 монографія 1
Вперше залучено до аналізу неопубліковані драматичні твори, маловідомі архівні матеріали, що значно розширюють можливості літературознавства з дослідження творчості Косача та дозволяють увести доробок письменника в дискурс української еміграційної драматургії. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів з окремими підрозділами, висновків, списку використаних джерел, додатку. Перший розділ присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічної основи дисертації. Виявлено, що складність контекстуального аналізу драматургії Ю. Косача зумовлена відсутністю у сучасному літературознавстві ґрунтовного теоретичного осмислення поняття «контекст», методології виокремлення його рівнів. Залучення літературного, біографічного, історичного, авторського контекстів дозволило виявити суб’єктивне сприйняття світу письменником, художню реалізацію біографічних колізій у творах, автоінтертекстуальність як характерну ознаку його ідіостилю


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Пуніна Ольга Василівна КІНОФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Пуніна, О.В. Донецьк немає українська 2012 монографія 1
Монографія є першим в українському літературознавстві комплексним дослідженням функціонування компонентів мови кіно в художньому творі. У праці виявлена природа реалізації кінозасобу як конструкції в тектоніці української художньої прози 20-30-х років ХХ століття. На основі впливу як типу інтегративного зв’язку словесного мистецтва з кінематографічним проаналізоване функціональне навантаження засобів мови кіно в епічному творі Ґео Шкурупія, Дмитра Бузька, Леоніда Скрипника, Юрія Яновського та інших.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Біркентале Вікторія Вікторівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Біркентале, В.В. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 1
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України. Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Парамонов Антон Іванович AGENT COMMUNICATION METHOD IN COOPERATIVE ENVIRONMENT BASED ON THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Нprotsenko Yaroslav, Paramonov Anton Одеса Інформаційні технології та автоматизація англійська 2020 монографія 3
The problem of communication between cooperating agents in multiagent environments is considered in this paper. An algorithm is proposed that is based in reinforcement learning and recurrent neural networks. Main idea behind the algorithm is to use an additional recurrent network that translates information from internal state of one agent to internal state of another agent. Experimental evaluation is performed on model environment. Experimental results have shown that proposed method is potentially useful but requires additional investigation


