Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679499

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Сивицька Інга Геннадіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: державні закупівлі, навчання дорослих, організаційна поведінка, управління змінами
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра маркетингу та бізнес-аналітики
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6528-8397
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JmV0T1AAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: sivitska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=181#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Сивицька Інга Геннадіївна Моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту Д.В Біленко, І.Г Сивицька, Д.Г Теленкова немає Проблеми системного підходу в економіці українська 2018 стаття 195
Розглянуто наявні методи оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи, визначено їх недоліки та переваги. На основі аналізу недоліків наявних методів сформульовано вимоги до моделі оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Запропоновано методику моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту, що полягає у виокремленні та аналізі великої кількості неструктурованої інформації з використанням статистичних та математичних методів для отримання нових, структурованих даних щодо кредитоспроможності клієнтів банку

2 Сивицька Інга Геннадіївна Формалізація процедур в системі публічних закупівель ProZorro Кравченко В.М., Сивицька І.Г., Теленкова Д.Г. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 187
Стаття присвячена питанням вдосконалення процедур публічних закупівель на підставі застосування системного аналізу та процесного підходу. В якості інструмента формалізації обрано метод графічного моделювання. Проведено декомпозицію та формалізацію процесу участі у відкритих торгах (в нотації «Процедура»); охарактеризовано особливості етапу розгляду тендерних пропозицій учасників згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»; розроблено графічну модель процесу кваліфікації учасників відкритих торгів в нотації BPMN.

3 Сивицька Інга Геннадіївна Інтернаціоналізація освітньої програми «Бізнес-аналітика» Донецького національного університету імені Василя Стуса Д.В Біленко, І.Г Сивицька немає Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції українська 2019 тези 193
На прикладі модернізації освітньої програми «Бізнес-аналітика» в роботі розглядаються можливості інтернаціоналізації вищої освіти як інструмента приведення освітніх послуг до світових вимог як міжнародного ринку праці, так і європейських стандартів вищої освіти

4 Сивицька Інга Геннадіївна Регламентація процедур як інструмент зниження корупційних ризиків в системі публічних закупівель І.Г. Сивицька, ВМ. Кравченко немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 190
Обґрунтовано використання формалізації процедур за допомогою інструментів графічного моделювання з метою єдиного сприйняття і однозначного розуміння процедур системи публічних закупівель з точок зору різних його учасників. Наведено приклад алгоритмізації дій замовників та учасників, що підвищує прозорість, передбачуваність та керованість відповідних процесів

5 Сивицька Інга Геннадіївна Мотиваційна стратегія як провідна детермінанта оптимізації управління персоналом І.Г. Сивицька, А.В.Синиченко немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 187
У статті обумовлено значимість мотивації персоналу як головного важеля управління персоналом; проведено аналіз різних підходів сучасних наукових шкіл до стратегічного управління мотивацією персоналу; уточнено поняття мотиваційної стратегії як довгострокової програми дій по реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу підприємства; розроблено структурно-логічну схему стратегічного управління мотивацією персоналу

6 Сивицька Інга Геннадіївна Формування системи персоніфікованого навчання в управлінні розвитком клієнтоорієнтованості персоналу І.Г. Сивицька, А.В.Синиченко немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 184
Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи підвищення кваліфікації персоналу в області клієнтоорієнтованості, яка є невід’ємною частиною розвитку самих підприємств та підвищення якості послуг, які вони надають. Основу системи складають освітні процеси, спрямовані на підготовку працівника до професійної діяльності через оволодіння знаннями, навичками та вміннями, необхідними для виконання роботи, яка передбачається конкретною посадою й робочим місцем. Обґрунтовано необхідність та охарактеризовано особливості персоніфікованого підходу до розробки програм навчання персоналу

7 Сивицька Інга Геннадіївна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ» Сивицька І.Г. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 199
Методичні рекомендації містять 9 лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в юридичній практиці». Подано основний навчальний матеріал, наведено порядок виконання лабораторних робіт, запропоновано контрольні питання для самоперевірки. Виконання лабораторних робіт дозволяє розширити і закріпити лекційний матеріал, одержати основні навички роботи з MS Word та MS Excel. Рекомендовано для студентів спеціальності 081 «Право» всіх форм навчання

8 Сивицька Інга Геннадіївна Мотивація як провідна рушійна сила активізаціїї діяльності персоналу підприємства Сивицька І.Г., А.В. Синиченко немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 97
У статті проведено теоретичний аналіз трактування поняття мотивації, обґрунтована її дихотомічна природа. Розглянуто дефініції «мотив» і «мотиватор». Систематизовано й уточнено внутрішню структуру мотиву, в якій виділено чотири основних складових елемента: усвідомлення причини емоційної незадоволеності, усвідомлення об'єкта / предмета задоволення потреби, усвідомлення способу задоволення потреби, реалізація енергетичного компонента. Доведено, що серед неусвідомлених мотивів першочергове значення має установка, яка розглядається як цілісна готовність людини до сприйняття майбутніх подій і здійснення їх в певному напрямку.