Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3759

2 - тези

1238

3 - монографія

255

4 - навч. посіб.

181

5 - метод. рек.

158

6 - навч.-метод. посіб.

73

7 - метод. вказівки

41

8 - практикум

14

9 - рецензія

13

10 - підручник

12

11 - кол. монографія

10

12 - словник

9

13 - альманах

8

14 - дисертація

8

15 - збірник

8

16 - метод. посіб.

7

17 - учеб. пособие

7

18 - монография

6

19 - конспект лекцій

6

20 - автореферат

5

21 - курс лекцій

5

22 - метод. пособие

5

23 - патент

4

24 - автореферат дис.

4

25 - зб. наук. пр.

3

26 - нарис

3

27 - анотація

2

28 - лаборат. практикум

2

29 - учеб.-метод. пособие

2

30 - аналіт. звіт

2

31 - посібник

2

32 - покажчик

2

33 - довідник

2

34 - доповідь

2

35 - звіт

1

36 - зб. лекцій

1

37 - метод. поради

1

38 - статті, рецензії, есеї

1

39 - збірка

1

40 - наук.-практ. посіб.

1

41 - дослідження

1

42 - енциклопедія

1

43 - програма

1

44 - курс лекций

1

45 - атлас

1

46 - тестові завдання

1

47 - наук.-практ. комент.

1

48 - тези доповідей

1

49 - наук. доп.

1

50 - тести

1

51 - словник-довідник

1

52 - плани практ. занять

1

53 - нариси

1

54 - рекомендації

1

55 - навч.-метод. посіб

1

56 - метод. матеріали

1

57 - практ. посіб.

1

58 - монографія (розділ)

1

59 - роб. зошит

1

60 - тлумачення

1

61 - навч. комплекс

1

62 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

63 - книга-альбом

1

64 - theses

1

65 - посібник для читання англ. мовою

1

66 - навч.-метод. матеріали

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Манакін Володимир Миколайович Сопоставительная лексикология Манакин В. М. Киев немає російська 2004 монография 274 no file
У книзі висвітлюються основні питання порівняльної лексикології як лінгвістичної області. На великому матеріалі головним чином слов'янських та інших європейських мов показано національно-специфічне своєрідність лексики в єдності відмінностей мовних картин світу, які автором розглядаються крізь призму заломлення загального семантичного простору на планетарному (ноосферіческом) рівні


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Манакін Володимир Миколайович Межкультурная коммуникация: вербальный и невербальный коды Манакин В. М. немає немає російська 2015 монография 212
Книга знайомить з основними поняттями міжкультурної комунікації як провідною гуманітарною областю. Основну увагу приділено міжкультурним відмінностям в сферах вербального і невербального спілкування. Російська і англійська лінгвокультури представлені в якості базових для зіставлення. Крім того, залучені ілюстрації з багатьох інших мов і культур, що дозволяє побачити захоплюючий спектр різних національних мовних картин світу і невербальних кодів комунікації


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Карпова Тетяна Сергіївна Механизм взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы Карпова Т. С. Винница немає російська 2016 монография 245 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Щербакова Наталія Володимирівна Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ Щербакова Н.В. Донецк немає російська 2007 монография 269
В монографии исследуются отношения, складывающиеся в ходе проведения слияния и присоединения хозяйственных обществ. Дается общая характеристика таких форм реорганизации, как слияния и присоединение хозяйственных обществ, их правовых способов регулирования, а также исследуется генезис правового регулирования слияния и присоединения хозяйственных обществ. Раскрывается определение и правовая природа договоров о слиянии (присоединении) хозяйственных обществ, анализируется их заключение и исполнение. Исследуется защита частных и публичных интересов участников (акционеров), кредиторов, государства при слиянии и присоединении хозяйственных обществ.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Швед Олена Миколаївна Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность Швед, Е.Н. Беспалько Ю.Н. Синельникова, М.А. Донецк немає російська 2013 монография 291
Систематизовано дані щодо впливу природи нуклеофільного реагенту, каталізатора, структурно-температурних факторів на перебіг реакції розкриття оксиранового циклу. Особливу увагу приділено кислотноосновним взаємодіям в реакційній системі, а також можливості взаємодії між оксираном та основою. Для науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які працюють у галузі дослідження механізмів та реакційної здатності епоксидних сполук, а також студентів, які поглиблено цікавляться здобутками сучасної фізикоорганічної хімії.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Кравченко Елла Олександрівна Имя как элемент текста и поэтонимосферы: поэтика связей и отношений Кравченко Э. А. Винница немає російська 2015 монография 346
Монографiя присвячена дослiдженню сукупного ефекту, зумовленого взаємодiєю поетонiм ↔ текст. Увагу зосереджено на вивченнi зв’язкiв i вiдношень у поетонiмо-сферi та у складi художньоï цiлiсностi. Для наукових працiвникiв, спецiалiстiв-фiлологiв, аспiрантiв та студентiв фiло-логiчних факультетiв, а також для читачiв, що цiкавляться “життям” iменi в лiтератур-ному творi та найширшому культурному просторi