Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Крикун Іван Григорович The arcsine laws in the modelling of the natural processes depending on random factors Krykun I.H. Boston Physical and mathematical justification of scientific achievements англійська 2020 кол. монографія 76 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Рудченко Аліна Сергіївна Інфографіка та динамічна візуалізація як тренд сучасних медіа Рудченко, А.С. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 кол. монографія 129
У колективній монографії розглянуто реалізацію механізмів створення кросмедіа, функціонування й управління ними; окреслено терміносистему та основні завдання, висвітлено результати наукових досліджень щодо діяльності цифрових медіа, показано практичний досвід розроблення й організації їх роботи; охарактеризовано явище конвергентності, а також трансформаційні процеси сучасної медіаіндустрії. Монографія розкриває форми взаємодії та взаємозалежність контенту, технологій та композиційно-графічної моделі в кросмедіа. Особливу увагу приділено питанням аналітики, її інтерпретації, а також промоції як одному з вагомих складників розвитку сучасних медіа


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. та ін. Донецьк Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України українська 2013 кол. монографія 106
Колективна монографія присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем забезпечення розвитку економіки України господарсько-правовими засобами


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Прямухіна Наталія Валентинівна Clustering as a way out of the crisis of agricultural enterprises Прямухіна Н.В., Костюченко Д.Л. Poznań CLUSTER POLICY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY: INTEGRATION AND INFRASTRUCTURE ASPECTS українська 2020 кол. монографія 137
У статті наведено сутність понять «кластер» та «кластеризація», сформовано їх риси та ефекти. Досліджено світовий та вітчизняний досвід кластеризації підприємств на прикладах таких країн як США, Японія, Фінляндія. Проведено аналіз субіндексу рівня кластерного розвитку за Індексом Глобальної конкурентоспроможності та встановлено, що, порівняно із 2012 роком Україна погіршила свої позиції. Розглянуто найбільші кластерні утворення України та встановлено, що вони найкраще розвиваються у Волинській, ІваноФранківській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській областях


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Прямухіна Наталія Валентинівна Інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки Прямухіна Н.В. та ін. Черкаси Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні українська 2017 кол. монографія 150
Монографія підготовлена в межах виконання науково-дослідної роботи «Інноваційні підходи до державного регулювання фінансової безпеки України» ( номер держреєстрації 0117U000578). У монографії розкривається проблематика забезпечення фінансової безпеки України, конкретизуються теоретичні основи та проблемні питання цього процесу на макро та мікрорівнях. Пропонується інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки. Уточнено можливості використання державного регулювання економічної безпеки фінансових установ як інструменту забезпечення фінансової безпеки України


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Прямухіна Наталія Валентинівна Міждисциплінарні теорії у інтерпретації процесів трансформаційної економічної системи та прогнозуванні її розвитку Прямухіна Н.В. та ін. Київ Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності українська 2017 кол. монографія 140
Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень економічних систем, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання наявних можливостей за наявності викликів сучасності. Детальньно розглянуто теоретико методологічні підходи до визначення сутності та наукових підходів до оцінки трансформацій економічних систем, проаналізовано адаптаційні механізми соціально-економічних перетворень, досліджено генезис теоретико-методологічних засад традиційної економічної транзитології, визначено основні чинники, механізми, ветокри соціально-економічіних трансформацій, вказано шляхи формування та організації механізми регіонального економічного розвитку,окреслено імператив розвитку фінансової системи в умовах глобальної трансформації невизначеності, обгрунтовано інституційні трансформації банківської системи України, на основі практичного досвіду обгрунтовано проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах інтеграціїниї перетворень


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Прямухіна Наталія Валентинівна Використання технології форсайту для оцінки перспектив розвитку економічного простору регіону Прямухіна Н.В. та ін. Черкаси Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь українська 2016 кол. монографія 141
У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї сталого розвитку суспільства, наукові підходи до вирішення проблем сталого розвитку на локальному, регіональному та глобальному рівнях, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку. Монографію підготовлено за підтримки спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Домрачева Ірина Романівна ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЛАСНЕ СУКУПНИХ ІМЕННИКІВ ЯК СКЛАДНИКІВ МІЖРІВНЕВОЇ КАТЕГОРІЇ СУКУПНОСТІ Домрачева, І.Р. Вінниця ТЕОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАДИГМ українська 2019 кол. монографія 170
У запропонованому розділі подано аналіз перспективної на сьогодні проблеми ідентифікації та реалізації іменників із сукупним значенням. Визначено статус категорії сукупності в українській мові як ФСК, що уможливлює потрактування її як універсальної, комплексної категорії, репрезентованої на лексичному, словотвірному, морфологічному та синтаксичному рівнях функційно-семантичного поля сукупності.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Кравченко Елла Олександрівна Онімна рима як особливий звуковий повтор Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 175 no file
Розглянуто проблему онімної рими як одного з різновидів звукового повтору. Доведено, що у віршованому мовленні повтор звукосполук виступає текстотвірним засобом, який концентрує навколо себе всі інші компоненти. Поетична образність виникає із зосередження наближених за звучанням – значенням лексем, у тому числі завдяки звуковій потужності онімних пар. Проаналізовано взаємодію поетонімів, улаштовану анафоричною позицією, алітераціями й асонансами, контактним розміщенням суголосних слів тощо


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Кіпень Володимир Порфирович ПОЛІТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ / Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні В. П. Кіпень у співавторстві Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 232 no file
Фіксується проектний вакуум щодо майбутнього українського народу і держави. Обгрунтовується необхідність реагування і виведення проблеми в суспільний дискурс. Прояснюються теоретичні напрацювання щодо роботи з майбутнім та місце в цьому політичного проектування. Розглянуті домінантні політичні проекти розвитку країни в політичному полі за останнє десятиліття та їх трансформація від Революції гідності 2013 року і виборчих циклів. Окреслені проекції (тою чи іншою мірою артикульовані в суспільстві) політичного майбутнього України політичних акторів після президентських виборів 2019 року.