Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4117
Завантажень
5
Зап. на цитування
492800

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1000
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 522
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 715
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 403
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 178
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 340
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 244
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Хаджинов Ілля Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: формування мережевих структур та ланцюжків вартості в міжнародному бізнесі, регіональні виміри міжнародної торгівлі
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3909-3171
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oEZ0AvoAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56497180400
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.khadzhynov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=137#search

Праці

Знайдено документів: 19
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Хаджинов Ілля Васильович Mnaging the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine Khadzhynov I., Kozlovskyi S., Vlasenko I., Marynchak L. -- Investment Management and Financial Innovations англійська 2017 стаття 175
Объектом исследования является разработка теории «экономическая устойчивостьспособность »и определить уровень of экономическая устойчивость экономикиomy направленных на привлечение инвестицийt климат в Украине. Тo обеспечить развитие, безопасностьсправедливость и инвестициипривлекательность украинской экономикиy, an oорганизационная структураструктура менеджеровt модель устойчивости украинской экологическойномическая система разработан с использованием разработанных экономических и математическихтическая модел

2 Хаджинов Ілля Васильович The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector Kozlovskyi S., Mohylova A., Tomchuk V., Kozlovskyi A., Khadzhynov I. -- Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2018 стаття 200
В исследовании предлагается механизм обеспечения экономической безопасности аграрного сектора, который состоит из следующих блоков: информационно-аналитический блок; блок регулирующего воздействия; блок противодействия угрозам и блок управления. Также установлена взаимосвязь между этими единицами в структуре факторов, влияющих на развитие аграрного сектора.

3 Хаджинов Ілля Васильович Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО Хаджинов І. В. -- Економіка і організація управління українська 2016 стаття 166
Метою цієї статті є дослідження зовнішньоекономічних зв’язків підприємств Донецької області. Єдність сучасного світу не скасовує глобальної проблеми миру та війни як фактор виживання людства в цілому, оскільки безупинні локальні війни після Другої світової війни і далі забирають людські життя і за кількістю загиблих уже перевершили останню. В силу причин, що склалися, Донбас втратив (в багатьох випадках безповоротно) інфраструктуру, економічний і людський потенціал. Кардинальних змін зазнав система розселення і розміщення економічних об’єктів, змінилися чисельність і склад населення, і як наслідок зовнішньоекономічна діяльність підприємств Донбасу, та Донецької області зокрема. Масштабний воєнний конфлікт, безперечно, вкрай негативно впливає на і без того не надто потужний економічний потенціал країни

4 Хаджинов Ілля Васильович Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі України. Хаджинов І.В., Мєсєчко І.М -- Економіка і організація управління українська 2017 стаття 158
Авторами була досліджена динаміка розвитку транснаціональних процесів в українській банківський системі. В статті здійснена оцінка умов конкурентного середовища на ринку фінансових послуг та виявлені головні тенденції розвитку транскордонної конкуренції в вітчизняному банківському секторі. Згідно з результатами дослідження відбулося стрімке зміцнення ринкових позицій іноземних банківських установ за всіма сегментами фінансової галузі за рахунок їх потужних конкурентних переваг.

5 Хаджинов Ілля Васильович Місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах Хаджинов І. В. -- Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2018 стаття 167
В статті на основі даних аналітичного звіту «Вимірювання та аналіз впливу ГЛВ на економічний розвиток» йдеться про місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах. Проведений аналіз впливу участі країни у ГЛВ на її економічний розвиток. Розглянуто феномен пастки середнього доходу

6 Хаджинов Ілля Васильович Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній Хаджинов І.В., Шкурат М.Є. -- Проблеми системного підходу в економіці українська 2018 стаття 160
У роботі проведено аналіз сучасних трансформаційних процесів у системах менеджменту глобальних міжнародних компаній. Зазначено, що на нинішньому етапі розвитку світової економіки людство вступає в еру нової економічної парадигми – економіки знань, яка трансформує не лише бізнес-ландшафт загалом, а й змінює класичне сприйняття робочого місця та робочої сили зокрема. Доведено, що в сучасній глобальній економіці людський фактор є ключовим чинником функціонування глобальних підприємств, оскільки наявність кадрового потенціалу та його вартість є найважливішими під час вибору місця розташування нових виробництв. Головним трендом трансформаційних процесів у системі менеджменту персоналу є розбудова так званої «компанії майбутнього», яка передбачає зміну традиційної моделі менеджменту на нову – мережеву, для чого необхідним є новий тип лідерів, менеджерів та професіоналів із новим баченням виробничих та корпоративних процесів

