Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384271

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кравченко Елла Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: ономастика, поетонімологія, поетика кіно, лінгвістика тексту, герменевтика, методика викладання російської мови як іноземної
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6821-3940
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?as_ylo=2016&q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: kravchenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=171#search

Праці

Знайдено документів: 27
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кравченко Елла Олександрівна Поетика зв'язків і відношень імені–тексту–поетонімосфери Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2017 дисертація 119 no file
немає

2 Кравченко Елла Олександрівна Контексти розпізнавання конотоніма Кравченко Е. О. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 123
Доведено, що типологiя конотонiмних моделей має опертям переносну семантику власних iмен. Виявлено i проаналiзовано типи експлiцитних/iмплiцитних контекстiв конотонiмiв, з’ясовано регулярнiсть тих чи тих конотонiмних моделей в художніх текстах одно-і різносистемних мов. Визначено ключовi проблеми i перспективи розвитку конотонiмiки.

3 Кравченко Елла Олександрівна Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім↔ поетонімосфера→ текст. Кравченко Е. О. немає Граматичні студії українська 2017 стаття 151
На пiдставi зiставного дослiдження проведено аналiз поетонiмосфери вiршованих текстiв одно-i рiзносистемних мов. З ‘ясовано образотвірнi, текстотвірні та інтерпретативні потенціï поетоніма–поетонiмосфери в поетичних текстах зi спiльною (подібною) тематикою, iдейно-художньою настановою тощо. Виявлено унiверсалiї поетонімології, сконцентрованi у межах: 1) онiм–поетонiмосфера, 2) онiм–текст, 3) поетонiмосфера–текст

4 Кравченко Елла Олександрівна Структура парадигмы и поэтонимосферы (на материале романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»). M.P Beriashvili, E. A Kravchenko немає Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 132
Предпринята попытка структурирования поэтонимосферы и парадигмы именования главных, второстепенных и эпизодических персонажей романа БЛ Пастернака «Доктор Живаго». Изучены позиции исследователей, касающиеся терминологического аппарата поэтонимологии. Использованы общефилологические приемы и методы ономастических исследований: системный анализ онимов, семантический и контекстный анализ поэтонимов; выделение традиционных и уникальных приемов поэтики онима; структурно-системный анализ поэтонимосферы. Доказано, что микросистемы поэтонимосферы сформированы понятиями дом, семья

5 Кравченко Елла Олександрівна Семантичний критерій визначення контекстів поетоніма Кравченко Е. О. немає Studia Ukrainica Posnaniensia українська 2019 стаття 125
немає

6 Кравченко Елла Олександрівна Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира «Hamlet, prince of Denmark» Кравченко Е. О. немає Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция українська 2015 стаття 121
немає

7 Кравченко Елла Олександрівна Контексти розпiзнавання конотонiма Кравченко Е. О. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 121
немає

8 Кравченко Елла Олександрівна Поэтика имени в стиховой речи Кравченко Е. О. немає European Journal of Literature and Linguistics українська 2016 стаття 138
немає

9 Кравченко Елла Олександрівна Имя как элемент текста и поэтонимосферы: поэтика связей и отношений Кравченко Э. А. Винница немає російська 2015 монография 123
Монографiя присвячена дослiдженню сукупного ефекту, зумовленого взаємодiєю поетонiм ↔ текст. Увагу зосереджено на вивченнi зв’язкiв i вiдношень у поетонiмо-сферi та у складi художньоï цiлiсностi. Для наукових працiвникiв, спецiалiстiв-фiлологiв, аспiрантiв та студентiв фiло-логiчних факультетiв, а також для читачiв, що цiкавляться “життям” iменi в лiтератур-ному творi та найширшому культурному просторi

10 Кравченко Елла Олександрівна Трансонимизация в художественном тексте Кравченко Э. А. Одеса немає російська 2015 стаття 118
Досліджено вплив трансонімізації на ідейно-змістову структуру художнього твору; проаналізовано участь переходу онім 1→онім 2 у створенні мікросистем поетонімофери

11 Кравченко Елла Олександрівна Поэтика имени в стиховой речи Кравченко Э. А. немає East West російська 2016 стаття 118
Вивчено мовні засоби і прийоми, що зумовлюють взаємодію ім’я ↔ поетичний текст. Доведено участь звучання-значення поетоніма і контекстного «оточення» в символізації власного імені

