Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384269

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Козлов Вадим Петрович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія фінансів і кредиту, фінансова і кредитна політика підприємства, проблеми трансформації фінансово-кредитної системи України
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра фінансів і банківської справи
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5454-4797
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=fLUAiX0AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: v.kozlov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=300#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Козлов Вадим Петрович Проблеми розвитку банків як інститутів кредитування в Україні Козлов В. П., Руденко Р. В. немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2016 стаття 96
Досліджено тенденції розвитку банків як інститутів кредитування в Україні, проаналізовано процеси скорочення кількості банків в Україні, скорочення обсягів кредитування, зростання простроченої заборгованості. Виявлено вплив скорочення обсягів кредитування на ВВП. Зазначена необхідність вирішення проблем функціонування інститутів кредитування, які пов’язані з тіньовою економікою, змінами в системі кредитування, конкуренцією і бюрократією

2 Козлов Вадим Петрович Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні Козлов В. П., Руденко Р. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 95
Ефективне функціонування ринкової економіки передбачає активну і різноформатну взаємодію промислових підприємств і банків. Механізм взаємодії підприємств і банків функціонує в динаміці, постійно змінюючись і вдосконалюючись відповідно до потреб конкретного етапу розвитку економічної системи. У процесі формування сучасної банківської системи України пропонується виділяти десять етапів, для яких характерні певні форми взаємодії промислових підприємств і банків. У статті показана взаємозалежність розвитку форм і методів взаємодії промислових підприємств і банків в Україні від конкретного етапу становлення банківської системи країни. Зроблено висновки і сформульовано пропозиції щодо вдосконалення системи взаємодії промислових підприємств і банків в Україні

3 Козлов Вадим Петрович Особливості розвитку державно-приватного партнерства в Україні Козлов В. П. немає Ефективна економіка українська 2018 стаття 106
Стаття присвячена дослідженню такого механізму економічного зростання, як державноприватне партнерство. Цей механізм, який представляє собою симбіоз ринкових та неринкових джерел, може грати більш значну роль у фінансуванні інвестиційної діяльності, залученні додаткових коштів у бюджетний сектор. Він дасть можливість вирішити завдання підвищення життєвого рівня населення на основі підвищення темпів зростання економіки. В статті проведено аналіз статистичних показників щодо стану укладання угод державно-приватного партнерства в Україні; виявлено, що переважною формою державно-приватного партнерства є концесія; виявлено основні причини, які стримують розвиток державно-приватного партнерства в Україні та сформульовано пропозиції, які дозволять розширити використання механізму державно-приватного партнерства у процесі удосконалення взаємовідносин між державою та приватним капіталом

4 Козлов Вадим Петрович Концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти на регіональному рівні Козлов В.П., Бєлєга О. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 94
Одним з дієвих механізмів розвитку у сфері освіти є державно-приватне партнерство, так як в умовах обмеженості бюджетних коштів якісне фінансування освіти можливо лише шляхом інтеграції державних і приватних фінансових ресурсів. В Україні проекти ДПП реалізуються в таких сферах, як збір, очищення та розподіл води; виробництво, транспортування та постачання тепла; оброблення відходів; будівництво та/або експлуатація автострад, залізниць, тощо. У сфері освіти такі проекти практично не реалізуються. В розвинутих країнах за кількістю реалізованих проектів сфера освіти займає друге місце після транспорту. ДПП сприяє раціональному використанню бюджетних коштів, підвищенню якості освітніх послуг. В ході дослідження розроблено концепцію, метою якої є формування механізму ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування, приватним сектором на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів у сфері освіти

5 Козлов Вадим Петрович Особливості розвитку банківських інновацій в Україні Козлов В. П. немає Інтернаука українська 2019 стаття 96
Стаття присвячена проблемі забезпечення розвитку банківських інновацій в Україні, так як у випадку відставання від банків розвинених країн вітчизняна банківська система зіткнеться із серйозними труднощами при формуванні ресурсів, обслуговуванні клієнтів та при проведенні операцій кредитування. Результатом банківських інновацій є новібанківські послуги (продукти), які більш якісні і мають більш привабливі споживчі властивості. Розвиток банківських інновацій пов’язаний також з тим, що у банків з’являються конкуренти (технологічні компанії, соціальні мережі, онлайн-роздріб, ритейл), які розвивають власні фінансові сервіси. Інновації в банківській сфері пов’язані з фінансовою технологією FinTech, яка дозволяє оптимізувати фінансові послуги та банківську справу, а також дозволяє споживачам отримувати послуги за альтернативними варіантами

6 Козлов Вадим Петрович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Козлов, В.П. та ін. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 89
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

7 Козлов Вадим Петрович НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 86
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної робот

8 Козлов Вадим Петрович Особливості взаємодії підприємств та фінансового сектору економіки в умовах цифрової трансформації Козлов В. П. та ін. Полтава ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ українська 2021 монографія 30
У колективній монографії представлено дослідження особливостей розвитку підприємництва; аналізу ресурсного забезпечення діяльності підприємств України; теоретичних та практичних аспектів складових управління економічною діяльністю підприємств; аналізу маркетингової діяльності підприємств; обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств; особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

9 Козлов Вадим Петрович Розвиток фінансових відносин підприємства в умовах цифрової трансформації економіки Козлов В. П. та ін. Полтава ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ українська 2021 монографія 28
У колективній монографії представлено дослідження особливостей розвитку підприємництва; аналізу ресурсного забезпечення діяльності підприємств України; теоретичних та практичних аспектів складових управління економічною діяльністю підприємств; аналізу маркетингової діяльності підприємств; обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств; особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств

10 Козлов Вадим Петрович Розвиток банківської сфери в Україні як цифрової екосистеми Козлов, В. П. Лещенко, І. М. немає Інтернаука українська 2020 стаття 26
Метою статті є дослідження згідно з прагненням наближення ефективного досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), яку підтримують група експертів ООН, відвідавши Україну з метою підтримки контекстуалізації та адаптації ЦСР до потреб та пріоритетів України за допомогою підходу на основі актуалізації, підтримки політики та прискорення досягнення (MAPS-підхід: MMainstreaming (актуалізація), A-Acceleration (прискорення), PS-Policy Support (підтримка політики)), установи Організації Об'єднаних Націй в Україні, а саме ФАО, МОМ, ПРООН, Фонд Народонаселення ООН, ЮНІСЕФ і ООН-Жінки спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.