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Козловський Сергій Володимирович Competitiveness of the agrarian sector of Ukraine in the conditions of integration to the european market Lavrov, Ruslan Korniichuk, Oleksandr Draskovic, Mimo Petrunenko, Iaroslav Varshavska, Natalia Khadzhynov, Illya Kozlovskyi, Serhii Podgorica немає українська 2021 монографія 3
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Катаєва Анна Ігорівна Інформаційна технологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця немає українська 2019 монографія 1
В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Зубов Едуард Євгенович Метод ефективного поля в системах на основі оксидів перехідних металів: магнетизм, транспортні і спектральні властивості Зубов, Е.Є. Житлухіна, О.С. Вінниця немає українська 2018 монографія 3
Метою цієї монографії є аналіз багаточастинкового та складного характеру низки проблем, пов’язаних із метал-оксидними гетероструктурами, а також огляд останніх теоретичних результатів, отриманих авторами в цій галузі. Запропоновано концепцію самоузгодженого поля, яка базується на діаграмному методі залежної від часу теорії збурень, розглянуто такі аспекти застосування цієї теорії: фазовий перехід метал-ізолятора для напівзаповненої електронної смуги; вплив електрон-фононної взаємодії на спектр збуджень і затухання у вузькосмуговій електронній підсистемі; можливий механізм високотемпературної надпровідності в купратах і специфічні магнітні і резистивні властивості манганітів, зарядовий транспорт та ефект резистивних біполярних перемикань в оксидних гетероструктурах. Для наукових співробітників, які працюють в галузі фізики твердих тіл, аспірантів і магістрантів фізичних факультетів університетів та науково-дослідних інститутів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Баран Уляна Святославівна Комунікація у літературі для дітей та юнацтва Баран Уляна Львів немає українська 2017 монографія 5
В рукописі здійснений комплексний аналіз специфіки літературної комунікації у літературі для дітей та юнацтва в країнах німецькомовного європейського простору (Німеччина, Австрія, Швейцарія). Особлива увага приділена зміні комунікативної парадигми в 70-90-х рр. ХХ ст.. Домінантним аспектом дослідження стало обґрунтування поняття літератури для дітей та юнацтва на основі комунікативної теорії дієвості. Фундаментальними принципами здійснення комунікації в літературі для дітей та юнацтва визначено: ідейне збагачення наративу, бінарність, рівноправність та самодостатність комунікантів, візуалізацію образу дитини як ідеального реципієнта – літературне явище, яке випливає із його власної природи як безпосереднього центру причинно-наслідкового зв’язку всієї комунікативної інтеракції в тексті. Проведений у роботі аналіз творів репрезентативних німецькомовних письменників Е.Кестнера, О.Пройслера, У.Вьольфель, П.Гертлінґа, К.Нестлінгер, М.Енде, Ю.Шубіґера та ін. націлений на відкриття специфіки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Зубов Едуард Євгенович Effective field approach to transition-metal oxide systems: Magnetism, transport and spectral properties E.E. Zubov, E.S. Zhitlukhina Vinnytsia немає англійська 2019 монографія 3
Метою цієї монографії є аналіз багаточастинкового та складного характеру низки проблем, пов’язаних із метал-оксидними гетероструктурами, а також огляд останніх теоретичних результатів, отриманих авторами в цій галузі. Запропоновано концепцію самоузгодженого поля, яка базується на діаграмному методі залежної від часу теорії збурень, розглянуто такі аспекти застосування цієї теорії: фазовий перехід метал-ізолятора для напівзаповненої електронної смуги; вплив електрон-фононної взаємодії на спектр збуджень і затухання у вузькосмуговій електронній підсистемі; можливий механізм високотемпературної надпровідності в купратах і специфічні магнітні і резистивні властивості манганітів, зарядовий транспорт та ефект резистивних біполярних перемикань в оксидних гетероструктурах.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Шпортун Оксана Миколаївна Феноменологія, практика та корекція психологічного здоров’я особистості Штифурак, В.С. Шпортун, О.М. Вінниця немає українська 2019 монографія 1
У монографії розкрито та систематизовано основні засади психологічного здоров’я. Запропоновано методи та прийоми застосування сучасних досягнень зарубіжних та вітчизняних вчених у формуванні здорового способу життя як засобу самореалізації людини; шляхи становлення психологічно здорової, повноцінно функціонуючої особистості. Автори монографії розкривають критерії психологічного здоров’я, характеризують здорову особистість, пропонують широкий арсенал психопрофілактики, види та засоби психологічної допомоги з метою зміцнення та збереження здоров’я, що забезпечує досягнення оптимального функціонування особистості. У монографії змістовно та розширено подано результати сучасних наукових досліджень з питань психологічного здоров’я. Матеріали монографії можуть бути використаними студентами вищих навчальних закладів, учителями, вихователями, практичними психологами, соціальними педагогами, батьками та широким колом читачів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Проценко Євгенія Олександрівна Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни Проценко, Є.О. Вінниця немає українська 2020 монографія 1
Монографія присвячена аналізу та переосмисленню культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни. Запропоновано авторський підхід щодо дослідження культурних процесів регіону, що полягає в розгляді культурної політики в якості запровадження відповідного політичній владі сценарію в регіоні. Надано характеристику культурному простору Донбасу наприкінці 30-х рр. ХХ ст., в умовах «очікування війни», під час нацистської окупації та після відновлення радянського культурного простору.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Оверчук Вікторія Анатоліївна Prevention of the Development of Post-traumatic Stress Disorder in People who have experienced an Armed Conflict in the East of Ukraine Overchuk, Viktoriia Warsaw PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON HEALTH AND DISEASE Collective Monograph англійська 2019 монографія 1
Armed confrontation in the South-East of Ukraine, considerable impoverishment of the population, the lack of a comprehensive national policy in the interests of citizens – these and many other factors led to the development of the management experiences of the individual, that cause the intellectual, spiritual, emotional and physical tension man. Today, almost two million Ukrainians are forced to leave their homes, fundamentally change their life structure and search for new housing, thousands in recent years, died in a result of armed conflict, and hundreds of them officially recognized missing. Psychological assistance is necessary for all civil and military people who went through or were affected by the war. The large-scale traumatic experience is new and atypical of the modern and independent Ukraine