12 Кравченко Елла Олександрівна Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. Т. 1. Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2020 словник 134
Розглянуто деякі аспекти онімографії (опис власних імен поетичних текстів). Визначено основні проблеми поетонімології, пов’язані з функціонуванням імені художнього твору, буттям і розвитком імені у складі поетонімосфери і тексту. Запропоновано структуру і зміст словникової статті, що передбачають відображення у словнику повної парадигми іменування художнього об’єкта, надання енциклопедичної інформації, поетонімологічного коментаря, включення необхідного і достатнього контексту поетоніма

13 Кравченко Елла Олександрівна Онімна рима як особливий звуковий повтор Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 143 no file
Розглянуто проблему онімної рими як одного з різновидів звукового повтору. Доведено, що у віршованому мовленні повтор звукосполук виступає текстотвірним засобом, який концентрує навколо себе всі інші компоненти. Поетична образність виникає із зосередження наближених за звучанням – значенням лексем, у тому числі завдяки звуковій потужності онімних пар. Проаналізовано взаємодію поетонімів, улаштовану анафоричною позицією, алітераціями й асонансами, контактним розміщенням суголосних слів тощо

14 Кравченко Елла Олександрівна Теория поэтонимологии: современное состояние и перспективы Кравченко Е. О. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.) українська 2019 тези 105
Доведено пріоритетну роль поетонімів у створенні образності та змістової цілісності художнього тексту. Запропоновано визначення ключових термінів поетонімології: включення, еквівалентність, макросистема, інтенсифікуфальний контекст поетоніма, підсистема, перетин, підтримувальний контекст поетоніма, протиріччя, трансформувальний контекст поетоніма та ін

15 Кравченко Елла Олександрівна Феноменальна сутність заголовок – текст Кравченко Е. О. Вінниця Граматичні читання – Х: Матеріали Міжнародної науковотеоретичної конференції 16–17 травня 2019 року українська 2019 тези 154
Встановлено, що пряму взаємодію заголовок – текст у художньому творі виявляє контекст-актуалізатор або узгоджені між собою контексти, що роз’яснюють вибір імені, з’ясовують сутність тексту, унаочнюють інтеграцію текстових елементів у цілісне утворення через формально-смислову зв’язність

16 Кравченко Елла Олександрівна Символізація імені в художньому тексті Кравченко Е. О. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2015–2016 рр. українська 2019 тези 96
Доведено еволюційний розвиток власних імен художнього тексту аж до перетворення в інтерлінгвальний символ. Проаналізовано шляхи, способи і стадії символізації імені в літературному творі. З’ясовано статус інтралінгвальних (оказіональних і узуальних) і інтерлінгвальних імен-символ

17 Кравченко Елла Олександрівна Редупликация как средство образности поэтонима и контекста Кравченко Е. О. Одеса Записки з ономастики : зб. наук. пр. Вип. 17 російська 2014 стаття 98
Описано прийом редуплікації в структурі поетоніма (ім’я по батькові). Досліджено мотивацію подвоєння; прокоментовано звукову семантику, контрастивні ознаки в імені персонажа, прийом повтору тощо. Доведено, що повтор у творах М. Гоголя є домінантою поетики комічного

18 Кравченко Елла Олександрівна Звукоподобие имен как структурообразующий фактор поэтонимосферы Кравченко Е. О. немає ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ, ВИП. 1-2, 2014 російська 2014 стаття 90
Доведено, що прийом звукової спорідненості організовує власні імена художнього твору в особливу частину поетонімосфери. В онімах, сконструйованих за допомогою повтору та заміни, повтору та додавання звукобукв у препозиції, актуалізовано такі семантичні компоненти, як двійництво, взаємозамінність, збірність та ін., що працюють на ідейно-тематичний зміст твору. Продемонстрована взаємодія ім’я – текст сприяє розвитку теорії та методики системного аналізу поетонімосфери

19 Кравченко Елла Олександрівна Поэтика “говорящих имен” в «Трагедии Господина Морна» В. Набокова: опыт комментария поэтонимов Кравченко Е. О. немає Мова і культура російська 2012 стаття 122
Подано докази щодо дослідження поетонімогенезу в опублікованому тексті п’єси В. Набокова «Трагедия Господина Морна» та рукопису. Виявлено ключові прийоми поетики онімів п’єси. На прикладі власного імені Тременс продемонстровано специфіку «промовистих імен» драматичного твору; зазначено особливості розвитку змістової структури імені-образу

