Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 26
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 19
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Римар Павло Володимирович Системи та методи прийняття рішень С.М. Мічківський, О.В. Прігунов, П.В. Римар Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 29
Методичні вказівки містять основні положення теорії прийняття рішень, вимоги, що висуваються до результатів виконання індивідуальних завдань, інструкції з визначення варіанта індивідуального завдання, варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів. Для студентів галузей знань 11 «Математика та статистика» та 12 «Інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Пицюга Володимир Григорович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики Русаков, В.Ф. Пицюга, В.Г. Пишкін, Р.О. Демченко, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 22
До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації проведення навчальної практики Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 26
У методичних вказівках розкрито мету, визначено основні завдання, з’ясова-но зміст та порядок проходження навчальної практики, наведено вимоги до звіту та організацію його захисту, визначено обов’язки студента та керівників практи-ки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для студентів всіх форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-течна та архівна справа» освітньої програми 6.020105 «Документознавство та ін-формаційна діяльність»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 26
Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» частина 1 для студентів освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність Ковальська, Л.А. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 26
У методичних вказівках розкрито специфіку, основні напрями, мету, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок організації навчального процесу навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», наведено короткий виклад теоретичного матеріалу, визначено тематику практичних занять та запропоновано завдання для самоперевірки і самостійної роботи, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти денної / заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Зубенко Оксана Вячеславівна Методичні вказівки для підготовки виступу студента на конференції та підготовки презентації Зубенко О.В., Степанова І.С. Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 18
Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-5 курсів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Молодший спеціаліст», «Магістр» очної та заочної форми навчання за усіма напрямами підготовки. У виданні розглянуто два види спец. заходів – конференція та презентація, а також представлено ряд методичних рекомендацій та порад правильної підготовки та організації виступу студента, наданий перелік базових мовних висловів та кліше англійською мовою, завдання для самоконтролю


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Зубенко Оксана Вячеславівна Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Зубенко О.В., Степанова І.С. Вінниця немає українська 2016 метод. вказівки 16
Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» факультету ІТКІ. Видання містить контрольні роботи, що складаються із вправ та текстів, зразки виконання, перелік запитань із варіантами відповідей до усної співбесіди, а також граматичний довідник у схемах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Русаков Володимир Федорович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики Русаков, В.Ф. Пицюга, В.Г. Пишкін, Р.О. Демченко, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 24
До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Довбня Катерина Миколаївна Системний аналіз Т.В. Січко, К.М. Довбня, В.А. Врублевський Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 32
У методичних вказівках зазначено мету, завдання навчальної дисципліни, подано короткі теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи, завдання та контрольні питання. Для студентів ступеня освіти «Бакалавр» спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Ковтун Оксана Володимирівна Уільям сомерсет моем. Розмальована вуаль: Методичні вказівки для домашнього читання (книга для викладача) О.В. Ковтун, О.Д. Краєвська Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 30
Методичні вказівки пропонують комплекс вправ і завдань для роботи з відомим романом У.С. Моема «Розмальована вуаль». Посібник містить перекладацькі вправи, завдання для обговорення проблематики та персонажів роману, питання для контролю розуміння змісту прочитаного, вправи з опрацювання нової лексики та закріплення вивченого. Посібник призначений для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Ковтун Оксана Володимирівна Уільям сомерсет моем. Розмальована вуаль: Методичні вказівки для домашнього читання (книга для студента) О.В. Ковтун, О.Д. Краєвська Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 28
Методичні вказівки пропонують комплекс вправ і завдань для роботи з відомим романом У.С. Моема «Розмальована вуаль». Посібник містить перекладацькі вправи, завдання для обговорення проблематики та персонажів роману, питання для контролю розуміння змісту прочитаного, вправи з опрацювання нової лексики та закріплення вивченого. Посібник призначений для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Ковтун Оксана Володимирівна Тести з української літератури ХХ століття для слухачів ЦДП. Частина І О. В. Ковтун, Л. І. Олійник, Азарова Л.Є. Вінниця немає українська 2015 метод. вказівки 34
Методичні вказівки укладено згідно з чинними програмами з української літератури, затвердженими Міністерством освіти і науки України для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, і програми ЗНО. Збірник містить тестові завдання різного рівня складності з української літератури, які охоплюють період ХХ століття. Мета вказівок – допомогти абітурієнтам, слухачам заочної фізико-математичної школи та підготовчого відділення ЦДП ВНТУ на етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та перевірки набутих знань та умінь