7 Хаджинов Ілля Васильович Концептуальні основи структурної трансформації моделі розвитку економіки країни в умовах глобалізаційних викликів Хаджинов І.В., Усик І.О немає Вісник НУВГК.: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 159
немає

8 Хаджинов Ілля Васильович Scaling and effects of socio-cultural globalization Khadzhynov I., Shkurat M. -- Journal of European Economy англійська 2019 стаття 199
In today’s context, accelerating the pace of change in the global business environment, standard planning methods, management, and asset allocation methods have become obsolete. The paper analyses transformational impact of globalisation on social and cultural spheres of human life. It is noted that at the present stage of world economy development, mankind enters the era of a new economic paradigm – the knowledge economy, which transforms not only the business landscape in general, but also changes the classical perception of national culture and society.

9 Хаджинов Ілля Васильович Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі Хаджинов І. В. -- Бізнес Інформ українська 2019 стаття 262
Робота присвячена питанням розвитку ринку високих технологій та пов’язаних з ними послуг у країнах Європи за період 2004–2015 рр. Створення нових технологій, ефективне їх використання та виведення на ринок є найважливішими факторами глобальної конкурентоспроможності. Високотехнологічні сектори та підприємства є ключовими рушіями економічного зростання та продуктивності праці та, як правило, забезпечують високу додану вартість і добре оплачувану зайнятість населення

10 Хаджинов Ілля Васильович Інструменти міжнародного маркетингу для просування високотехнологічної продукції. Хаджинов І. В. -- Вісник КНУТД. Серія: економічні науки українська 2019 стаття 194
У статті розглянуто основні положення міжнародного маркетингу та безпосередньо його інструментарій. Представлено особливості високотехнологічного продукту, а також основні елементи його просування. Реалії глобалізаційних процесів в економіці висувають багато вимог для сталого розвитку підприємницької діяльності, особливо для інноваційно активних підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Інтенсивний розвиток ринкової економіки завжди супроводжується активізацією підприємництва

11 Хаджинов Ілля Васильович ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ Савченко, М. В. Хаджинов, І. В. немає немає українська 2019 стаття 185
В статті розглянуто основні стратегії діяльності транснаціональних корпорацій на сучасному етапі. Зроблено висновок про поєднання двох стратегій розвитку ТНК: з одного боку – бажання отримати доступ до стратегічних активів інших компанії̆та нових ринків, а з іншого боку – зосередження діяльності на профільних видах діяльності, з виокремленням неосновних напрямків в окремі компанії

12 Хаджинов Ілля Васильович Міжнародні економічні відносини Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Іщук, І.А. Середа, В.В. Шкурат, М.Є. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 193
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків.

13 Хаджинов Ілля Васильович Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Власова, Т.Л. Кулявець, В.Г. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Шкурат, М.Є. Середа, В.В. Солоненко, Ю.В. Коровій, Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 148
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогоспдарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

14 Хаджинов Ілля Васильович АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ФІНАНСОВІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ Хаджинов І. В. та ін. Вінниця немає українська 2016 стаття 167
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України

15 Хаджинов Ілля Васильович Міжнародний бізнес Орєхова Т.В., Козловський С.В., Хаджинов І.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 192
немає

16 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Міжнародний менеджмент» Орєхова Т. В., Хаджинов І. В., Савченко М. В., Саркісян Л. Г., Варламова М. Л. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 172 no file
немає

17 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчання СО «Бакалавр» спеціальності 292 (056) «Міжнародні економічні відносини». Орєхова Т. В., Хаджинов І.В., Савченко М. В., Саркісян Л. Г., Варламова М. Л., Лимар В. В., Шкурат М. Є Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 156 no file
немає

18 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації з магістерської (науково-дослідної) практики для студентів СО «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Бізнес-адміністрування». Орєхова Т.В., Савченко М.В., Хаджинов І.В., Кістерський Л.Л. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 172 no file
немає

19 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації з магістерської (науково-дослідної) для студентів СО «Магістр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», ОПП «Міжнародні економічні відносини» Савченко М. В., Орєхова Т. В., Хаджинов І. В., Кістерський Л. Л., Атаманчук З. А., Варламова М. Л., Лимар В. В., Шкурат М. Є Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 155 no file
немає