20 Кравченко Елла Олександрівна Типи контекстів поетонiма з позицiï функціонального пiдходу Кравченко Е. О. Київ Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова українська 2015 стаття 143
Дослiджено типи контекстiв поетонiма залежно вiд функцiй. Запропоновано термiни та подано дефiнiцiï контекстiв, що беруть участь у смислопородженнi та проявляють стадiю розвитку поетонiма (репрезентувальний, пiдтримувальний, актуалiзований, iнтенсифiкувальний, розв’язувальний, трансформуючий, передбачувальний, узгодженi). Доведено, що дiяльнiсть поетонiма Плюшкин на будь-якому етапi поетонiмогенезу можна зафiксувати та пояснити за допомогою того чи iншого рiзновиду контексту

21 Кравченко Елла Олександрівна Приемы поэтики сокрытия имени в художественном тексте Кравченко Е. О. немає Λογος όνομαστική російська 2013 стаття 98
Досліджено прийоми поетики приховування власного імені: алюзії, криптоніми, псевдоніми. З’ясовано функційну навантаженість прихованих власних імен, що беруть участь у формуванні змістової інформації художнього твору. Визначено способи розшифровування поетонімів; виявлено авторські інтенції, що зумовлюють фігуру приховування

22 Кравченко Елла Олександрівна Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім ↔ поетонімосфера → текст Кравченко Е. О. немає Граматичні студії : зб. наук. пр. українська 2017 стаття 101
На підставі зіставного дослідження проведено аналіз поетонімосфери віршованих текстів одно- і різносистемних мов. З’ясовано образотвірні, текстотвірні та інтерпретативні потенції поетоніма – поетонімосфери в поетичних текстах зі спільною (подібною) тематикою, ідейно-художньою настановою тощо. Виявлено універсалії поетонімології, сконцентровані у межіх: 1) онім – поетонімосфера, 2) онім – текст, 3) поетонімосфера – текст

23 Кравченко Елла Олександрівна Функциональная нагрузка повтора в поэтонимосфере Кравченко Е. О. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збі. наук. пр. російська 2015 стаття 135
Сутнiсть повторення дослiджено з позицiï конструювання поетонімосфери художнього тексту як системи взаємопов’язаних імен. Виявлено та проаналізовано участь тотожнiх / спiвзвучних поетонiмiв у формуваннi подвiйностi персонажiв, iдейно-змiстовноï образностi лiтературного твору та iн. Визначено прийоми, що беруть участь у створеннi гротеску (використання взаємно-еквiвалентних або фонетично подiбних власних iмен, контекстнi «нарощення» до семантичноï структури онiмiв та iн.)

24 Кравченко Елла Олександрівна Развитие содержательной образности имени Ганус в «Трагедии Господина Морна» В. Набокова Кравченко Е. О. немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Б : Гуманітарні науки російська 2012 стаття 99
Досліджено поетонімогенез Ганус як процес взаємодії змістової структури імені та тексту. Виявлено образні компоненти семантики оніма, що формують «емблему особистості» персонажа при поступальному розвитку сюжету. Визначено прийоми поетики п’єси, що зумовлюють смислове розгорнення імені та тексту

25 Кравченко Елла Олександрівна Роль компаративов с онимами в формировании образности художественного Кравченко Е. О. немає немає російська 2012 стаття 93
Досліджено семантику «необхідного і достатнього контексту» компаративних конструкцій з онімами. Порівняльні звороти з власними іменами уналежнено до полісемантичних одиниць, які вміщують історико-культурні та відконотонімні семи. Доведено, що визначення діяльності компаративів з онімами у змістовій структурі цілісності (тексту) передбачає адекватну інтерпретацію літературного твору

26 Кравченко Елла Олександрівна Анаграммирование как прием поэтики сокрытия имени в художественном тексте Кравченко Е. О. немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Б : Гуманітарні науки російська 2013 стаття 125
Виявлено прийоми поетики приховування, що беруть участь у формуванні образності художнього твору: алюзії, криптоніми, псевдоніми, навмисні модифікації онімів. Проаналізовано алюзії, сконструйовані за допомогою прийомів анаграмування власних імен. Встановлено функційну навантаженість імен-анаграм; визначено способи декодування алюзій

27 Кравченко Елла Олександрівна Развитие семантики компаративных конструкций с онимами в художественном тексте Кравченко Е. О. немає Вісник Дніпропетровського університету російська 2012 стаття 64
Проаналізовано різні структурні форми порівняльних зворотів із власними іменами зі значенням образу дії, уподібнення та ототожнення. Встановлено семантичні зв’язки компонентів порівняння з історико-культурними іменами та конотонімами, що зумовлюють розвиток змісту поетоніма і контексту. Доведено участь компаративів з онімами у створенні ідейно-змістової образності твору