Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ротштейн Олександр Петрович Надежность и интеллектуальные вычисления Александр Ротштейн Винница немає російська 2018 монография 30
У цій книзі зібрані деякі статті А.П. Ротштейна по імовірнісним моделям надійності людино-машинних систем і інтелектуальним обчислень на основі нечіткої логіки, нейронних мереж, генетичних алгоритмів і теорії хаосу. Більшість з статей опубліковано в центральних російськомовних журналах, які перекладені на англійську мову. Збірник буде цікавий фахівцям з надійності систем і інтелектуальним технологіям моделювання, прогнозування, діагностики та прийняття рішень


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Манакін Володимир Миколайович Сопоставительная лексикология Манакин В. М. Киев немає російська 2004 монография 24
У книзі висвітлюються основні питання порівняльної лексикології як лінгвістичної області. На великому матеріалі головним чином слов'янських та інших європейських мов показано національно-специфічне своєрідність лексики в єдності відмінностей мовних картин світу, які автором розглядаються крізь призму заломлення загального семантичного простору на планетарному (ноосферіческом) рівні


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Манакін Володимир Миколайович Межкультурная коммуникация: вербальный и невербальный коды Манакин В. М. немає немає російська 2015 монография 24 no file
Книга знайомить з основними поняттями міжкультурної комунікації як провідною гуманітарною областю. Основну увагу приділено міжкультурним відмінностям в сферах вербального і невербального спілкування. Російська і англійська лінгвокультури представлені в якості базових для зіставлення. Крім того, залучені ілюстрації з багатьох інших мов і культур, що дозволяє побачити захоплюючий спектр різних національних мовних картин світу і невербальних кодів комунікації


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Бабаков Роман Маркович Операционное преобразование кодов состояний в микропрограммном автомате Бабаков Р.М. Винница немає російська 2019 монография 29
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Карпова Тетяна Сергіївна Механизм взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы Карпова Т. С. Винница немає російська 2016 монография 34 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Щербакова Наталія Володимирівна Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ Щербакова Н.В. Донецк немає російська 2007 монография 44
В монографии исследуются отношения, складывающиеся в ходе проведения слияния и присоединения хозяйственных обществ. Дается общая характеристика таких форм реорганизации, как слияния и присоединение хозяйственных обществ, их правовых способов регулирования, а также исследуется генезис правового регулирования слияния и присоединения хозяйственных обществ. Раскрывается определение и правовая природа договоров о слиянии (присоединении) хозяйственных обществ, анализируется их заключение и исполнение. Исследуется защита частных и публичных интересов участников (акционеров), кредиторов, государства при слиянии и присоединении хозяйственных обществ.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Швед Олена Миколаївна Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность Швед, Е.Н. Беспалько Ю.Н. Синельникова, М.А. Донецк немає російська 2013 монография 41
Систематизовано дані щодо впливу природи нуклеофільного реагенту, каталізатора, структурно-температурних факторів на перебіг реакції розкриття оксиранового циклу. Особливу увагу приділено кислотноосновним взаємодіям в реакційній системі, а також можливості взаємодії між оксираном та основою. Для науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які працюють у галузі дослідження механізмів та реакційної здатності епоксидних сполук, а також студентів, які поглиблено цікавляться здобутками сучасної фізикоорганічної хімії.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Кравченко Елла Олександрівна Имя как элемент текста и поэтонимосферы: поэтика связей и отношений Кравченко Э. А. Винница немає російська 2015 монография 50
Монографiя присвячена дослiдженню сукупного ефекту, зумовленого взаємодiєю поетонiм ↔ текст. Увагу зосереджено на вивченнi зв’язкiв i вiдношень у поетонiмо-сферi та у складi художньоï цiлiсностi. Для наукових працiвникiв, спецiалiстiв-фiлологiв, аспiрантiв та студентiв фiло-логiчних факультетiв, а також для читачiв, що цiкавляться “життям” iменi в лiтератур-ному творi та найширшому культурному просторi