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Ковтун Оксана Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням. Завдання для самостійної роботи студентів Л. Є. Азарова, О. В. Ковтун Вінниця немає українська 2015 метод. вказівки 35
Методичні вказівки укладено згідно з чинною програмою з української мови за професійним спрямуванням, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Збірник містить завдання різного рівня складності. Мета вказівок – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань із граматики української мови


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Березовський Ігор Васильович Зоологія І.В. Березовський Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 41 no file
В методичних вказівках розглядаються основні аспекти дослідження біології безхребетних тварин, теоретичні знання про характерні риси будови і життєдіяльності тваринних організмів, їх різноманітність, походження і значення в біоценозах і господарській діяльності людини


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Березовський Ігор Васильович Їхтіологія І.В. Березовський Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 35 no file
В методичних вказівках розглядаються основні іхтіологічні методи дослідження, особливості зовнішньої і внутрішньої будови риб у зв’язку з умовами існування, ембріологічний розвиток риб, їх систематика та умови утримання риб в акваріумах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Іщук Наталія Юріївна Методичні рекомендації щодо виконання виробничої (перекладацької) практики для студентів спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес» Н.Ю. Іщук, Т.В. Орєхова, М.Л. Варламова Вінниця немає українська 2016 метод. вказівки 37
Методичні рекомендації щодо виконання виробничої практики (перекладацької) для студентів спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні вказівки для виконання семінарсько-практичних занять із педагогіки Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 50
Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми з дисципліни. Навчальне видання призначене для студентів вищих закладів освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 032 «Історія та археологія». Методичні вказівки створено з метою покращення умов аудиторної та самостійної роботи студентів. Вони містять плани занять із зазначенням теми, обсягу аудиторних годин та переліку питань, що підлягають розгляду. Практичний блок містить різнорівневі завдання – обов’язкові та творчі. Для поглибленого вивчення теми вказується список літератури, тексти ситуацій для аналізу й умови завдань, які розглядаються на занятті. У додатках вміщено приклади розв’язання завдань для самостійної роботи


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні вказівки для виконання семінарсько-практичних занять із соціології та психологі Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 50
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Козловська Дар"я Валеріївна Наказовість у публіцистичному дискурсі Козловська, Д.В. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 40
Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Спецкурс "Наказовість у публіцистичному дискурсі"». Містять указівки до планування лекційних і практичних занять із курсу, індивідуально-дослідні завдання, перелік статей для конспектування. Видання адресовано студентам освітньої програми «Українська мова та література», а також усім, хто цікавиться категорією імператива в сучасній лінгвоукраїністиці


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Залужна Ольга Олексіївна Методичні вказівки з Домашнього читання за книгою А. Левіна «Поцілунок перед смертю» Залужна О.О Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 83
Даний посібник призначений для студентів спеціальності 035.04 «Германські мови та літератури» факультету іноземних мов денної та очно-заочної форм навчання. Він містить методичні рекомендації щодо роботи над романом сучасного американського письменника Айрі Левіна «Поцілунок перед смертю». Посібник складається із розробок глав роману, які включають завдання та вправи на переклад, перефразування, теми для обговорення, розгляд фразеології, що сприяють розширенню лексичного запасу у студентів на базі аутентичного мовного матеріалу художнього твору.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Леонова Наталя Геннадіївна Екологічна аналітична хімія Н. Г. Леонова, К. В. Єрошина, М. В. Яни Вінниця немає українська 2016 метод. вказівки 40 no file
Методичні вказівки включають основний стислий теоретичний матеріал за окремими темами, назви лабораторних робіт, порядок виконання робіт, контрольні питання для закріплення матеріалу з теми, список рекомендованої літератури