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Ніколюк Петро Карпович Автоматизований аналіз дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок в інформаційній системі «Мікст: Кредитна спілка» Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний доступ Ніколюк, П.К. Волинець, В.І Донецьк Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний досвід українська 2014 монографія 1
Описані програмні засоби що дозволяють суттєво прискорити ви конання фінансових нормативів у діяльності кредитних спілок


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Ковальска Леся Андріївна Документальні джерела радянського руху Опору (1941-1945) Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2020 монографія 7
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Гончарук Наталія Сергіївна Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу Гончарук, Н.С. Вінниця немає українська 2020 монографія 7
Монографія містить наукові дослідження авторів в галузі техніки, інформатики, безпеки, хімії та фармацевтики, медицини, біології та екології, географії, економіки. Можебути корисна для керівників та інших працівниківпідприємств і організацій, а також викладачів, здобувачів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Ковтун Оксана Володимирівна Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполучних комплексів в сучасній українській літературній мові Ковтун О. В. Вінниця немає українська 2014 монографія 8
Монографія є цілісним дослідженням усього корпусу аналітичних одиниць, уживаних для поєднання компонентів речення. Чітко визначено склад семантичних груп сполучних комплексів, указано на труднощі встановлення їхнього статусу в сучасній українській літературній мові та плутанину із вживанням коми всередині багатьох складених сполучників. Висновки, зроблені в дослідженні, сприяють впорядкуванню складу сполучних засобів, з’ясуванню їхньої функціонально-стильової маркованості, визначенню перспектив поповнення сполучникової системи української літературної мови новими одиницями


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Солоненко Юлія Валеріївна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Солоненко Ю. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 7
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Болгов Владислав Євгенович Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід Болгов та ін. Суми немає українська 2019 монографія 4 no file
У монографії проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні та її вплив на забезпечення національної економічної безпеки, досліджено закордонний досвід та українські реалії участі держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці. Проведено моделювання прискорення темпів інноваційного розвитку регіональної економіки України. Обґрунтовано, що роль держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці полягає в створенні умов для активної співпраці суб’єктів господарювання із закладами освіти, науки, суб’єктами ринку праці тощо. Розглянуто місце освіти і науки в стимулюванні інноваційного розвитку економіки та проведено дослідження стартап-культури в національному освітньому середовищі. Здійснено дослідження рівня ефективності реалізації курсу державної фінансової політики сталого розвитку


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Янчук Тетяна Василівна Фінансово-економічний механізм регіонального розвитку України в умовах адміністративно-територіальної реформи М.Ю. Мироненко, В.І. Матвійчук, О.М. Ковальова, Т.І. Пізняк, Т.В Янчук Kosice немає українська 2017 монографія 6
Вивчено деякі аспекти формування регіональних фінансових ресурсів. Досліджено проблеми та визначені напрями забезпечення соціальноекономічного розвитку регіонів в контексті ефективного управління фінансовими ресурсами


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Україна та Республіка Польща: еволюція від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції Мєлєкєсцев, К.І. Бут, О.М. Вінниця немає українська 2020 монографія 5
Монографія присвячена комплексному дослідженню процесів трансформації в українсько-польських відносинах у 1991–2015 рр. від білатерального співробітництва до унікальної частини мультилатеральних відносин у контексті інтеграції до ЄС і НАТО. На основі аналізу великого масиву джерел і літератури розкрито історичні передумови оформлення взаємин, перші контакти між польськими та українськими демократичними силами, роль Є. Ґедройця. Досліджено становлення та розвиток білатеральних відносин незалежних України та Республіки Польща, їх втілення у регіональній співпраці, подальшу трансформацію в євроатлантичному контексті, проблемні питання. Висвітлено тенденції співробітництва України та Польщі в умовах розширення НАТО; визначено проблеми втілення польського досвіду в Україні. Проаналізований у монографії досвід українсько-польських відносин вказує на тенденцію приєднання держав колишнього «Східного блоку» до глобалізаційних процесів. Вартий уваги поступовий відхід від традиційних двосторонніх


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Гончарук Наталія Сергіївна Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів Гончарук Н.С., Мокін Б.І., Мокіна Ю.А. Вінниця немає українська 2015 монографія 12
Запропоновано для дослідження процесів функціонування закладів вищої освіти використовувати системний підхід як ідеологію і системний аналіз як метод та визначено усі складові цих процесів на перших двох етапах застосування методу, в результаті чого заклад вищої освіти виділено з навколишнього середовища як об’єкт дослідження і сформовано усі точки, в яких цей об’єкт дослідження здійснює контакти з навколишнім середовищем, та конкретизовані як усі 15 впливів навколишнього середовища на об’єкт дослідження так і усі 12 впливів об’єкта дослідження на навколишнє середовище


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Гончарук Наталія Сергіївна Моделювання впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Євросоюзу Гончарук Н.С., Наумова М.А. Одеса Научные исследования в условиях глобализации современного мира українська 2020 монографія 15
В роботі представлені результати дослідження впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Європейського Союзу, а саме на зайнятість та ВВП країн. Для дослідження було обрано 27 країн Євросоюзу та основні показники діджиталізації, ринку праці та ВВП. Методом початкового дослідження було обрано метод багатовимірного статистичного аналізу ― кластерний аналіз, який полягає в розбитті сукупності об’єктів на однорідні групи, або кластери, які не перетинаються


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Гевлич Лариса Леонідівна Використання дистанційних технологій при підготовці обліковців Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Харків Екстрене дистанційне навчання в Україні українська 2020 монографія 24
На момент переміщення у Вінницю у 2014 р. кафедра обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса використовувала курси у навчальному середовищі Moodle для актуалізації лекційного та довідкового матеріалу, з 2014 р. широко користувалася ІТ-сервісами Microsoft Office-365, зокрема Outlook, Office Online, OneDrive for Business, SharePoint. З червня 2015 р. в університеті діє Положення про дистанційне навчання, відновлено навчання за курсом «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу», у 2016 р. у рамках проєкту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» створено програмно-апаратний комплекс для дистанційного навчання, у 2016 р. у рамках Програми європейського партнерства «Матра» викладачами кафедри розроблений онлайн-курс «Обліково-аналітичне забезпечення малого бізнесу». В період карантинних обмежень широке використання отримав ІТ-сервіс Microsoft Teams.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Грабович Марія Вікторівна Природа авторської сенсорики як іманентної властивості художнього тексту Грабович М. В. та ін. Рига немає українська 2020 монографія 8
У статті розглядаються актуальні питання, пов'язані з вираженням семантики сприняття в англійській мові. Виділено провідні погляди лінгвістів на теорію галузевої організації мови. Лексико-семантична група дієслів сприйняття аналізується з метою встановлення функціональних можливостей цих одиниць в ономасіологічному, когнітивному та семасіологічному аспектах. Розглянуто структуру групи сприйняття дієслів. Визначено закономірності функціонування чуттєвих дієслів у художньому тексті. Підкреслюється, що сенсорні дієслова за частотою вживання діляться на центральні і периферійні.